PL EN


2013 | 16 | 2(59) | 71-81
Article title

Specyfika obligacji zamiennych emitowanych przez spółki publiczne.

Authors
Title variants
EN
The specificity of the convertible bonds issued by public companies.
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Upublicznienie rynku instrumentów dłużnych przedsiębiorstw w Polsce umożliwiło spółkom bardziej efektywne pozyskiwanie środków finansowych poprzez zaciąganie długu u wierzycieli detalicznych, równolegle z istniejącą już możliwością pozyskiwania kapitałów własnych. Rynek ten otworzył także spółkom publicznym drogę do emisji obligacji zamiennych, które z kolei bez obecności instrumentów udziałowych emitenta na rynku publicznym, stają się problematyczne dla potencjalnych inwestorów. Trudno jest patrzeć na opcję zamiany obligacji na akcje bez znajomości wartości rynkowej kapitału własnego dłużnika. Z drugiej strony emitenci są na własny sposób ostrożni w zakresie odroczonego w czasie zwiększania kapitału własnego poprzez emisję walorów zamiennych. Jedni dają bardzo niskie szanse nabywcom obligacji na opłacalność konwersji, natomiast inni otrzymują oświadczenia od obligatariuszy w pierwszych dostępnych terminach wykonania opcji zamiany. Czy emitenci w ten sposób wykorzystują instrumenty zamienne do celu, któremu one tak naprawdę powinny służyć?
EN
Publicity of corporate debt instruments’ market in Poland has enabled companies to more effectively raise funds by borrowing from retail creditors, parallel to the existing ability to raise equity capital. This market has also opened the way for public companies to issue convertible bonds, which, in turn, without the presence of the issuer's equity securities in the public market, become problematic for potential investors. It is difficult to think of the option to convert the bonds into shares without knowing the market value of equity of the debtor. On the other hand, issuers are careful, when raising capital deferred in time, through the issuance of fungible security. Some give bond buyers a very low chance of the profitability of conversion, while others receive a statement from the bondholders in the first available terms of executing conversion option. Do issuers in this way use convertible instruments for the purpose, which they are actually supposed to serve?
Year
Volume
16
Issue
Pages
71-81
Physical description
Dates
published
2013-06
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1506-7513
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-e2bebceb-e5bf-4cf9-9551-c4022ec9d8de
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.