PL EN


2012 | 2(10) | 303-325
Article title

Przepraszam, proszę, dziękuję – o polskiej i rosyjskiej etykiecie językowej

Content
Title variants
EN
‘Excuse Me’, ‘You Are Welcome’, ‘Thank You’ – On Polish and Russian Language Etiquette
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The author of the article discusses pragmatic functions of honorifics ‘excuse me’, ‘please’, ‘you are welcome’, ‘thank you’ in Polish and compare them with Russian language etiquette. Her aim is to reveal the potential sources of failures in gaining sociocultural competences by the Russians studying Polish and to define potential linguistic and cultural misunderstandings.
Contributors
 • Katedra Literatury Zagranicznej, Krasnojarski Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. W.P. Astafiew, Krasnojarsk, Rosja, jasminagreen@gmail.com
References
 • Akiszyna A., Formanowskaja N., 2009, Russkij rieczewoj etikiet: praktikum wieżliwogo obszczenija, Moskwa: Librokom.
 • Antas J., 2002, Polskie zasady grzeczności, w: Szpila G., red., Język trzeciego tysiąclecia II, seria: Język a komunikacja 4, t. 1, Nowe oblicza komunikacji we współczesnej polszczyźnie, Kraków: Krakowskie Towarzystwo Popularyzowania Wiedzy o Komunikacji Językowej „Tertium”.
 • Anusiewicz J., Marcjanik M., red., 1991, Język a Kultura, t. 6, Polska etykieta językowa, Wrocław: Wiedza o Kulturze.
 • Bańko M., red., 2000, Inny słownik języka polskiego, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Bartmiński J., red., 1993, Encyklopedia kultury polskiej XX wieku, t. 2, Współczesny język polski, Wrocław: Wiedza o Kulturze.
 • Dąbrowska A., Dobesz U., Pasieka M., 2010, Co warto wiedzieć. Poradnik metodyczny dla nauczycieli języka polskiego na Wschodzie, Warszawa: ORE.
 • Formanowskaja N., 1987, Wy skazali „Zdrawstwujtie!” Rieczewoj etikiet w naszem obszczenii, Moskwa: Znanije.
 • Formanowskaja N., 1989, Rieczewoj etikiet i kultura obszczenija. Moskwa: Wysszaja szkoła.
 • Formanowskaja N., 2008, Russkij rieczewoj etikiet: lingwisticzeskij i mietodiczeskij aspiekty, Moskwa: LKI.
 • Formanowskaja N., 2009, Reczewoj etikiet w russkom obszczenii: teorija i praktyka, Moskwa: WK.
 • Gałczyńska A., 2002, Niedefinicyjne funkcje performatywu „przepraszam”, „Poradnik Językowy”, nr 4.
 • Kita M., 2005, Językowe rytuały grzecznościowe, Katowice: Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych.
 • Kominek A., 1991, Funkcje grzecznościowe proszę we współczesnej polszczyźnie, w: Anusiewicz J., Marcjanik M., red., Język a Kultura, t. 6, Polska etykieta językowa, Wrocław: Wiedza o Kulturze.
 • Leontowicz O., 2005, Russkije i amierikancy: paradoksy mieżkulturnogo obszczenija, Moskwa: Gnozis.
 • Marcjanik M., 1995, Funkcje komunikacyjne performatywu „przepraszam”, „Poradnik Językowy”, nr 2.
 • Marcjanik M., 1997, Polska grzeczność językowa, Kielce: Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Jana Kochanowskiego.
 • Masłowska E., 1991, Proszę, dziękuję, przepraszam, w: Anusiewicz J., Marcjanik M., red., Język a Kultura, t. 6, Polska etykieta językowa, Wrocław: Wiedza o Kulturze.
 • Miodunka W., 2009, Kompetencja socjokulturowa w nauczaniu języka polskiego jako obcego. Zarys programu nauczania, w: tegoż, red., Kultura w nauczaniu języka polskiego jako obcego. Stan obecny – programy nauczania – pomoce dydaktyczne, Kraków: Universitas.
 • Ożóg K., 1990, Zwroty grzecznościowe współczesnej polszczyzny mówionej: (na materiale języka mówionego mieszkańców Krakowa), Kraków: Wydawnictwo UJ.
 • Skudrzyk A., 2007, Normy grzecznościowych zachowań językowych (etykieta językowa, savoir¬ vivre, bon ton, dobre wychowanie, grzeczność językowa), w: Achtelik A., Tambor J., red., Sztuka czy rzemiosło? Nauczyć Polski i polskiego, Katowice: Gnome.
 • Tambor J., 2011, Kulturnyje rielalii w priepodawanii polskogo jazyka kak inostrannogo, w: Wasiliewa S., red., Matieriały Mieżdunarodnoj nauczno-prakticzeskoj konfieriencii, poswiaszczonnoj 210 letiju W.I. Dala, Krasnojarsk: KGPU im. W.P. Astafjewa.
 • Tomiczek E., 1991, Z badań nad istotą grzeczności językowej, w: Anusiewicz J., Marcjanik M., red., Język a Kultura, t. 6, Polska etykieta językowa, Wrocław: Wiedza o Kulturze.
 • Wawrzyńczyk J., red., 2006, Wielki multimedialny słownik rosyjsko-polski polsko-rosyjski, wersja 1.0, Warszawa: PWN.
 • Ziemskaja J., 2004, Jazyk kak diejatielnost’: morfiema, słowo, riecz, Moskwa: Jazyki sławianskoj kultury.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-e215e131-8ba4-4aec-9c55-1f766bf7fd0e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.