PL EN


2014 | 4 | 18-34
Article title

Zmiany równowagi zewnętrznej a ograniczenia wzrostu polskiej gospodarki

Authors
Content
Title variants
EN
Changes in the External Balance and Constraints on Growth of Poland's Economy
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule zbadano wpływ przepływów kapitału na zewnętrzną stabilność finansową polskiej gospodarki po przystąpieniu do Unii Europejskiej. Analizujemy, jak zmieniały się w ciągu ostatnich 10 lat trendy stabilności finansowej. Dynamikę zmian obliczono z wykorzystaniem względnego znaczenia poziomu i struktury rachunku obrotów bieżących oraz międzynarodowej pozycji inwestycyjnej w relacji do zmian PKB. Nasze badania wskazują, że stabilność finansowa Polski zależy od napływu kapitału. W dłuższej perspektywie finansowa odporność coraz bardziej zależy od zdolności kraju do tworzenia rosnącej nadwyżki obrotów handlowych. Jak pokazuje doświadczenie innych gospodarek wschodzących, nawet wysokie rezerwy dewizowe nie chronią bilansu płatniczego przed skutkami kryzysu wyrażonymi utraconym dochodem i konsumpcją. Gwałtowne zmniejszenie napływu kapitału nie jest w warunkach Polski zjawiskiem jedynie hipotetycznym. W 2013 r. saldo na rachunku finansowym zmalało o 3,9% PKB.
EN
In the paper, we examine the impact of capital flows on the external financial stability of the Poland's economy after the country's accession to the European Union. We analyse how trends of the financial stability have evolved within the last 10 years. The dynamics of changes were calculated using the relative significance of the level and structure of the current account and the international investment position within the GDP growth. Our research indicates that Polish financial stability remains dependent on capital inflows. In the long run, therefore, financial resilience increasingly depends on the country's capacity to create growing trade surpluses. As the experience of other emerging economies indicates, even high foreign reserve assets do not protect against the effects of the balance-of-payments crisis expressed by the lost income and consumption. The sharp reduction in capital inflows is not in the Poland's situation only a hypothetical phenomenon. In 2013, the financial account balance decreased by 3.9% of GDP.
Year
Issue
4
Pages
18-34
Physical description
Dates
published
2014-07-2014-08
Contributors
References
  • Dołączono do tekstu artykułu.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2084-2694
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-e2ce8924-435c-4d7f-a6eb-4ceb26ec91bd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.