PL EN


2010 | 3 | 70-78
Article title

Liderzy wspólnot mieszkaniowych jako aktorzy w procesie rewitalizacji wybranych dzielnic Gdańska

Authors
Content
Title variants
EN
Condominium Leaders as the Actors in the Revitalization Processes in the Selected Boroughs of Gdańsk
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Jednym z najbardziej obciążających skutków socjalistycznej polityki mieszkaniowej w Polsce jest zły stan techniczny przedwojennej zabudowy. Przyczyniło się do tego zarówno upaństwowienie starych kamienic, jak i celowy, uwarunkowany ideologicznie brak inwestowania w ich remonty w dekadach powojennych. Po roku 1989 odnowa zaniedbanych obszarów wewnątrzmiejskich stała się zatem istotnym wyzwaniem dla władz samorządowych, zwłaszcza że ograniczone zasoby finansowe i trudności organizacyjno-prawne nie sprzyjają szybkiej rewitalizacji. Tymczasem stopniowa zmiana stosunków własnościowych wskutek prywatyzacji zasobów komunalnych oraz pojawienie się w połowie lat 90. XX w. instytucji wspólnoty mieszkaniowej stworzyły nowe możliwości uruchomienia procesów rewitalizacji oddolnej. Artykuł ma na celu przybliżenie mechanizmów materialnej i społecznej odnowy starych obszarów wewnątrzmiejskich, dokonującej się wskutek aktywności liderów wspólnot mieszkaniowych, na przykładzie wyników badań jakościowych, przeprowadzonych w dwóch dzielnicach Gdańska.
EN
One of the most problematic consequences of the former socialist housing policy in Poland is the poor technical condition of pre-1945 tenement houses, resulting from their post-war nationalisation and deliberate, ideologically led shortage of investments in subsequent decades. After 1989, the renewal of degraded inner city areas became a challenge for the local authorities, especially as limited financial resources, as well as rganisational and legal difficulties, discouraged prompt revitalisation. Meanwhile, a gradual change of ownership structure, caused by privatisation of municipal dwellings and introduction of condominium organizations, created new possibilities for bottom-up revitalisation processes. This paper aims at investigating the mechanisms of material and social enewal of old inner-city areas, initiated by the activities of condominium organization leaders, based on the results of qualitative studies conducted in two districts of Gdańsk.
Year
Issue
3
Pages
70-78
Physical description
Dates
published
2010-09
Contributors
 • Wydział Oceanografii i Geografii Katedra Geografii Ekonomicznej Uniwersytet Gdański
References
 • Bromley R., Tallon A., Roberts A., 2007, New Populations in the British City Centre: Evidence of Social Change from the Census and Household Surveys, “Geoforum”, 38, s. 138-154.
 • Buzar S., Grabkowska M., 2006, The Social Reproduction of Flexibility in the Housing Environment: Stories from Inner-city Gdansk, "Current Issues of Sustainable Development – Priorities and Trends”, 8, s. 157-175.
 • Buzar S., Ogden P., Hall R., Haase A., Kabisch S., Steinführer A., 2007, Splintering Urban Populations: Emergent Landscapes of Reurbanisation in Four European Cities, "Urban Studies”, 44(4), s. 651-677.
 • Czeczerda W., 1989, Z badań nad społeczną i demograficzną problematyką starej zabudowy mieszkaniowej i jej modernizacją, [w:] H. Kulesza, W. Nieciuński (red.), Mieszkalnictwo: zagrożenia i szanse rozwoju, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, s. 344-369.
 • Kotowska I. (red.), 1999, Przemiany demograficzne w Polsce w latach 90. w świetle koncepcji drugiego przejścia demograficznego, Oficyna Wydawnicza AGH, Warszawa.
 • Lorens P., 2005, Suburbanizacja w procesie rozwoju miasta postsocjalistycznego, [w:] P. Lorens (red.), Problem suburbanizacji, Urbanista, Warszawa, s. 33-43.
 • Ogden P., Hall R., 2004, The Second Demographic Transition, New Household Forms and the Urban Population of France during the 1990s, "Transactions of the Institute of British Geographers”, 29, s. 88-105.
 • Piotrzkowska M., Starczewski M., Kamrowska D., 2006, Przestrzenne zróżnicowanie struktur społecznych Gdańska na podstawie wyników NSP 2002, Biuro Rozwoju Gdańska, Gdańsk.
 • Program rewitalizacji obszarów zdegradowanych w Gdańsku. Lokalny program rewitalizacji, 2004, Załącznik do uchwały nr XXIII/689/04 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 kwietnia 2004 r.
 • Sagan I., Czepczyński M., Szmytkowska M., Masik G., Rzyski S., 2006, Równoważenie procesów suburbanizacji w obszarze metropolitalnym Trójmiasta, [w:] F. Pankau (red.),
 • Studia nad obszarem metropolitalnym Trójmiasta, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Gdańsk, s. 123-186.
 • Wspólnota Lokalna Wrzeszcz Wajdeloty (2010-03-02). http://www.wajdeloty.org.
 • Zaborski T., 2006, Charakterystyka demograficzna ludności Gdańska a migracyjny ruch wewnątrzmiejski, Katedra Geografii Ekonomicznej, Uniwersytet Gdański, Gdynia (maszynopis).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-e1f40773-7730-4d70-ac19-b46c80ef7903
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.