PL EN


2014 | 61 | 8: Liturgika | 43-55
Article title

Koncelebracja Mszy Świętej 50 lat po Sacrosanctum Concilium

Title variants
EN
Concelebration of the Holy Mass 50 Years after Sacrosanctum Concilium
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
In the Latin Church concelebration of the Holy Mass was reintroduced by the Constitution Sacrosanctum Concilium (1963). At first it could only be celebrated in special circumstances and with a bishop or his delegate as the principal celebrant. Gradually concelebration of the Holy Mass was becoming the usual form of celebration of the Eucharist when priests are not obliged to celebrate it for the good of the faithful. Rites of the concelebrated Holy Mass published in 1965 as Ritus servandus in concelebratione Missae were then included in Paul VI’s Missale Romanum in 1970. Detailed concelebration regulations are contained in General Instruction of the Roman Missal (1969, 1975, 2002) and in later documents issued by the Holy See. If the concelebration of the Holy Mass is presided over by a bishop, norms should be observed that are contained in Ceremonial of Bishops’ Liturgical Service (1984, 2013). Liturgy of the concelebrated Holy Mass, in a way typical of it, shows and builds the unity of priesthood of the presbyters with the bishop and among the presbyters themselves; the unity of the Sacrifice of Jesus Christ made to God on one altar; and the unity of the priestly God’s people that perform various services and functions in it.
PL
W Kościele obrządku łacińskiego koncelebracja Mszy św. została przywrócona przez Konstytucję Sacrosanctum Concilium (1963). Początkowo mogła być sprawowana tylko w ściśle określanych okolicznościach i pod przewodnictwem biskupa lub jego delegata. Stopniowo koncelebracja Mszy św. stawała się zwyczajną formą celebracji Eucharystii wtedy, gdy kapłani nie są zobowiązani sprawować jej dla dobra wiernych. Obrzędy Mszy św. koncelebrowanej wydane w 1965 r. jako Ritus servandus in concelebratione Missae zostały następnie włączone w 1970 r. do Missale Romanum Pawła VI. Szczegółowe przepisy koncelebry zawarte są w Ogólnym wprowadzeniu do Mszału rzymskiego (1969, 1975, 2002) oraz późniejszych dokumentach Stolicy Apostolskiej. Jeśli Mszy św. koncelebrowanej przewodniczy biskup, należy zachować normy zamieszczone w Ceremoniale liturgicznej posługi biskupów (1984, 2013). Liturgia koncelebrowanej Mszy św., w sposób dla siebie właściwy, ukazuje i buduje jedność kapłaństwa prezbiterów z biskupem i między sobą, jedność Ofiary Jezusa Chrystusa składanej Bogu na jednym ołtarzu i jedność kapłańskiego ludu Bożego, który pełni w niej różne posługi i funkcje.
Contributors
 • Katedra Teologii Liturgii, Instytut Liturgiki i Homiletyki, Wydział Teologii KUL, krak1944@gmail.com
References
 • Augé M.: La concelebrazione eucaristica. W: La liturgia, eucaristia: teologia e storia della celebrazione. (Anamenis 3/2). Red. S. Marsili [i in.]. Casale Monferrato: Marietti 1983 s. 273-277.
 • Augé M.: Concelebrazione eucaristica. W: Nuovo dizionario di liturgia. (Dizionari di San Paolo). Red. D. Sartore [i in.]. Cinisello–Balsamo: San Paolo 2001 s. 428-438.
 • Frenaud G.: Remarques doctrinales au sujet de la concélébration eucharistique. „Questions liturgiques et paroissiale” 37 :1956 s. 114-128.
 • Krakowiak Cz.: Koncelebracja liturgii Mszy świętej i sakramentów. Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne 2014 s. 28-29; 39-40.
 • Kunzler M.: Liturgia Kościoła. Przeł. i oprac. L. Balter. Poznań: Pallottinum 1999.
 • Maas-Ewerd Th.: Messfeiern mit mehreren Priestern. Zur Praxis der Konzelebration. W: Gemeinde on Herrenmahl. Zur Praxis der Messfeier. Red. Th. Maas-Ewerd, K. Richter. Freiburg: Benzinger/Herder 1976 s. 126-145.
 • Meyer H.B.: Gottesdienst der Kirche. W: Handbuch der Liturgiewissenschaft. T. 4. Eucharistie. Geschichte, Theologie, Pastoral. Regensburg: Verlag Friedrich Pustet 1989 s. 488-497.
 • Nadolski B.: Koncelebracja. W: Leksykon liturgii. Poznań: Pallottinum 2006 s. 670-672.
 • Nussbaum O.: Liturgiereform und Konzelebration. Köln: J.P. Bachem 1966.
 • Rahner K.: Dogmatische Bemerkunken über die Frage der Konzelebration. „Münchner Theologische Zeitschrift” 6:1955 s. 81-106.
 • Schultze B.: Das theologisches Problem der Konzelebration. „Gregorianum” 36:1955 s. 212-271.
 • Tirot P.: La concélébration et la tradition de l’Église. „Ephemerides Liturgicae” 101:1987b s. 33-59; 182-214.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-e25a3415-2fd7-4be8-977d-a3c9c1ec2506
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.