PL EN


2016 | 2(19) | 74-77
Article title

Poland's urban mining opportunities

Content
Title variants
Szanse Polski płynące z wykorzystania koncepcji urban mining
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Koncepcja urban mining, której głównym postulatem jest uzupełnianie (a wręcz zastępowanie) złóż surowców naturalnych pokładami pochodzenia antropogenicznego, obecna jest w debacie naukowej od końca lat 80. XX wieku. Pomimo zauważalnego wzrostu zainteresowania wdrażaniem hierarchii postępowania z odpadami wśród całego społeczeństwa – począwszy od organów Unii Europejskiej, przez przedstawicieli władz krajowych, duże korporacje i małe przedsiębiorstwa, a kończąc na konsumentach, brak jest poszlak wskazujących na obecne zastosowanie idei w szerokim zakresie w Polsce. Świadczy o tym m.in. wciąż bardzo duży odsetek odpadów komunalnych co roku trafiających na rodzime składowiska (52,6% zebranych odpadów komunalnych w 2014 r.) oraz bardzo niski poziom selektywnej zbiórki (19,8% wśród zebranych odpadów komunalnych w 2014 r.) [12]. Celem artykułu jest przegląd przesłanek natury środowiskowo-ekonomiczno-prawnej uzasadniających wdrożenie koncepcji urban mininig w Polsce oraz przeanalizowanie możliwości i potencjalnych korzyści płynących z wykorzystania strategii dla polskiej gospodarki i społeczeństwa.
EN
The concept of urban mining, whose main postulate is to complement (or even to replace) natural raw material resources with deposits of anthropogenic origin, has been present in the scientific debate since the late 80s of the XX century. Despite a noticeable increase of interest in the implementation of the waste management hierarchy among the whole society - from the authorities of the European Union, through representatives of national authorities, large corporations and small businesses, and ending up at consumers, there is no circumstantial evidence indicating current use of the idea in a wide range in Poland. This is evidenced by, inter alia, still a very high percentage of municipal waste coming to local landfills every year (52.6% of the collected municipal waste in 2014) and a very low level of selective collection (19.8% of the collected municipal waste in 2014) [12]. The aim of the article is to review the evidence of an environmental-economic-legal nature justifying the implementation of the concept of urban mining in Poland and to analyse the possibilities and potential benefits from the use of the strategy for the Polish economy and society.
Publisher
Year
Issue
Pages
74-77
Physical description
Dates
printed
2016-04
Contributors
References
 • 1. Bilans zasobów złóż kopalin w Polsce, PIG-PIB, Warszawa 2015.
 • 2. Bromowicz J., Bukowski M., Hausner J., Kasztelewicz Z., Kudłacz M., Kulczycka J., Piestrzyński A., Steinhoff J., Wilczyński M., Polityka surowcowa Polski rzecz o tym, czego nie ma, a jest bardzo potrzebne, Kraków 2015.
 • 3. D ay J. W., Hall Ch. A. S., Revisiting the Limits to Growth After Peak Oil, American Scientist, Volume 97, Maj – Czerwiec 2009.
 • 4. DYREKTYWA PAR LAMENTU EURO PEJSKIEGO I RAD Y 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy.
 • 5. FEAD position paper on a revised Commission proposal on Circular Economy, Bruksela, marzec 2016.
 • 6. Praca zbiorowa pod redakcją: Grabowski Z., ZARZĄDZANIE GOSPODARKĄ ODPADAMI Nowe regulacje prawne, Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział Wielkopolski, Poznań 2012.
 • 7. GIOŚ, RAPORT o funkcjonowaniu systemu gospodarki zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym w 2014 roku, Warszawa 2015.
 • 8. Grodkiewicz P., Michniewska K., Siwiec P., Efektywność surowcowa w Polsce. Wpływ sprawnej logistyki odzysku na tworzenie gospodarki o obiegu zamkniętym, Difin, Warszawa 2015.
 • 9. Grodkiewicz P., Czynniki wpływające na możliwość efektywnego wdrożenia idei city mining w stosunku do polskich składowisk odpadów komunalnych, „Logistyka Odzysku”, nr 4/2014 (13).
 • 10. Growth within: a circular economy vision for a competitive Europe, Ellen MacArthur Foundation, McKinsey Centre for Business and Environment, Stiftungsfonds für Umweltökonomie und Nachhaltigkeit (SUN ), 2015.
 • 11. GUS, INFRASTRUKTURA KOMUNALNA W 2007 R., Warszawa 2008.
 • 12. GUS, INFRASTRUKTURA KOMUNALNA W 2014 R., Warszawa 2015.
 • 13. Jędrczak A., Analiza dotycząca ilości wytwarzanych oraz zagospodarowanych odpadów ulegających biodegradacji, Zielona Góra 2010.
 • 14. Jędrczak A., Skład morfologiczny odpadów komunalnych w latach 2007-2012 w Polsce, według województw, Uniwersytet Zielonogórski.
 • 15. KOMUNIKAT KOMISJI DO PAR LAMENTU EURO PEJSKIEGO I RAD Y, INICJATYWA NA RZECZ SUROW CÓW – ZASPOKA JANIENA SZYCH KLUCZOWYCH POTRZEB W CELU STYMULOWAN IA WZRO STU I TWOR ZENIA MIEJSC PRA CY W EURO PIE, Bruksela 4.11.2008.
 • 16. KOMUNIKAT KOMISJI DO PAR LAMENTU EURO PEJSKIEGO, RAD Y, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW , Ku gospodarceo obiegu zamkniętym: program „zero odpadów” dla Europy, Bruksela 2.07.2014.
 • 17. KO MUN IKA T KO MISJI DO PAR LAMENTU EURO PEJSKIEGO, RAD Y, EURO PEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁ ECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW , Zamknięcie obiegu – plan działania UE dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym, Bruksela 2.12.2015 r.
 • 18. Matlak D., W drodze ku gospodarce o obiegu zamkniętym, „Logistyka Odzysku”, nr 4/2015 (17).
 • 19. Meadows D. H., Meadows D. L., Randers J., Behrens III W. W., The Limits to Growth: A report for the Club of Rome’s project on the predicament of mankind, Universe Books, Nowy Jork 1972.
 • 20. UCHWAŁA NR 14/2016 RAD Y MINISTRÓW z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia „Planu na rzecz odpowiedzialnego rozwoju”.
 • 21. www.archiwum.ekoportal.gov.pl/prawo_dokumenty_strategiczne/ochrona_srodowiska_w_polsce_zagadnienia/Odpady/OdpadyPrzemyslowe.html (dostęp 3.05.2016 r.).
 • 22. www.bankier.pl/wiadomosc/Koniec-swiata-drogich-surowcow-7293184.html (dostęp 28.04.2016 r.).
 • 23. www.bloomberg.com/quote/CRY:IND (dostęp 28.04.2016 r.).
 • 24. www.cepik.gov.pl/statystyki (dostęp 1.05.2016 r.).
 • 25. www.product-life.org/pl/c2c-od-kolyski-do-kolyski (dostęp 28.04.2016 r.).
 • 26. Zarębska J., Joachimiak – Lechman K., Gospodarka o obiegu zamkniętym – rola LCA, szanse, bariery, wyzwania, „Logistyka Odzysku”, nr 1/2016 (18).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-e2a7dcc6-471d-486d-ac12-581c8d3761a2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.