PL EN


2019 | 2 | 5-28
Article title

WULGARYZMY W JĘZYKU MŁODZIEŻY Z OŚRODKÓW SZKOLENIA I WYCHOWANIA OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY A PROCES SOCJALIZOWANIA DO ROLI PRACOWNIKA

Content
Title variants
EN
VULGARISMS IN THE LANGUAGE OF THE YOUTH FROM CENTRES OF THE TRAINING AND THE UPBRINGING OF VOLUNTARY DETACHMENTS OF THE WORK AND THE PROCESS OF SOCIALIZING TO THE PART OF THE WORKER
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule został przybliżony problemu używania wulgaryzmów przez młodzież, która znajduje się pod opieką Ochotniczych Hufców Pracy (OHP), w ośrodkach szkolenia i wychowania należących do tej instytucji. Obserwacji poddano praktyki dyskursywne, które zachodzą w kontekście interakcyjnym i ich szczególną formę – rozmowę. Materiał badawczy niezbędny do wyciągnięcia wniosków zebrano w Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Tczewie (2017 r.). Posłużono się badaniem jakościowym, w tym niejawną obserwacją uczestniczącą w badaniach terenowych. Zwrócono uwagę na potrzebę podjęcia szerszych działań wychowawczych uświadamiających podopiecznym – uczestnikom konieczności przestrzegania norm w zakresie komunikacji werbalnej, rezygnacji z używania wulgaryzmów. Współczesny rynek pracy wymaga od młodych ludzi profesjonalnych zachowań, również w zakresie komunikowania językowego. Grzeczność językowa wzmacnia pozytywny obraz nadawców, którzy się nią posługują w miejscu pracy i w ogóle w codziennych interakcjach. Przygotowanie podopiecznych OHP do sprostania wyzwaniom współczesnego rynku pracy, do funkcjonowania w życiu zawodowym i w zgodzie z obowiązującymi normami społecznymi, również w zakresie relacji interpersonalnych, to ważne zadanie, przed którym stoi kadra pedagogiczna tej instytucji. Ma ona decydujące znaczenie w procesie socjalizowania młodzieży, w tym na przykład do roli pracownika.
EN
In the article he was brought near the problem of the usage of vulgarisms by the youth which is found in the custody of Voluntary Detachments of the Work (OHP), in centres of the training and the upbringing belonging to this institution. With the observation one included discursive practices which happen in the interactive context and their special form – the conversation. Exploratory necessary material extractible conclusions one collected in the Centre of the Training and the Upbringing in Tczew (2017). One used with the qualitative investigation, in this with the secret observation participating in fieldwork. One paid attention on the need for the collection of wider educational actions informing to charges – to participants of the necessity of the compliance of standards within the range the verbal communication, the resignation from the usage of vulgarisms. The modern labour market requires from young people of professional preservations, also within the range the lingual communication. The lingual politeness strengthens the positive image of senders who use her in the workplace and at all in daily interactions. The preparation of charges OHP to equalling to challenges of the modern labour market, to the kelter in the professional life and in concert with binding social standards, also within the range interpersonal relations, this important task before which stands the pedagogic cadre of this institution. She has a decisive meaning in the process of socializing of the youth, in this for example to the part of the worker.
Contributors
 • Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni
References
 • [1] Adamski, W. (1993). Młodzież współczesna. W: W. Pomykało (red.), Encyklopedia pedagogiczna (s. 380-384). Warszawa: Fundacja Innowacja.
 • [2] Bednarczyk, H., Figurski, J. (2009). Innowacyjne modułowe kształcenie zawodowe. Radom: ITeE-PIB.
 • [3] Chałas, K. (2006). Wychowanie ku wartościom, t. I. Godność, wolność, odpowiedzialność, tolerancja. Lublin-Kielce: Wydawnictwo Jedność.
 • [4] Czaplicka-Jedlikowska, M. (2014). Językowe formy grzecznościowe dawniej i dziś w świetle wybranej literatury i w opinii studentów UKW w Bydgoszczy. W: M. Kułakowska, A. Myszka (red.), Kultura mówienia dawniej i dziś (s. 205-222). Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 • [5] Denzin, N. K., Lincoln, Y. S. (red.) Podemski K. (red. nauk. wyd. pol.). (2009-2014). Metody badań jakościowych, t. 1-2. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • [6] Dudzikowa, M. (red.). (1996). Nauczyciel – uczeń. Między przemocą a dialogiem. Obszary napięć i typy interakcji. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
 • [7] Dziewiecki, M. (2005). Komunikacja wychowawcza. Kraków: Wydawnictwo „Salwator”.
 • [8] Gajda, S. (1988). Dialogowość tekstów naukowych. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu. Językoznawstwo, 11, 181-192.
 • [9] Gajda, S. (2002). Agresja językowa w stosunkach międzyludzkich. W: W. Gruszczyński (red.), Język narzędziem myślenia i działania (s. 59-66). Warszawa: Dom Wydawniczy „Elipsa”.
 • [10] Galas, B. (2004). Młodzież. W: T. Pilch (red.), Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. 3 M – O (s. 327-336). Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.
 • [11] Goffman, E. (2007). Rytuał interakcyjny, tłum. A. Szulżycka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • [12] Grybosiowa, A. (1998). Liberalizacja społecznej oceny wulgaryzmów. W: S. Gajda, H. J. Sobeczko (red.), Człowiek – dzieło – sacrum (s. 361-369). Opole: Wydawnictwo Świętego Krzyża.
 • [13] Jakubaszek, W. (2010). Orientacje życiowe młodzieży na przykładzie badań w Ośrodku Szkolenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Krakowie. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
 • [14] Jasiński, Z., Nycz, E. (2010). Absolwenci Ochotniczych Hufców Pracy. Badania ich losów, pozycji społecznej i zawodowej w społeczeństwie. Opole: Wydawnictwo Instytut Śląski.
 • [15] Jemielniak, D. (red.). (2012). Badania jakościowe, t. 1. Podejścia i teorie, t. 2. Metody i narzędzia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • [16] Karwatowska, M. (2010). Uczeń w świecie wartości. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
 • [17] Karwatowska, M. (2008). Językowe środki wyrażania agresji w rozmowach nastolatek. Linguistica Bidgostiana, 5, 147-162.
 • [18] Kita, M. (2005). Językowe rytuały grzecznościowe. Katowice: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych.
 • [19] Kita, M. (1999). „… porozmawiajmy o rozmowie”. Kryteria typologii rozmowy jako interakcji werbalnej. Stylistyka. Styl i gatunek, 8, 119-131.
 • [20] Kita, M. (2016). Estetyzowanie wulgaryzmów. Stylistyka. Gajda i stylistyka – Gajda and Stylistics, 25, 349-369.
 • [21] Kwiatkowski, S. M., Sirojć, Z. (red.). (2006). Edukacja dla ryku pracy. Problemy poradnictwa zawodowego. Ogólnopolska Konferencja Ochotniczych Hufców Pracy, Warszawa, 4 – 5 października 2005 r. Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA−JR.
 • [22] Majkowski, G. (2018). Outsiderzy. Współczesny dyskurs młodzieży z Ochotniczych Hufców Pracy. Warszawa: MHPRL, Wydawnictwo OFI.
 • [23] Majkowski, G. (2018). O problemach wykluczenia młodzieży wiejskiej. Czy po Państwowych Gospodarstwach Rolnych pozostało tylko wspomnienie? Realia i co dalej…”. Kwartalnik Społeczno-Polityczny. Fundacja Rozwoju. Instytut Polityczny im. Macieja Rataja. Grupa EPL w Parlamencie Europejskim, 1-2 (36-37), 229-227.
 • [24] Marcjanik, M. (2007). Grzeczność w komunikacji językowej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • [25] Marcjanik, M. (1991). Miejsce etykiety językowej wśród wartości. W: J. Puzynina, J. Anusiewicz (red.), Język a Kultura, 3. Wartości w języku i tekście (s. 61-65). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • [26] Marcjanik, M. (1993). Etykieta językowa. W: J. Bartmiński (red.). Encyklopedia kultury polskiej XX wieku, t. 2. Współczesny język polski (s. 271-281). Wrocław: Wiedza o Kulturze.
 • [27] Mariański, J., Marczewski, M. (2015). Pedagogika rodziny. Podejście interdyscyplinarne. Gdańsk: Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku.
 • [28] Mazur, J. (2000). Tendencje rozwojowe współczesnego języka polskiego. Annales Universitatis Marie Curie-Skłodowska, Sectio FF, 177-189.
 • [29] Miodek, J. (2001). Polszczyzna po roku 1989. W: S. Gajda (red.), Złota księga. 50 lat polonistyki opolskiej. Ścieżkami współczesnego literaturoznawstwa i językoznawstwa (183-187). Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.
 • [30] Mosiołek-Kłosińska, K. (2000). Polskie słownictwo okresu 1989-1999 na tle współczesnych zjawisk kulturowych. W: J. Mazur (red.), Słownictwo współczesnej polszczyzny w okresie przemian (75-85). Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej.
 • [31] Męcina, S. (2006). Edukacja w Ochotniczych Hufcach Pracy wobec wyzwań rynku pracy. W: S. M. Kwiatkowski, Z. Sirojć (red.), Edukacja dla ryku pracy. Problemy poradnictwa zawodowego. Ogólnopolska Konferencja Ochotniczych Hufców Pracy, Warszawa, 4–5 października 2005 r. (155-165). Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA−JR.
 • [32] Nycz, E. (2014). Druga szansa młodzieży. Studium funkcjonowania Ochotniczych Hufców Pracy. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.
 • [33] Ostrowska, U. (2000). Dialog w pedagogicznym badaniu jakościowym. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
 • [34] Ożóg, K. (2014). Współczesna polska grzeczność językowa a postmodernizm. W: J. Bloch, D. Lewandowska-Jaros, R. Pawelec (red.), Grzeczność nie jest nauką łatwą ani małą. Język, działanie, kultura (s. 245-254). Warszawa: Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.
 • [35] Petrie, P. (2013). Komunikacja w pracy z dziećmi i młodzieżą. Wstęp do pedagogiki społecznej. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.
 • [36] Pilch, T. (2018). Refleksje pedagogiczne nad młodzieżą. Realia i co dalej… . Kwartalnik Społeczno-Polityczny. Fundacja Rozwoju. Instytut Polityczny im. Macieja Rataja. Grupa EPL w Parlamencie Europejskim, 1-2 (36-37), 211-227.
 • [37] Pilch, T. (2004). Marginalizacja społeczna. W: T. Pilch (red.), Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. 3 M – O (s. 61-62). Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.
 • [38] Pilch, T., Bauman, T. (2001). Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe (wydanie drugie poprawione i rozszerzone). Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.
 • [39] Pilch, T., Bauman, T. (2001). Obserwacja uczestnicząca. W: T. Pilch, T. Bauman, Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe (wydanie drugie poprawione i rozszerzone) (318-326). Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.
 • [40] Poszwa, J. (2003). Komunikacja interpersonalna a relacje wychowawca – wychowanek. Opieka. Wychowanie. Terapia, 2, 17-20.
 • [41] Puzynina, J., Pajdzińska, A. (1996). Etyka słowa. W: J. Miodek (red.), O zagrożeniach i bogactwie polszczyzny (s. 35-45). Wrocław: Towarzystwo Przyjaciół Polonistyki Wrocławskiej.
 • [42] Radziewicz-Winnicki, A. (2004). Społeczeństwo w trakcie zmiany. Rozważania z zakresu pedagogiki społecznej i socjologii transformacji. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • [43] Silverman, D. (2007). Interpretacja danych jakościowych, tłum. M. Głowacka-Grajper, J. Ostrowska. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • [44] Śliwerski, B. (2015). Współczesne teorie i nurty wychowania. (wyd. 9) (wyd. 1, 1998). Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
 • [45] Świda-Ziemba, H. (2005). Młodzi w nowym świecie. Kraków: Wydawnictwo Literackie.
 • [46] Wierzbicka, A. (1999). Emocje. Język i „skrypty kulturowe”. W: A. Wierzbicka, Język, umysł, kultura. Wybór prac, J. Bartmiński (red.) (s. 163-189). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • [47] Wierzbicka, A. (2003). Semantyka zwrotów grzecznościowych. W: G. Godlewski (red.), G. Godlewski, A. Mencwel, R. Sulima (oprac.), Antropologia słowa. Zagadnienia i wybór tekstów (s. 90-98). Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
 • [48] Wodak, R., Krzyżanowski, M. (red.), (2011). Jakościowa analiza dyskursu w naukach społecznych. Seria: Biblioteka dyskursu publicznego. Kultura. Retoryka. Demokracja. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Łośgraf.
 • [49] Wollman, L. (2005). Nauczyciel i dziecko a przestrzenie komunikacji. Ruch Pedagogiczny, 1-2, 65-75.
 • [50] Zuchmantowicz, M. (1992). Dlaczego oni mnie lekceważą? Edukacja i Dialog, 2, 34-36.
 • [51] Bartmiński. J. (red.). (1993). Encyklopedia kultury polskiej XX wieku, t. 2. Współczesny język polski. Wrocław: Wiedza o Kulturze.
 • [52] Pomykało, W. (red.). (1993). Encyklopedia pedagogiczna. Warszawa: Fundacja Innowacja.
 • [53] Pilch, T. (red.). (2003-2010). Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. 1 – 8 (Suplement A–Ż). Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.
 • [54] SPPW – Grochowski, M. (2008). Słownik polskich przekleństw i wulgaryzmów, wyd. 3. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • [55] SWO – Tokarski, J. (red.). (1980). Słownik wyrazów obcych PWN. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • [56] WSJP – Dubisz, S. (red.). (2018). Wielki słownik języka polskiego PWN, t. 1 a – g, t. 2 h – n, t. 3 o – q, t. 4 r – t, t. 5 u – ż. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-e1cc5c0a-41e2-419c-9a23-8d4a84305e80
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.