PL EN


2014 | 24 | 143-169
Article title

Inspiracje inkluzji społecznej dla resocjalizacji i penitencjarystyki

Content
Title variants
EN
Social inclusion as inspiration for social rehabilitation and penitentiary studies
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W opracowaniu omówiono kwestie aplikacji idei inkluzji w dziedzinie profilaktyki społecznej oraz oddziaływań resocjalizacyjnych i penitencjarnych. W kolejnych częściach artykułu przedstawiono: teoretyczne oraz metodologiczne aspekty analizy inkluzji i powiązanych z nią zmiennych, problemy resocjalizacji w społeczeństwie otwartym wobec inkluzji, z kolei, w świetle efektywności polityki karnej w dziedzinie izolacji i probacji, przedstawiono postulat rozpatrywania zagadnień pedagogiki resocjalizacyjnej i penitencjarnej w nurcie inkluzyjnej pedagogiki społecznej i polityki społecznej.
EN
The paper discusses how the idea of inclusion may be applied in the domain of social prevention as well as in social rehabilitation and penitentiary activities. The following parts detail theoretical and methodological aspects of the analysis of inclusion and related variables, and the issues of social rehabilitation in the society open to inclusion. Moreover, against the backdrop of the effectiveness of such enforcement policy measures as isolation and probation, the author puts forward the suggestion that social rehabilitation and penitentiary pedagogy should be considered in the light of the inclusive social pedagogy and social policy.
Year
Volume
24
Pages
143-169
Physical description
Contributors
 • Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW
References
 • Bałandynowicz, Andrzej (1993) Nieudane powroty. Warszawa: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW.
 • Bałandynowicz, Andrzej (2002) Probacja. System sprawiedliwego karania. Warszawa: Kodeks.
 • Bałandynowicz, Andrzej (2007) Resocjalizacja wspierająca w warunkach systemu probacji propozycją nowoczesnej reintegracji społecznej. [w:] Andrzej Rejzner, red., Postępy resocjalizacji i profilaktyki społecznej. Warszawa: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW, s. 59-86.
 • Czapów, Czesław (1978) Wychowanie resocjalizujące. Elementy metodyki i diagnostyki. Warszawa: PWN.
 • Dattilo, John (2002) Inclusive leisure services: responding to the rights of people with disabilities. State College: Venture Publishing.
 • Fidelus, Anna (2011) W stronę resocjalizacji inkluzyjnej. „Probacja” 2: 70-86.
 • Frysztacki, Krzysztof (2005) Wokół istoty „społecznego wykluczenia” oraz „społecznego włączania”. [w:] Jolanta Grotowska-Leder, Krystyna Faliszek, red., Ekskluzja i inkluzja społeczna. Diagnoza – uwarunkowania – kierunki działań. Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, s. 17-24.
 • Graham, Linda J., Roger Sleer (2008) An illusory interiority: interrogatingthe discourse/s of inclusion. “Educational Philosophy And Theory” 40 (2): 277-293.
 • Han-Ilgiewicz, Natalia (1961) Trudności wychowawcze i ich tło psychiczne. Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych.
 • Hopmann, Andreas (2006) Sozialraumorientierung in der Jugendhilfeplanung. [w:] Ulrich Deinet, Chrostoph Gilles, Reinhold Knopp, red., Neue Perspektiven in der Sozialraumorientierung: Dimensionen, Planung, Gestaltung. Düsseldorf: Frank & Timme, s. 122-138.
 • Konopczyński, Marek (1996) Twórcza resocjalizacja: wybrane metody pomocy dzieciom i młodzieży. Warszawa: Editions Spotkania.
 • Konopczyński, Marek (2006) Metody twórczej resocjalizacji: teoria i praktyka wychowawcza. Warszawa: PWN.
 • Konopczyński, Marek (2009) Kierunki zmian w teorii i praktyce resocjalizacyjnej. „Pedagogika Społeczna - Oblicza resocjalizacji” 2 (32): 7-19.
 • Lalak, Danuta (1998) Pedagogiki społecznej nowe perspektywy. [w:] Michał Porowski, red., IPSiR dzisiaj. Księga jubileuszowa. Warszawa: IPSiR UW, s. 233-241.
 • Mycka, Krzysztof, Tomasz Kozłowski (2013) Paradoksy polskiej polityki karnej, czyli jak zapełniamy więzienia nadużywając środków probacji. „Probacja” 2: 5-38.
 • Popper, Karl R. (1987) Społeczeństwo otwarte i jego wrogowie. Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza.
 • Porowski, Michał (1993) Kamień i chleb (studium z dziedziny polityki penitencjarnej). Warszawa: IPSiR UW.
 • Rejzner, Andrzej, red., (2007) Postępy resocjalizacji i profilaktyki społecznej. Warszawa: IPSiR UW.
 • Pytka Lesław (2000) Resocjalizacja - anachronizm czy nowe wyzwanie?. „Opieka-Wychowanie-Terapia” 1: 34-36.
 • Pytka, Lesław (2009) Mała refleksja krytyczna nad stanem pedagogiki resocjalizacyjnej. „Pedagogika Społeczna” 2 (32): 20-40.
 • Pytka, Lesław (2010) Pedagogika resocjalizacyjna w Uniwersytecie Warszawskim. Wczoraj, dziś, jutro. „Resocjalizacja Polska”: 30-44.
 • Schneider, Joseph W. (1985) Social problems theory: The Constructionist View. „Annual Review of Sociology” 11: :209-229.
 • Shils, Edward (2006) Tradition. Chicago: University of Chicago Press.
 • Sobczak, Sławomir (2009) Aksjologia i teleologia pedagogiki resocjalizacyjnej. Warszawa: Wydawnictwo „Pedagogium”.
 • Sobiech, Robert (1990) Społeczne mechanizmy identyfikacji i rozwiązywania problemów społecznych. [w:] Jerzy Kwaśniewski, Robert Sobiech, Joanna Zamecka, red., Zaradność społeczna: Z badań nad społecznymi inicjatywami w dziedzinie rozwiązywania problemów polski lat osiemdziesiątych. Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk, Łódź: Zakład Nardowy Imienia Ossolińskich, s. 191-204.
 • Spector, Malcolm, John I. Kitsuse (1977) Constructing Social Problems. San Francisco: Cummings Pub. Co.
 • Stępniak, Piotr (1999) Od resocjalizacji do pracy socjalnej. O konieczności zmiany modelu postępowania. „Opieka- Wychowanie- Terapia” 2: 35-42.
 • Stępniak, Piotr (2000) Praca socjalna jako nowy nurt w postępowaniu z podsądnymi. [w:] Józef Górniewicz, Hanna Kędzierska, red., Systemowa pomoc rodzinie w procesie resocjalizacji i readaptacji społecznej. Olsztyn: Wydaw. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, s. 36-50.
 • Surzykiewicz, Janusz (2010) Przestrzenno-społeczne zorientowanie pedagogiki społecznej i pracy socjalnej. [w:] Jacek Piekarski, Tadeusz Pilch, Wiesław Theiss, Danuta Urbaniak-Zając, red., Edukacja społeczna wobec problemów współczesnego człowieka i społeczeństwa. Łódź: Wydawnictwo UŁ, s. 201-227.
 • Szacki, Jerzy (2003) Historia myśli socjologicznej. Wydanie nowe. Warszawa: PWN.
 • Szczepaniak, Paweł (2004) Aktualne problemy współpracy służb: socjalnej i penitencjarnej. [w:] Wiesław Ambrozik, Piotr Stępniak, red., Służba więzienna wobec problemów resocjalizacji penitencjarnej. Poznań, Warszawa, Kalisz: UAM, Centralny Zarząd Służby Więziennej, Centralny Ośrodek. Szkolenia SW, s. 415-425.
 • Szczepaniak, Paweł (2007) Możliwości i problemy we współpracy służb: socjalnej i penitencjarnej. [w:] Andrzej Rejzner, red., Ćwiczenia z polityki społecznej. Warszawa: Instytut Rozwoju Służb Społecznych, s. 48-63.
 • Szczepaniak, Paweł (2008) Pedagogika penitencjarna-przegląd problemów. „Prace IPSiR” 13: 7-34.
 • Szczepaniak, Paweł (2011) Konteksty pedagogiki penitencjarnej. „Resocjalizacja Polska” 2: 110-133.
 • Szymanowski, Teodor (1989) Powrót skazanych do społeczeństwa. Warszawa: PWN.
 • Zacharuk, Tamara (2008) Wprowadzenie do edukacji inkluzyjnej. Siedlce: Wydawnictwo Akademii Podlaskiej.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-e2b51124-73da-4284-aaf1-a54d132d8c7b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.