PL EN


2017 | 20 | 5 | 107-132
Article title

O autorytecie Kościoła wychowującego na podstawie opinii i oczekiwań studentów oraz młodszych pracowników katolickiej uczelni

Authors
Content
Title variants
EN
On the Authority of the Educating Church according to the Opinions and Expectations of Students and Younger Employees of a Catholic University
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Misja nauczycielska i wychowawcza Kościoła wymaga autorytetu. Autorytet Kościoła wpływa na skuteczność jego odziaływań wychowawczych. Opracowanie przedstawia wyniki ankietowych badań sondażowych i wywiadów fokusowych przeprowadzonych wśród studentów oraz pracowników naukowych uczelni katolickiej, dotyczących opinii na temat podstaw autorytetu Kościoła w Polsce, rodzaju posiadanego autorytetu, zmian (spadku) w zakresie autorytetu Kościoła i jego przyczyn, a także opinii na temat: Jak Kościół może budować swój autorytet, aby móc skuteczniej wychowywać? Badania pokazały, że według opinii ankietowanych nastąpił spadek autorytetu Kościoła, a przyczyny tego są złożone. Młodzi wierzący chcieliby pogłębienia więzi z Kościołem, oczekują jednak większej otwartości Kościoła i poszanowania ich wolności.
EN
The teaching and educational mission of the Church requires authority. The authority of the Church influences the effectiveness of its educational activities. The study presents the results of the research of questionnaire surveys and focus interviews conducted among students and academics of a Catholic university concerning their opinions about the foundations of the authority of the Church in Poland, the nature of this authority, the change (decrease) of the Church authority and the causes of this process, as well as opinions on how the Church can build her authority in order to be able to educate more effectively. Research has shown that in the opinion of the respondents, there has been a decrease in the authority of the Church and the reasons for that are complex. Young believers would like to deepen their relationship with the Church, but they expect the Church to be more open and respectful of their freedom.
Year
Volume
20
Issue
5
Pages
107-132
Physical description
Contributors
author
References
 • Banach W., Zagadnienie autorytetu. O. Józefa Marii Bocheńskiego analiza problemu, „Filo-Sofija” 2013, 2(21), s. 151‒157.
 • Baniak J., Kościół instytucjonalny w krytycznym spojrzeniu dzisiejszych katolików polskich (I),„Przegląd Religioznawczy” 2011, nr 2 (240), s. 91‒114.
 • Baniak J., Portret księdza w wyobrażeniach i ocenach polskiej młodzieży. Studium socjologiczne, Nomos, Kraków 2013.
 • Baniak J., Prestiż Kościoła instytucjonalnego w Polsce a zmiana społeczna.Studium socjologiczne, „Poznańskie Studia Teologiczne” t. 13, 2002,s. 153‒195.
 • Baniak J., Religia katolicka i Kościół rzymskokatolicki w opiniach polskiej młodzieży. Od akceptacji do kontestacji, Nomos, Kraków 2015.
 • Baniak J., Wprowadzenie, w: Katolicyzm polski na przełomie wieków, teologiczny, instytucjonalny i wspólnotowy wymiar Kościoła, red. J. Baniak, UAM, Poznań 2002, s. 7‒11.
 • Baniak J., Zagubiony Kościół (część II, dokończenie), „Res Humana” 2016, nr 1, S. 28‒31.
 • Bocheński J., Logika i filozofia. Wybór pism, opracował J. Parys, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1993.
 • Bocheński J., Sto zabobonów. Krótki filozoficzny słownik zabobonów, Wydawnictwo Philed, Kraków 1994.
 • Borowik I., Stosunek młodzieży do Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce w perspektywie wywiadów biograficznych, „Socjologia Religii” 2005,t. 3, s. 149‒167.
 • Jarmoszko S., Autorytet czy może władza – u podstaw nieporozumień, uproszczeń i mistyfikacji, w: Autorytet w wychowaniu i edukacji, red. D. Łażewska, Wydawnictwo WSGE, Józefów 2013, s. 22‒57.
 • Mariański J., Emigracja młodzieży polskiej z Kościoła?, „Keryks” 2009, nr 8,s. 193‒223.
 • Mariański J., Kościół instytucjonalny w Polsce – szanse i zagrożenia, w: Katolicyzm polski na przełomie wieków, teologiczny, instytucjonalny i wspólnotowy wymiar Kościoła, red. J. Baniak, UAM, Poznań 2002, s. 41‒71.
 • Mariański J., Kościół katolicki w społeczeństwie obywatelskim, Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin 1998.
 • Mariański J., Postawy Polaków wobec Kościoła Katolickiego – analiza socjologiczna, „ZN KUL” 2014, 57, nr 1 (225), s. 81‒106.
 • Mariański J., Religia i Kościół między tradycją i ponowoczesnością ‒ studium socjologiczne, Nomos, Kraków 1997.
 • Mariański J., Religia w społeczeństwie ponowoczesnym, Oficyna Naukowa, Warszawa 2010. Mazur P., Wychowanie w czasach kryzysu autorytetu, „Zeszyty Społeczne KIK” 2011, s. 183‒192.
 • Offmański A., Młodzież a Kościół – relacje młodzieży względem Kościoła, w: Katecheza w Kościele i dla Kościoła, red. R. Czekalski, Płocki Instytut Wydawniczy, Płock 2006, s. 37‒51.
 • Potocki A., Dlaczego młodzież boi się Kościoła?, „Socjologia Religii” 2005, t. 3, s. 167‒182.
 • Potocki A., Młodzież o Kościele – krytycznie i z dystansem, w: Katecheza w Kościele i dla Kościoła, red. R. Czekalski, Płocki Instytut Wydawniczy, Płock 2006, s. 283‒303.
 • Szczepański J., Autorytet w nauce, w: Autorytet w nauce, red. P. Rybicki, J. Goćkowski, Ossolineum, Wrocław 1980, 13‒18.
 • Wysocka E., Wymiary religijności młodzieży w społeczeństwie ponowoczesnym, w: Katolicyzm polski na przełomie wieków, teologiczny, instytucjonalny i wspólnotowy wymiar Kościoła, red. J. Baniak, UAM, Poznań 2002, s. 167‒184.
 • Wysocka E., Młodzież a autorytety: analiza teoretyczna i empiryczne egzemplifikacje. Funkcjonowanie autorytetów w życiu codziennym młodzieży szkół średnich a religijność, w: Mit autorytetu – autorytet mitu, red. J. Sieradzan, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2009, s. 285‒322.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-e1e39272-5f61-439b-bbfa-a5206f799484
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.