PL EN


2015 | 42 | 9(498) | 30-35
Article title

POSTAWY PRZEDSIĘBIORCZE POLAKÓW W WIEKU 50+

Selected contents from this journal
Title variants
ENTERPRENEURIAL ATTITUDES OF POLES OF AGE 50+
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The paper assesses the potential of entrepreneurial Poles aged 50+, while the control group was adopted adult population of Poles under the age of 50 years. The results of tests for diagnosing entrepreneurial attitudes and actions of the elderly. The basis of the empirical analysis are presented nationwide survey carried out by the Public Opinion Research Center on behalf of the University of Lodz in the framework of the grant on. “Entrepreneurship Poles – social and spatial aspect”. Diagnosis of the entrepreneurial potential of older Poles who, due to certain demographic processes are a special group, not only in the labor market, but in many other areas, may constitute an important source of information for those involved in implementing the concept of active aging.
W artykule dokonano oceny potencjału przedsiębiorczego Polaków w wieku 50+, przy czym jako grupę porównawczą przyjęto populację dorosłych Polaków w wieku poniżej 50 lat. Zaprezentowano wyniki badań diagnozujących postawy i dzi­ałania przedsiębiorcze osób starszych. Podstawę empiryczną prezentowanych analiz stanowią badania ogólnopolskie zrealizowane przez Centrum Badań Opinii Społecznej na zlecenie Uniwersytetu Łódzkiego w ramach grantu nt. „Przedsiębiorczość Polaków — aspekt społeczny i przestrzenny”. Diagnoza potencjału przedsiębiorczego starszych Polaków, którzy ze względu na określone procesy demograficzne stanowią szczególną grupę nie tylko na rynku pracy, ale w wielu innych sferach, stanowić może istotne źródło wiedzy dla osób zajmujących się wdrażaniem koncepcji aktywnego starzenia się.
Year
Volume
42
Issue
Pages
30-35
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Łódzki
 • Uniwersytet Łódzki
References
 • Biegańska K. (2006), Podmiotowe i sytuacyjne wyznaczniki jakości życia przedsiębiorców, niepublikowana praca doktorska, Łódź.
 • Czarnik S., Turek K. (2014), Aktywność zawodowa i wykształcenie Polaków. Na podstawie badań zrealizowanych w 2013 r. w ramach IV edycji projektu Bilans Kapitału Ludzkiego, t. II: Edukacja a rynek pracy, PARP, Warszawa.
 • Gajda J.B., Wiktorowicz J. (2014), Labour market in Poland for women and men at 50+, Metody ilościowe w badaniach ekonomicznych, w druku.
 • Janowski A. (1998), Słownik ekonomiczny, Wyd. Instytutu GSMiE, Kraków.
 • Jerschina J. (2000), Postawy przedsiębiorczości w Polsce na tle krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Elity i społeczeństwa (kontynuacja), „Przegląd Socjologiczny”, t. 49.
 • Kubicki P. (2013), Przedsiębiorczość osób w wieku 50+ – perspektywy i bariery, „Polityka Społeczna” nr 1.
 • Malarska A., Wiktorowicz J., Kałuża-Kopias D. (2011), Sytuacja osób w wieku 50+/45+ na rynku pracy w Polsce – zalecenia dla monitoringu bezrobocia osób w wieku 50 lat i więcej, w: B. Urbaniak, J. Wiktorowicz (red.), Raport z analizy programów skierowanych do osób 50+ zrealizowanych w Polsce w latach 2004–2009, Uniwersytet Łódzki, Łódź.
 • Rabczuk W. (1998), Dostosowanie systemu edukacji do potrzeb rynku pracy w krajach Unii Europejskiej, w: S.M. Kwiatkowski (red.), Nowe uwarunkowania edukacji szkolnej, IBE, Warszawa.
 • Raport o przedsiębiorczości (2004), „Monitor Unii Europjskiej”, nr 1.
 • Richert-Kaźmierska A. (2012), Przedsiębiorczość trzeciego wieku, „Zeszyty Naukowe”, nr 717, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
 • Strzelecki P., Saczuk K., Grabowska I., Kotowska I.E. (2013), Warunki życia gospodarstw domowych. Rynek pracy. Diagnoza Społeczna 2013: Warunki i Jakość Życia Polaków – Raport [Special issue], „Contemporary Economics”, 7.
 • Szukalski P. (2013), Wstęp, w: E. Kryńska, P. Szukalski (red.), Rozwiązania sprzyjające aktywnemu starzeniu się w wybranych krajach Unii Europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Urbaniak B. (2013), Potencjał zasobów ludzkich w wieku 45/50+, w: E. Kryńska, J. Krzyszkowski, B. Urbaniak, J. Wiktorowicz (red.), Diagnoza obecnej sytuacji kobiet i mężczyzn 50+ na rynku pracy w Polsce, Uniwersytet Łódzki, Łódź.
 • Wicker A. (1969), Attitudes versus actions: the relationship of verbal and overt behavioral responses to attitude objects, „Journal of Social Issues”, Vol. 25, p. 41–78.
 • Wiśniewski Z., red. (2009), Zarządzanie wiekiem w organizacji wobec procesów starzenia się ludności, „Dom Organiza­ora”, Toruń.
 • Wiśniewski Z., Wojdyło-Preisner M., red. (2014), Diagnozowanie stopnia zagrożenia długotrwałym bezrobociem. Teoria i praktyka. Poradnik profilowania bezrobotnych na lokalnym rynku pracy, MPiPS, CRZL, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-e1e95fca-6259-4cc1-b9f5-cf6d5337dfb9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.