Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 4(42) | 55-98

Article title

Demokracja w miejscu pracy: zarys analizy etycznej

Content

Title variants

EN
On-the-Job Democracy: Outline of Ethical Analysis

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Głównym celem rozważań jest etyczny opis demokracji w miejscu pracy i porównanie w aspekcie wartości etycznych demokratycznych i niedemokratycznych metod zarządzania. W tym celu zastosowano analizę etyczną danych empirycznych dotyczących organizacji w aspekcie dwóch wartości etycznych: wolności i szczęścia. Główna teza artykułu głosi, że demokracja w miejscu pracy etycznie przewyższa swoje autorytarne konkurentki, tzn. bardziej od nich maksymalizuje realizację wolności i szczęścia. Implikacją zarazem praktyczną, jak i społeczną wyników badań jest zachęta do tworzenia demokratycznych firm oraz demaskowania firm pseuodemokratycznych. Artykuł ma charakter badawczy.
EN
The main objective of considerations is an ethical description of on-thejob democracy and comparison in the aspect of ethical values of democratic and non-democratic methods of management. For this purpose, the author applied an ethical analysis of empirical data concerning organisations in the aspect of two ethical values: freedom and happiness. The main thesis of the article says that on-the-job democracy ethically outstrips its authoritarian competitors, i.e. it more than those maximises implementation of freedom and happiness. Both practical and social implication of research findings is encouragement to set up democratic firms and to disclose pseudo-democratic firms. The article is of the research nature.

Year

Issue

Pages

55-98

Physical description

Contributors

 • Wyższa Szkoła Zarządzania – Polish Open University – Warszawa

References

 • Publikacje zwarte
 • Abramowski E. (2012), Braterstwo, solidarność, współdziałanie. Pisma spółdzielcze i stowarzyszeniowe, Stowarzyszenie „Obywatele Obywatelom”, Łódź.
 • Albert M. (2007), Ekonomia uczestnicząca. Życie po kapitalizmie, Bractwo Trojka, Poznań.
 • Beer S. (1966), Cybernetyka a zarządzanie, PWN, Warszawa.
 • Carr A. (2009), Psychologia pozytywna. Nauka o szczęściu i ludzkich siłach, Zysk i S-ka, Poznań.
 • Christiano T. (2006), Democracy, Stanford Encyclopedia of Philosophy.
 • Cohen J. (2002), Procedure and Substance in Deliberative Democracy, (w:) Christiano T., Philosophy and Democracy: An Anthology, Oxford University Press, Oxford.
 • Dowbor L. (2009),Demokracja ekonomiczna: alternatywne rozwiązania w sferze zarządzania społecznego, Książka i Prasa, Warszawa.
 • Downs A. (1957), An Economic Th eory of Democracy, Harper and Row, New York.
 • Erbel J., Sadura P. (red.) (2012), Partycypacja. Przewodnik Krytyki politycznej, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa.
 • Foucault M. (1993), Nadzorować i karać: narodziny więzienia, Aletheia, Warszawa.
 • Gould C. (1988), Rethinking Democracy: Freedom and Social Cooperation in Politics, Economics and Society, Cambridge University Press, New York.
 • Górski R. (2007), Bez państwa. Demokracja uczestnicząca w działaniu, Korporacja Ha!art, Kraków.
 • Hoopes J. (2003), False Prophets. Th e Gurus Who Created Modern Management and Why Their Ideas are Bad for Business Today, Perseus Publishing, New York.
 • Korten D. (2002), Świat po kapitalizmie: alternatywy dla globalizacji, Stowarzyszenie „Obywatel”, Łódź.
 • Kruse D.L., Freeman R.B., Blasi J.R. (red.) (2010), Shared Capitalism at Work: Employee Ownership, Profit and Gain Sharing, and Broad-based Stock Options, University of Chicago Press, Chicago.
 • Krzemiński I. (2013),Solidarność:niespełniony projekt polskiej demokracji, Europejskie Centrum Solidarności, Gdańsk.
 • Lukes S. (2005), Power. A Radical View. Second Edition, Palgrave Macmillan, New York.
 • Lundén B. (2010), SIM - Speed Intuition Management, BL Info Polska, Gdańsk.
 • Marek Aureliusz (2003), Rozmyślania, Antyk, Kęty.
 • Nałęcz S., Konieczna J. (2008), Sektor spółdzielczy – główny pracodawca gospodarki społecznej w Polsce, (w:) Nałęcz S. (red.), Gospodarka społeczna w Polsce: wyniki badań 2005-2007, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa.
 • O’Connor T. (2010), Free Will, Stanford Encyclopedia of Philosophy.
 • Platon (2003), Państwo, Wydawnictwo ANTYK, Kęty.
 • Rawls J. (1996), Political Liberalism, Columbia University Press, New York.
 • Rayton D. (1972), Shop Floor Democracy in Action, Russell Press, Nottingham.
 • Rousseau J.J. (2010), Umowa społeczna. List o widowiskach, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Saward M. (2008), Demokracja, Sic!, Warszawa.
 • Singer P. (1973), Democracy and Disobedience, Oxford University Press, Oxford.
 • Smith J.W. (2006), Economic Democracy A Grand Strategy for World Peace and Prosperity, Institute for Economic Democracy.
 • Stiglitz J.E. (2007), Wizja sprawiedliwej globalizacji. Propozycje usprawnień, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Stocki R., Prokopowicz P., Żmuda G. (2012), Pełna partycypacja w zarządzaniu, Tajemnica sukcesu największych eksperymentów menadżerskich świata, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 • Surowiecki J. (2010), Mądrość tłumu: większość ma rację w ekonomii, biznesie i polityce, Helion, Gliwice.
 • Schultz D.P., Schultz S.E. (2011), Psychologia a wyzwania dzisiejszej pracy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Tatarkiewicz W. (2003), O szczęściu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Urbański J. (20 12), Partycypacja pracownicza, (w:) Erbel J., Sadura P. (red.), Partycypacja: przewodnik Krytyki Politycznej, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa.
 • Walzer M. (2010), Wojny sprawiedliwe i niesprawiedliwe. Rozważania natury moralnej z uwzględnieniem przykładów historycznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Publikacje ciągłe
 • Ahuvia A.C., Friedman D. (1998), Income, Consumption, and Subjective Well-Being: Toward a Composite Macromarketing Model, „Journal of Macromarketing”, No. 18.
 • Dziadkowiec J. (2009), Warunki emergencji biologicznej w świetle sporu emergentyzm – redukcjonizm, „Roczniki Filozofi czne”, Tom LVII, nr 1.
 • Espinosa A., Cardoso P.P., Arcaute E., Christensen K. (2011), Complexity approaches to self-organisation: a case study from an Irish eco-village, „Kybernetes”, Vol. 40, No. 3/4.
 • Gardell B. (1982), Worker Participation and Autonomy: A Multilevel Approach to Democracy at the Workplace, “International Journal of Health Services”, Vol. 12, No. 4.
 • Gilens M., Page B. (2014), Tes t ing Theories of American Politics: Elites, Interest Groups, and Average Citizens, „Perspectives on Politics”, April 9,
 • Kidwell R.E., Scherer P.M. (2001), Layoffs and their ethical implications under scientific management, quality management and open-book management, „Journal of Business Ethics”, No. 29 (1/2).
 • Lachman E., Weaver S.L. (1998), Th e sense of control as a moderator of social class differences in health and well-being, „Journal of Personality and Social Psychology”, Vol. 74 (3).
 • Mika K., Stocki R., Bożek A. (2013), Total Paricipaion Management: toward Psychological determinants of subjecive Well-Being at Work,„Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation JEMI”, Vol. 9(4).
 • Murphy Ph. (2006), By invitation only: Lord Mountbatten, Prince Philip, and the attempt to create a Commonwealth ‘Bilderberg group’, 1964-66, „The Journal of Imperial and Commonwealth History”, Vol. 33(2).
 • Nahmias E. (2011), Is Neuroscience the Death of Free Will?, „New York Times”, November 13.
 • O’Brien G. (1981), The Relationship between Perceived Influence and Job Satisfaction among Assembly Line Employees, „Th e Journal of Industrial Relations”, Vol. 23, No. 1.
 • Polowczyk P. (2012), Międzynarodowy Rok Spółdzielczości: w stronę demokratycznego zarządzania, „Sztuka Zarządzania”, PRET, Warszawa, http://www.wsz-pou.edu.pl/magazyn/?strona=mag_polowczyk76&nr=76&p=#_
 • Polowczyk P. (2012), Odpowiedzialność biznesu i podmiotów gospodarczych: definicje, modele, typologia argumentacji, „Zarządzanie Zmianami”, nr 1(55).
 • Polowczyk P. (2013),Społeczna odpowiedzialność biznesu a biznes społeczny: analiza etyczna, „Zarządzanie Zmianami”, nr 1(58).
 • Polowczyk P. (2014), Demokracja w instytucjach edukacyjnych, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”, nr 3(528).
 • Vitali S, Glattfelder J.B, Battiston S. (2011), The Network of Global Corporate Control, „PLoS ONE”, No. 6(10): e25995. doi:10.1371/journal.pone.0025995.
 • Netografia
 • Epiktet, Encheiridion, http://katedra.uksw.edu.pl/biblioteka/epiktet_encheiridion.pdf
 • Gillis W. (2014),What is Anarcho-Transhumanism?, http://anarcho-transhumanism.net/what-is-anarcho-transhumanism
 • Gramsci A. (1961), Robotnicy i chłopi, (w:) Gramsci A., Pisma wybrane, t. 1, Książka i Wiedza, Warszawa, http://www.fi lozofi a.uw.edu.pl/skfm/publikacje/gramsci18.pdf
 • Marks K, Engels F., Manifest komunistyczny, http://www.marxists.org/polski/marks--engels/1848/manifest.html
 • ROAR Collective (2013), The Greek workers who took inspiration from Argentina, „ROARMAG.org”, May 9, http://roarmag.org/2013/05/vio-me-zanon-factory-argentinagreece
 • Skubiś I. (2012), Spółdzielczość – inne spojrzenie na gospodarkę, „Niedziela. Tygodnik Katolicki”, http://www.niedziela.pl/artykul/97486/nd/Spoldzielczosc---innespojrzenie-na
 • Wajszczak P. (2013), Spółdzielnia, która chce zmienić świat, „Ekonomia Społeczna”, http://www.ekonomiaspoleczna.pl/wiadomosc/866058.html
 • WorldBlue (2014), WorldBlu List. 2014, http://www.worldblu.com/awardee-profiles/2014.php
 • http://www.princeton.edu/~mgilens/Gilens%20homepage%20materials/Gilens%20and%20Page/Gilens%20and%20Page%202014-Testing%20Th eories%203-7-14.pdf

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-e2b634a4-fc59-4180-8654-24a104840414
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.