Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 222 | 139-152

Article title

Struktura kapitału a stopa zwrotu – analiza przypadku

Authors

Content

Title variants

EN
Capital structure and rate of return – case study

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W niniejszym artykule podjęto próbę zidentyfikowania zależności pomiędzy strukturą kapitału badanych podmiotów a osiąganą przez nie stopą zwrotu. Omówiono krótko pojęcie struktury kapitału, wyjaśniając jej istotę, i zwrócono uwagę na typowe strategie finansowe. Przeprowadzono analizę struktury kapitału sześciu spółek giełdowych z branży budowlanej. Dokonano analizy podstawowych danych bilansowych i obliczono podstawowe wskaźniki, typowe dla analizy struktury. W wyniku przeprowadzonych analiz stwierdzono brak jednoznacznych zależności. Spółki o podobnej strukturze kapitału osiągają różne wyniki finansowe i różne stopy zwrotu. Oznacza to, że szukanie przyczyn tych sytuacji wymaga dokładniejszej analizy wykraczającej poza podstawową analizę danych bilansowych.
EN
This article attempts to identify the relationship between the capital structure of the entities and achieved their rate of return. Briefly discussed the concept of capital structure, explaining its essence and highlights the typical financial strategies. An analysis of six capital structure of listed companies in the construction industry. An analysis of the basic balance sheet data and calculated the basic indicators, typical for structure analysis. The analyzes found no clear relationship. Company with a similar capital structure achieve different financial results and various rates of return. This means that the search for the causes of these situations requires a more detailed analysis that goes beyond a basic analysis of balance sheet data.

Year

Volume

222

Pages

139-152

Physical description

Contributors

References

 • Bednarski L., Borowiecki R., Duraj J., Kurtys E., Waśniewski T., Wersty B. (2003), Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa, WAE, Wrocław.
 • Brigham E.F., Houston J.F. (2005), Podstawy zarządzania finansami, tom II, PWE,Warszawa.
 • Gabrusewicz W. (2014), Analiza finansowa przedsiębiorstwa – teoria i zastosowanie,PWE, Warszawa.
 • Czekaj J., Dresler Z. (2006), Zarządzanie finansami przedsiębiorstw, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Obłój K. (2007), Strategia organizacji, PWE, Warszawa.
 • Wójcik P. (2013), Znaczenie studium przypadku jako metody badawczej w naukach o zarządzaniu,„e-Mentor”, nr 1 (48).
 • [www 1] http://enap.com.pl/files/upload/gpw_raport_roczny.pdf (dostęp: 20.09.2013).
 • [www 2] http://tesgas.pl/pub/uploaddocs/sprawozdanie_finansowe_tesgas_s.a._2012.pdf(dostęp: 20.09.2013).
 • [www 3] http://www.awbud.pl/img_in/raporty-finansowe-okresowe/Jednostkowe_sprawozdanie_finansowe_2012.pdf (dostęp: 20.09.2013).
 • [www 4] http://www.instalkrakow.pl/8,2,DLA_INWESTOROW_Raporty_okresowe (dostęp:20.09.2013).
 • [www 5] http://www.mostostal-plock.com.pl/idm,41,rok,2012,okresowe.html (dostęp:20.09.2013).
 • [www 6] https://www.polimex-mostostal.pl/pl/relacje-inwestorskie/raporty-okresowe/roczneraporty-jednostkowe (dostęp: 20.09.2013).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-e21705f7-1372-4bb3-943d-ee06b041ca29
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.