PL EN


2013 | 4 (345) | 129-140
Article title

Popyt na żywność w Polsce w ostatnich latach

Content
Title variants
EN
Demand for Food in Poland in the Recent Years
RU
Спрос на продукты питания в Польше в последние годы
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Pogorszenie koniunktury gospodarczej, nasilenie negatywnych tendencji na rynku pracy i kontynuowanie procesu ograniczania nierównowagi fiskalnej skutkowały obniżeniem tempa wzrostu dochodów ludności i konsumpcji indywidualnej w Polsce w ostatnich latach. Zjawiska te nie pozostały bez wpływu na spożycie żywności. Celem rozważań jest zobrazowanie głównych kierunków zmian popytu na żywność w Polsce w latach 2009-2012 w ujęciu makro- i mikroekonomicznym. W pracy wykorzystano dane makroekonomiczne GUS oraz wyniki badań budżetów gospodarstw domowych. Źródłem informacji były także wyniki własnych analiz statystyki rynkowej. W badaniach zastosowano głównie metody analizy statystycznej i ekonomicznej. Przeprowadzone badania pokazały, że w wyniku istotnego osłabienia aktywności gospodarczej doszło w Polsce do załamania konsumpcji, spadku realnych wydatków na żywność, zmniejszenia sprzedaży detalicznej oraz ilościowej konsumpcji artykułów żywnościowych w gospodarstwach domowych.
EN
Worsening of the economic conditions, intensification of negative trends in the labour market, and continuance of the process of reducing the fiscal imbalance have recently resulted in a lower rate of population’s income growth and individual consumption in Poland. These phenomena have not been free of their impact on food consumption. An aim of the author’s deliberations is to provide a picture of the main directions of changes of the demand for food in Poland in 2009-2012 in macro- and microeconomic terms. In her work, the author used the CSO’s macroeconomic data and results of surveys of households’ budgets. A source of information was also results of the author’s own analyses of the market statistics. In the studies, there were used mainly methods of the statistical and economic analysis. The carried out research surveys showed that, in result of a substantial weakening of the economic activity, there took place in Poland breakdown of consumption, decline in real expenses on foods, reduction of retail sale, and volume of consumption of food products in households.
RU
Ухудшение экономической конъюнктуры, усиление отрицательных тенденций на рынке труда и продолжение процесса ограничения фискального дисбаланса привели в последние годы к снижению темпа роста доходов насе- ления и личного потребления в Польше. Эти явления не остались без влияния на потребление продуктов питания. Цель рассуждений – представить основные направления изменений спроса на продукты питания в Польше в период 2009-2012 гг. в макро- и микровыражении. В работе использовали макроэко- номические данные ЦСУ и результаты обследования бюджетов домохозяйств. Источником информации были также результаты собственных анализов рыночной статистики. В исследованиях в основном применили методы стати- стического и экономического анализа. Проведенные исследования показали, что в результате существенного ослабления экономической активности наступили в Польше резкий спад потребления и реальных расходов на продукты питания, снижение розничной продажи и количественного потребления продуктов питания в домохозяйствах.
Year
Issue
Pages
129-140
Physical description
Dates
published
2013-07-2013-08
Contributors
References
 • Bilans płatniczy Rzeczypospolitej Polskiej za IV kwartał 2012 r., (2013), NBP, Warszawa.
 • Budżety gospodarstw domowych w 2009 r. (2012), GUS, Warszawa.
 • Budżety gospodarstw domowych w 2011 r. (2012), GUS, Warszawa.
 • Ceny w gospodarce narodowej. Grudzień 2012 (2013), GUS, Warszawa.
 • Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju. Rok 2012 (2013) GUS, Warszawa.
 • Koniunktura gospodarcza świata i Polski w latach 2010-2013 (2012), Raporty, IBRKK, Warszawa.
 • Mierzejewska G., Kolasa A. (2013), Sytuacja finansowa sektora gospodarstw domowych w IV kwartale 2012 r., NBP, Instytut Ekonomiczny, Warszawa.
 • Popyt na żywność. Stan i perspektywy (2013) MRiRW, ARR, IERiGŻ, Warszawa, seria: „Analizy Rynkowe”, nr 14.
 • Rachunki kwartalne produktu krajowego brutto w latach 2006-2010 (2011) GUS, Warszawa, seria „Informacje i Opracowania Statystyczne”.
 • Rachunki kwartalne produktu krajowego brutto w latach 2007-2011 (2012) GUS, Warszawa, seria: „Informacje i Opracowania Statystyczne”.
 • Rachunki kwartalne produktu krajowego brutto. Zasady metodologiczne (2010), GUS, Warszawa.
 • Raport o inflacji (2013), NBP, Warszawa.
 • Raport o stabilności systemu finansowego (2012), NBP, Warszawa.
 • Raport o sytuacji banków w 2012 r. (2013), Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Warszawa.
 • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2012 (2012), GUS, Warszawa.
 • Świetlik K. (2013), Konsumpcja żywności jako element współdecydujący o rozwoju gospodarki, "Handel Wewnętrzny”, styczeń-luty.
 • World Economic Outlook. Update (2013), IMF, Washington.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0438-5403
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-e25002fe-8ad9-4a2e-bb62-a1a1bccaface
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.