Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 5(118) "Kooperacja, współpraca, przyjaźń" [Collaboration, Cooperation & Friendship] | 169-181

Article title

Poczucie misji społecznej oraz więzi ze współpracownikami a zadowolenie z pracy w grupie ratowników górniczych

Content

Title variants

EN
The Sense of Social Mission, Relations with Coworkers, and Job Satisfaction among Mine Rescue Workers

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Coraz częściej przyjmuje się założenie, iż zadowolenie z pracy ma istotny związek ze specyfiką danego zawodu, z typem i rodzajem wykonywanej pracy. Przedmiotem zainteresowania w prezentowanym artykule są zawody z tzw. misją społeczną. Mają one wspólny element definicyjny związany z niesieniem pomocy innemu człowiekowi, jednocześnie można różnicować je, biorąc pod uwagę m.in. kryterium odmiennych warunków pracy, w których są wykonywane. Praca ratowników górniczych ma charakter zespołowy, a niesienie pomocy pracownikom kopalń zwykle odbywa się w skrajnie niebezpiecznych warunkach. Celem podjętych badań było określenie związku pomiędzy poczuciem misji w zawodzie oraz poczuciem więzi ze współpracownikami a zadowoleniem z pracy w tej grupie zawodowej. Badania pokazały, iż zakładany związek okazał się istotny jedynie w odniesieniu do zmiennej – więzi ze współpracownikami, wskazując na ważność relacji w zespołach ratowniczych dla doświadczania zadowolenia z pracy ich członków.
EN
It is increasingly assumed that job satisfaction is significantly coupled with the specifics of the given profession as well as the category and type of work performed. The subject of interest of the article encompasses professions that have what is known as a social mission. These professions have a common element in their description: providing others with help. At the same time they may be differentiated on the basis of differing working conditions. The work of mine rescuers involves teamwork and providing assistance to miners. It usually takes place in extremely dangerous conditions. The objective of the research was the defining of links among the sense of professional mission, a feeling of attachment to coworkers, and job satisfaction in the professional group. Research indicated that the assumed relations are only significant in the case of the relations with coworkers variable. This indicates the importance of relations in rescue teams, which facilitate the experiencing of job satisfaction by team members.

Year

Pages

169-181

Physical description

Document type

Research Communiqués

Dates

published
2017-10-15

Contributors

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach, Zakład Psychologii Pracy i Organizacji, Katowice, Polska
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach, Zakład Psychologii Pracy i Organizacji, Katowice, Polska

References

 • Baca-Pogorzelska K., Jodłowski T. (2016), Ratownicy. Pasja zwycięstwa, b.m.w., Cinematis Studio.
 • Bajcar B., Borkowska A., Czerw A., Gąsiorowska A. (2011), Satysfakcja z pracy w zawodach z misją społeczną. Psychologiczne uwarunkowania, Gdańsk, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne Sp. z o.o.
 • Bańka A. (2002), Psychologia organizacji, w Strelau J. (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki. T. 3, Gdańsk, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Cichy K. (2002), Psychologiczna charakterystyka. Kto może zostać ratownikiem górniczym?, Kwartalnik Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego w Bytomiu, nr 3.
 • Cichy-Szczepańska K. (2014), Odreagowanie psychologiczne, Ratownictwo Górnicze, nr 1 (74)
 • Czarnota-Bojarska J. (2010), Dopasowanie człowiek-organizacja i tożsamość organizacyjna, Warszawa, Wydawnictwo naukowe SCHOLAR.
 • Czerw A., Borkowska A. (2010), Praca zawodowa jako obszar realizowania misji społecznej, Psychologia Społeczna, tom 5, nr 4 (15).
 • Ćwięk B., red. (2005), Organizacja działań ratowniczych w kopalniach podziemnych. Zakres informacji dla kierowników akcji na dole i kierowników baz ratowniczych, Bytom, CSRG S.A.
 • Figley Ch. R., Nash W. P., red. (2010), Stres bojowy. Teorie, badania, profilaktyka i terapia, Warszawa, Wydawnictwo naukowe PWN S.A.
 • Gadomska K., red. (2011), Ratownictwo górnicze w kopalniach węgla kamiennego. Uwarunkowania techniczne, ekonomiczne, organizacyjne i społeczne, Katowice, Główny Instytut Górnictwa.
 • Gawliczek J. (2000), Ratownictwo górnicze w kopalniach głębinowych, Katowice, Wydawnictwo Śląsk.
 • Mamcarz P. (2016), Psychologia zagrożeń w zawodach wysokiego ryzyka, Lublin, Wydawnictwo KUL.
 • Merecz D., red. (2010), Dopasowanie człowieka do środowiska pracy-uwarunkowania i skutki, Łódź, Oficyna Wydawnicza Instytutu Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera.
 • Merecz D. (2007), Wsparcie psychologiczne w sytuacjach kryzysowych, Warsztaty psychologiczne, Warszawa, Komenda Główna PSP.
 • Ogińska-Bulik N. (2006), Stres zawodowy w zawodach usług społecznych. Źródła-Konsekwencje-Zapobieganie, Warszawa, Difin.
 • Ogińska-Bulik N., Kaflik-Pieróg M. (2009), Stres zawodowy w służbach ratowniczych, Łódź, Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi.
 • Parsons F. (1909), Choosing a vocation, Boston, Houghton Mifß.
 • Paszkowska-Rogacz A. (2003), Psychologiczne podstawy wyboru zawodu. Przegląd koncepcji teoretycznych, Warszawa, Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej.
 • Rakowska A., red. (2013), Kultura bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie. Modele, diagnoza, kształtowanie, Warszawa, CEDEWU.PL.
 • Ratajczak Z. (2007), Psychologia pracy i organizacji, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Skarżyńska K. (2004), Poszukiwać przyjaciół, czy zdobywać majątek? Cele życiowe a zadowolenie z życia, Roczniki Psychologiczne, nr 7 (1).
 • Stasiła-Sieradzka M., Turska E. (2015), Satysfakcja z pracy a tożsamość organizacyjna w karierach linearnych w obliczu zmian demograficznych na rynku pracy, Społeczeństwo i Edukacja, tom 16 (1).
 • Szlązak J., Grodzicka A., Cichy-Szczepańska K. (2016), Psychologiczne aspekty akcji ratowniczych w podziemnych zakładach górniczych, Gliwice, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej.
 • Zalewska A. (2001), Arkusz Opisu Pracy O. Neubergera i M. Allerbeck – adaptacja do warunków polskich, Studia Psychologiczne, tom 39 (1).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

EISSN
2543-4411

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-e1d2d49c-499e-422d-b71e-8dda0646ef37
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.