PL EN


2014 | 5 | 2 | 48-53
Article title

Porovnání vztahu učitelů k informačním a komunikačním technologiím mezi roky 2004 a 2014

Content
Title variants
EN
Comparison of teachers’ attitudes to information and communication technologies between 2004 and 2014
Languages of publication
CS EN
Abstracts
CS
Článek popisuje výsledky srovnávacího výzkumu, který se zabýval tím, jak se změnil vztah učitelů základních škol k ICT mezi roky 2004 a 2014. Učitelé svůj vztah k ICT vyjadřovali mírou souhlasu s vybranými tvrzeními na šestistupňové škále. Odpovědi učitelů ve sledovaných letech byly dále statisticky zpracovány včetně shlukové analýzy. Byl zjištěn předpokládaný pozitivní posun k intenzivnějšímu využívání ICT, větší virtuální komunikaci a využívání Internetu. Ukázalo se také, že podle souhlasu s jednotlivými tvrzeními je možné učitele rozdělit do dvou odlišných skupin – shluků. Výsledky jsou dávány do souvislosti s tím, že identifikované dvě typické skupiny, by mohly odpovídat Prenskému dělení uživatelů ICT na digitální domorodce a digitální imigranty.
EN
The paperdescribes the results of a comparative research study of elementary school teachers’ attitudes to ICT between 2004 and 2014. Teachers indicated their attitude to ICT by selectingfrom a six-degree scale ranging from agreement to disagreement. Teachers’ replies in the monitored years were statistically processed including a cluster analysis. The results indicate an anticipated positive shift towards more intensive ICT use, improved virtual communication and use of the internet. According to their consent indicated for various statements, teachers can be divided into two different groups – clusters. The results are correlatedwith the factthat the two typical groups correspond with the Prensky’s model of ICT users, i.e. digitalnatives and digitalimmigrants.
Year
Volume
5
Issue
2
Pages
48-53
Physical description
Dates
published
2014
Contributors
References
  • Chráska M. (2004), Typologie učitelů podle způsobu práce s ICT [w:] XVII. DIDMATTECH 2004 TECHNIKA – INFORMATYKA – EDUKACJA, Rzeszów, s. 320–324. ISBN 83-88845-39-X.
  • Kosinová V. (2014), Učitel vzdělávací oblasti „Informační a komunikační technologie“ a jeho pojetí výuky. Bakalářská práce, Olomouc: PdF UP. 52 s., 10 l. příl. Vedoucí práce Miroslav Chráska.
  • Prenský M. (2001), Digital Natives, Digital Immigrants. On the horizon [online], vol. 9, no. 5, ISSN 1074-8121. Dostupné z: http://www.marcprensky.com/writing/Prensky%20-%20 Digital%20Natives,%20Digital%20Immigrants%20-%20Part1.pdf
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2080-9069
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-e1d17c09-432d-4947-b5e0-f5a0462a11ba
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.