PL EN


2016 | 4(50) | 127-136
Article title

Przedszkole – aspekt prawny kształtowania układów funkcjonalno-przestrzennych

Content
Title variants
EN
Kindergarten – the Legal aspect of the Development of Functional and Spatial Arrangements
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Celem opracowania jest zwrócenie uwagi na zmienność standardów dotyczących obiektów wychowania przedszkolnego w kierunku tworzenia optymalnych przestrzeni opiekuńczo-wychowawczo-edukacyjnych. W przeszłości, w momencie zaistnienia idei opieki nad dziećmi poza domem, powstał problem miejsca opieki. W Polsce, ale i na świecie, pierwsze instytucje miały charakter opiekuńczy, następnie rozszerzono program o czynnik wychowawczy, a dopiero po II wojnie światowej stopniowo włączano elementy edukacyjne. Materiał będący wynikiem badań jest wyjściowym dla dalszych opracowań.
EN
The aim of the study is to draw attention to the variability of standards for pre-school facilities in the direction of creating the optimal care and upbringing and education. In the past - at the time when the idea of looking aft er children outside home was born - there was an issue of a place of care. In Poland, but also across the world, the first of such institutions provided care only. Next the aspect of raising youngsters was added. Aft er World War II the educational element was started being gradually introduced. Conclusions of this research will form the base for further studies.
Year
Issue
Pages
127-136
Physical description
Contributors
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula. Europejski Wydział Sztuk
References
 • Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 16 lutego 1928 r. o prawie budowlanem i zabudowaniu osiedli (Dz.U. z 1928 r. Nr 23, poz. 202).
 • Ustawa o ustroju szkolnictwa z dnia 11 marca 1932 r. (Dz.U. z 1932 r. Nr 38, poz. 389).
 • Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 r. o kwalifikacjach zawodowych wychowawczyń przedszkoli (Dz.U. z 1933 r. Nr 85, poz. 645).
 • Uchwała r. Nr 285 Rady Ministrów z dnia 2 lipca 1959 r. w sprawie przyjęcia tez dotyczących typizacji w budownictwie (M.P. z 1959 r. Nr 70, poz. 365).
 • Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu Budownictwa, Urbanistyki i Architektury z dnia 21 lipca 1961 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane budownictwa powszechnego (Dz.U. z 1961 r. Nr 38, poz. 196).
 • Uchwała r. Nr 126 Rady Ministrów z dnia 13 maja 1966 r. w sprawie dalszego rozwoju typizacji w budownictwie (M.P. z 1966 r. Nr 30, poz. 157).
 • Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 11 czerwca 1966 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane budownictwa powszechnego (Dz.U. z 1966 r. Nr 26, poz. 157).
 • Zarządzenie Ministra Oświaty i Wychowania z dnia 25 października 1979 r. w sprawie wprowadzenia wytycznych programowo-funkcjonalnych projektowania obiektów oświaty i wychowania (IW1-2115-9/79).
 • Rozporządzenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 3 lipca 1980 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki (Dz.U. z 1980 r. Nr 17, poz. 62).
 • Uchwała r. Nr 128 Rady Ministrów z dnia 3 października 1983 r. w sprawie typizacji w budownictwie (M.P. z 1983 r. Nr 34, poz. 190).
 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowalne (Dz.U. z 1994 r. Nr 89, poz. 414).
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 1995 r. Nr 10, poz. 46).
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz.U. z 2010 r. Nr 161, poz. 1080).
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r., poz. 1409).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. z 2014 r., poz. 803).
 • Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 r., poz. 1422).
 • Alexander Ch. (2008), Język wzorców, GWP, Gdańsk.
 • Brukalska B. (1948), Zasady społeczne projektowania osiedli mieszkaniowych, Warszawa.
 • Kopczewski W. (1920), O szkołę polską: pierwszy Ogólnopolski Wielki Zjazd Nauczycielski w dniach 14, 15, 16, 17 kwietnia 1919 w Warszawie, Książnica Polska Towarzystwa Nauczycieli Szkół Wyższych, Lwów-Warszawa.
 • Starzyk A. (2014), Przestrzeń jako stymulator rozwoju dzieci starszych – studium potrzeb i ograniczeń, (w:) Dziewulska A., Królikowski J.T., Starzyk A. (red.), Rewitalizacja a kultura przestrzeni, Wydawnictwo Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego, Warszawa.
 • Starzyk A. (2015), Przestrzeń dziecka – studium dostępności, „Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula”, nr 42(4).
 • Wytyczne programowo-funkcjonalne projektowania przedszkoli (1980), Ministerstwo Oświaty i Wychowania, Warszawa.
 • http://isap.sejm.gov.pl [dostęp: 13.11.2015].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-e1e699db-61f4-4fb6-9075-2aefc7e0da85
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.