PL EN


2016 | 4 (363) | 217-229
Article title

Analiza komercjalizacji wyników badań naukowych, wsparcia przedsiębiorczości akademickiej oraz prowadzenia działalności gospodarczej przez szkoły wyższe w Polsce – wybrane aspekty

Content
Title variants
EN
An Analysis of Commercialisation of Scientific Research Findings, Support for Academic Enterprise, and Carrying out of Economic Activity by High Schools in Poland – the Selected Aspects
RU
Анализ коммерциализации результатов научных исследований, поддержки для академического предпринимательства и осуществления экономической деятельности вузами в Польше – избранные аспекты
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł dotyczy zagadnienia współpracy szkół wyższych z otoczeniem w Polsce. Problem ten, w kontekście zmian zachodzących w systemach zarządzania szkolnictwem wyższym, wydaje się być obecnie kluczowy. Celem rozważań jest zaprezentowanie wybranych aspektów komercjalizacji wyników badań naukowych, wsparcia przedsiębiorczości akademickiej oraz prowadzenia działalności gospodarczej przez szkoły wyższe w Polsce. Dla jego realizacji przeprowadzono analizę aktów prawnych, krajowej i zagranicznej literatury przedmiotu oraz analizę typu desk research dotyczącą przychodów szkół wyższych z działalności gospodarczej w latach 2006-2013. W artykule przedstawiono koncepcję trzeciej misji uczelni jako pogląd odzwierciedlający rosnące znaczenie współpracy z otoczeniem w działalności szkół wyższych. Omówiono możliwości i uwarunkowania prowadzenia przez szkoły wyższe działalności gospodarczej, w szczególności w formie akademickich inkubatorów przedsiębiorczości oraz centrów transferu technologii. W świetle przeprowadzonej analizy desk research rysuje się obraz zwiększającej się aktywności szkół wyższych, co można odczytać jako zwiastun pozytywnych tendencji w badanym obszarze.
EN
The article concerns the issue of cooperation between high schools with their environment in Poland. This problem, in the context of changes occurring in the systems of higher education management, seems to be key at present. An aim of considerations is to present the selected aspects of commercialisation of scientific research findings, support for academic enterprise, and carrying out economic activity by high schools in Poland. For its implementation there was carried out a review of legal acts, Polish and foreign literature of the subject as well as an analysis of the desk research type concerning revenues of high schools from their economic activity in 2006-2013. In her article, the author presented the concept of the third mission of the high school as an opinion reflecting the growing importance of cooperation with the environment in high schools’ activities. She presented the opportunities and conditions for carrying out economic activity by high schools, particularly in the form of academic enterprise incubators and technology transfer centres. In the light of carried out analysis of the desk research type, there is emerging the picture of increasing activity of high schools, what can be seen as a symptom of positive trends in the area in question.
RU
Статья касается вопроса сотрудничества вузов с окруюжающей их средой в Польше. Эта проблема, в контексте изменений, происходящих в системах управления вузами, в настоящее время кажется основной. Цель рассуждений – представить избранные аспекты коммерциализации результатов научных исследований, поддержки для академического предпринимательства и осуществления экономической деятельности вузами в Польше. Для ее выполнения провели анализ юридических актов, национальной и зарубежной литературы по предмету и анализ типа desk research, касающийся доходов вузов от эконо-мической деятельности в 2006-2013 гг. В статье представили концепцию третьей миссии вуза как мнение, отражающее растущее значение сотрудничества со средой в деятельности вузов. Обсудили возможности и обусловленности осуществления вузами экономической деятельности, в особенности в форме академических инкубаторов предпринимательства и центров трансферта технологии. В свете проведенного анализа desk research вырисовывается картина растущей активности вузов, что можно счесть симптомом положительных тенденций в изучаемой области.
Year
Issue
Pages
217-229
Physical description
Contributors
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Urząd Statystyczny w Kielcach
References
 • Antonowicz D. (2005), Uniwersytet przyszłości. Wyzwania i modele polityki, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
 • Bąkowski A. (2012), Centra Transferu Technologii, (w:) Bąkowski A., Mażewska M. (red.), Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce. Raport 2012, PARP, Warszawa.
 • Bąkowski A. (2015a), Preinkubatory i akademickie inkubatory przedsiębiorczości, (w:) Bąkowski A., Mażewska M. (red.), Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce. Raport 2014, Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce, Warszawa-Poznań.
 • Bąkowski A. (2015b), Centra transferu technologii, (w:) Bąkowski A., Mażewska M. (red.), Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce. Raport 2014, Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce, Warszawa-Poznań.
 • Cabańska J., Sielicka M. (2013), Możliwości rozwoju przedsiębiorczości akademickiej na studiach trzeciego stopnia na przykładzie Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, (w:) Burawski D. (red.), Uniwersytet trzeciej generacji. Stan i perspektywy rozwoju, Europejskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości, Poznań.
 • Clark B.R. (1998), Creating Entrepreneurial Universities: Organizational Pathways of Transformation, Pergamon Press, New York.
 • Ernst&Young Business Advisory, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową (2009), Diagnoza stanu szkolnictwa wyższego w Polsce, http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2013_05/fa5b19e372e1bed45db817b8380c8468.pdf [dostęp: 20.04.2015].
 • George G., Jain S., Maltarich M.A. (2005), Academics or Entrepreneurs? Entrepreneurial Identity and Invention Disclosure Behavior of University Scientists, http://ssrn.com/abstract=799277 [dostęp: 13.03.2015].
 • Guliński J. (2013), Naszym celem jest innowacyjna gospodarka, rozmowa, „Forum Akademickie”, nr 6.
 • GUS (2014), Szkoły wyższe i ich finanse w 2013 r., Warszawa.
 • GUS (2013), Szkoły wyższe i ich finanse w 2012 r., Warszawa.
 • GUS (2012), Szkoły wyższe i ich finanse w 2011 r., Warszawa.
 • GUS (2011), Szkoły wyższe i ich finanse w 2010 r., Warszawa.
 • GUS (2010), Szkoły wyższe i ich finanse w 2009 r., Warszawa.
 • GUS (2009), Szkoły wyższe i ich finanse w 2008 r., Warszawa.
 • GUS (2008), Szkoły wyższe i ich finanse w 2007 r., Warszawa.
 • GUS (2007), Szkoły wyższe i ich finanse w 2006 r., Warszawa.
 • Kulawczuk E., Kulawczuk P. (2009), Oczekiwania przedsiębiorców wobec świata nauki w zakresie prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej, (w:) Bąk M., Kulawczuk P. (red.), Warunki skutecznej współpracy pomiędzy nauką a przedsiębiorstwami, Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym, Krajowa Fundacja Kultury Przedsiębiorczości z Gdyni, Warszawa.
 • Kardas M. (2013), Rola uczelnianych centrów transferu technologii w procesie komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych, (w): Burawski D. (red.) Uniwersytet trzeciej generacji.
 • Stan i perspektywy rozwoju, Europejskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości, Poznań.
 • Kijeńska-Dąbrowska I., Lipiec K. (red.) (2012), Rola akademickich ośrodków innowacji w transferze technologii, Ośrodek Przetwarzania Informacji – Instytut Badawczy, Warszawa.
 • Kożuch B., Przygodzka R. (2011), Zmiany zachowań organizacyjnych pod wpływem oczekiwań interesariuszy uczelni akademickich, (w:) Wawak T. (red.), Wyzwania zarządzania jakością w szkołach wyższych, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • Leydesdorff L., Etzkowitz H. (1996), Emergence of a triple helix of university-industry-government relations, “Science and Public Policy”, Vol. 23, Iss. 5.
 • Molas-Gallart J., Castro-Martinez E. (2007), Ambiguity and conflict in the development of “Third Mission” indicators, “Research Evaluation”, No. 16(4).
 • Piotrowska-Piątek A. (2014), Relacje szkół wyższych z interesariuszami zewnętrznymi. Konwent jako organizacja pomostowa, „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej”, nr 76.
 • Puukka J., Dubarle P., Goddard J., Hazelkorn E., Kuczera M. (2013), Higher Education in Regional and City Development: Wroclaw, Poland 2012, OECD.
 • Sanchez-Barrioluengo M. (2014), Articulating the „three missions” in Spanish universities, “Research Policy”, Vol. 43.
 • Thieme J.K. (2009), Szkolnictwo wyższe. Wyzwania XXI wieku. Polska, Europa, USA, Difin, Warszawa.
 • Wolszczak-Derlacz J., Parteka A., Kuczyński J. (2010), Produktywność naukowa wyższych szkół publicznych w Polsce: Bibliometryczna analiza porównawcza, raport w ramach projektu Sprawne Państwo, Ernts&Young, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-e2421e03-8df9-4609-a477-badd440a9242
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.