PL EN


2015 | 16 | 4 | 54-63
Article title

ZASTOSOWANIE PORZĄDKOWANIA HIERARCHICZNEGO DO OCENY REGIONALNEGO ZRÓŻNICOWANIA POZIOMU ŻYCIA NA WSI

Content
Title variants
EN
THE USE OF HIERARCHICAL ORDERING TO ASSESS THE REGIONAL DIVERSITY OF THE LEVEL OF LIFE IN RURAL AREAS
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest analiza regionalnego zróżnicowania poziomu życia na wsi, na dwóch szczeblach podziału administracyjnego. Wykorzystano koncepcję miary syntetycznej dla obiektów hierarchicznych, zaproponowaną przez A. Młodaka. Podejście to pozwoliło na równoległą ocenę zjawiska dla obiektów hierarchicznych (województw) oraz subobiektów (powiatów), przy jednoczesnej porównywalności wyników na obu poziomach. W badaniu wykazano duże zróżnicowanie warunków życia na wsi zarówno między województwami, jak i wewnątrz nich. Następnie obiekty uporządkowano oraz wyodrębniono grupy obiektów podobnych.
EN
The aim of the paper was to analyse regional differentiation of level of life in rural areas at two levels of administrative division (voivodeships and poviats). The study used the concept of synthetic measure for hierarchical objects, developed by A. Młodak. This approach enabled the simultaneous evaluation of the phenomenon both at the level of hierarchical objects (voivodeships) and subobjects (poviats), while ensuring comparability of results for both levels of administrative division. The analysis showed substantial differences in level of life in rural areas, both between provinces and within them.
Year
Volume
16
Issue
4
Pages
54-63
Physical description
Dates
published
2015
Contributors
 • Katedra Ekonometrii i Statystyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Katedra Ekonometrii i Statystyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
References
 • Bywalec Cz., Rudnicki L. (2002) Konsumpcja, PWE, Warszawa.
 • Hellwig Z. (1968) Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom ich rozwoju oraz zasoby i strukturę wykwalifikowanych kadr, Przegląd Statystyczny, XV, z. 4, str. 307 – 327.
 • Johann M. (2005) Polska – UE. Porównanie poziomu życia ludności, Difin, Warszawa.
 • Malina A., Zeliaś A. (1997) Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania jakości życia ludności w Polsce w 1994 r., Przegląd Statystyczny, XLIV, z. 1, str.11 – 27.
 • Młodak A. (2009) Hierarchiczność a porządkowanie obiektów w statystyce regionalnej, Wiadomości Statystyczne GUS i PTS, nr 4, str. 11 – 25.
 • Panek T. (2007) Statystyka społeczna, PWE, Warszawa.
 • Panek T., Zwierzchowski J. (2013) Statystyczne metody wielowymiarowej analizy porównawczej. Teoria i zastosowania, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Sompolska-Rzechuła A. (2013) Zastosowanie miar pozycyjnych do porządkowania liniowego województw Polski ze względu na poziom jakości życia, Przegląd Statystyczny, LX, z. 4, str. 523 – 538.
 • Strahl D. (2006) Strukturalna miara obiektów hierarchicznych, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Ekonometria, nr 16, str. 11 - 20.
 • Śmiłowska T. (1995) Zróżnicowanie poziomu i jakości życia ludności w przekroju terytorialnym, ZBSE GUS i PAN, z. 229.
 • Zeliaś A. (2004) Poziom życia w Polsce i krajach Unii Europejskiej, PWE, Warszawa.
 • Zeliaś A. (2000) Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu życia w Polsce w ujęciu dynamicznym, Wydawnictwo AE, Kraków.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-e24fd44e-07ce-4718-8400-24f9a1f3b44f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.