PL EN


2014 | 1(31) | 81-96
Article title

Rola nauczyciela w pomocy dzieciom w rodzinach migracyjnych

Authors
Title variants
EN
The Teacher’s Role in Helping Children in Migrant Families
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Powyższy artykuł jest próbą ukazania, w jakiej sytuacji znajdują się dzieci w rodzinach migracyjnych oraz jakiej pomocy potrzebują ze strony społeczeństwa i państwa, a szczególnie ze strony szkoły i nauczycieli. Ponadto znajduje się w nim kilka wskazówek do pracy z dzieckiem, które każdy nauczyciele może stosować na terenie szkoły. Przegląd piśmiennictwa na ten temat oraz własne refleksje wynikające z pracy zawodowej pedagoga szkolnego i kuratora sądowego ukazują problematykę eurosieroctwa jako zjawisko, które najbardziej dotyka dzieci w różnych sferach rozwojowych ich życia. Zostały też poruszone kwestie prawne związane z zakresem odpowiedzialności w sprawowaniu opieki i wychowaniu oraz prawidłowym wykonywaniem władzy rodzicielskiej przez prawnych opiekunów, a także konsekwencje prawne, jakie mogą ponieść rodzice dziecka za zaniedbania swoich obowiązków rodzicielskich w zakresie: opieki, rozwoju dziecka oraz narażenia go na ryzyko utraty zdrowia lub życia. Ważna jest rola pomocy udzielanej przez służby: państwowe, samorządowe (policję, ośrodki pomocy społecznej, kuratorską służbę sądową, pielęgniarki środowiskowe oraz inne). Szczególna rola spoczywa na szkołach i nauczycielach, którzy mogą rozpoznać problemy dziecka i udzielić mu niezbędnej pomocy. Ważne jest, aby rodziny i dzieci, borykające się z trudnościami, nie zostały bez adekwatnej pomocy. Artykuł nie wyczerpuje problematyki eurosieroctwa, ale dotyka istotnych kwestii dotyczących sytuacji dziecka w rodzinie migracyjnej i odpowiedzialności, która spoczywa na nauczycielu w zakresie pomocy temu dziecku.
EN
This article sets out to present the situation of children from migrant families and to determine the kind of help they need from society and the state, and particularly from their schools and teachers. In addition, some useful suggestions are offered for working with such children – ones that every teacher could apply at their own school. Our survey of the literature relating to this topic, combined with our reflections stemming from the work of school-counselors and probation officers, show euro-orphanhood to be a phenomenon that typically affects children in a variety of areas pertaining to their lives and their development. Legal issues relating to the scope of responsibility in respect of their care and upbringing, and the proper execution of parental authority by legal guardians, are also raised. The role fulfilled by the forms of assistance provided by services, and especially by teachers, is important if families and children suffering from these difficulties are not to remain without adequate help. This article certainly does not exhaust the euro-orphanhood issue, but does touch on important matters pertaining to both the situation of children from migrant families and the responsibility of teachers to help them.
Keywords
Contributors
 • Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Gronkowie
References
 • Czajkowska I., Herda K., Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w szkole, WSiP, Warszawa 1996.
 • Encyklopedia Pedagogiczna, red. T. Pilch, „Żak”, Warszawa 2006.
 • Jakubowicz-Bryx A., Źródła kompetencji zawodowych nauczycieli wczesnej edukacji, „Wychowanie na co Dzień”, 226-227(2012) 7-8, s. 23.
 • Kozak S., Patologia eurosieroctwa w Polsce. Skutki migracji zarobkowej dla dzieci i ich rodzin, Difin, Warszawa 2010.
 • Kwak A., Społeczny i indywidualny wymiar rodzicielstwa, [w:] Rodzicielstwo między domem, prawem, służbami społecznymi, red. A. Kwak, Wyd. Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2008.
 • Napora E., Samotne rodzicielstwo i jego konsekwencje dla rozwoju płciowości dziecka – zagrożenie czy nadzieja, [w:] Czego obawiają się ludzie, red. M. Libiszowska-Żółtowska, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2007.
 • Okrasa M., Biblioterapia w pracy z dziećmi i młodzieżą, [w:] Kompetencje diagnostyczne i terapeutyczne nauczyciela, red. D. Wosik-Kawali, T. Zubrzycka-Maciąg, „Impuls”, Kraków 2011.
 • Plenkiewicz M., Nauczyciel wczesnej edukacji w okresie przemian społeczno ustrojowych, „Wychowanie na co Dzień”, 84(2000)9.
 • Przybycień K., Przybycień M., Emigracja – lekarstwo czy trucizna. Sytuacja rodzinna dzieci emigrantów w świetle badań własnych, [w:] Problem eurosieroctwa. Wybrane aspekty, red. B. Więckiewicz, Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli, Stalowa Wola 2011.
 • Romaniuk A., Prawne aspekty rodzicielstwa – władza rodzicielska, [w:] Rodzicielstwo między domem, prawem, służbami społecznymi, red. A. Kwak, Wyd. Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2008.
 • Sordyl B., Rodzina migracyjna jako nowa przestrzeń pracy socjalnej – doświadczenia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie, [w:] Praca socjalna. Kształcenie, działanie, konteksty, red. A. Kanios, M. Czechowska- Bieluga, „Impuls”, Kraków 2010.
 • Szczygielska I., Migracje zarobkowe kobiet i ich wpływ na funkcjonowanie rodziny, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2013.
 • Szymczyk M., Arteterapia, „Wychowawca”, (2007)4.
 • Szyszka M., Pomoc dziecku i rodzinie migracyjnej. Formy i zakres pomocy w opinii społecznej, [w:] Rodzina. Kondycja i przemiany, red. M. Świątkiewicz- Mośny, Wyd. Uniersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2011.
 • Trusz S., Kwiecień M., Społeczne piętno eurosieroctwa, Difin, Warszawa 2012.
 • Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy, Dz. U. 1964, Nr 9, poz. 59 z późniejszymi zmianami. Więckiewicz B., Eurosieroty – cena emigracji, [w:] Problem eurosieroctwa. Wybrane aspekty, red. B. Więckiewicz, Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli, Stalowa Wola 2011, s. 17-18.
 • Zwoliński A., Krzywdzone dzieci. Zagrożenia współczesnego dzieciństwa, Wyd. WAM, Kraków 2012.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-e1fbb03a-2bef-4a33-8195-4499dfa93738
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.