PL EN


2017 | 1(99) | 15-20
Article title

Określanie wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej

Content
Title variants
EN
Determining the Value of Property Abandoned beyond the Present Borders of the Republic of Poland
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Przedmiotem artykułu jest problematyka określania wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa Polskiego. Określanie wartości tzw. mienia zabużańskiego stanowi ciekawy element polskiego ustawodawstwa oraz praktyki w zakresie gospodarki nieruchomościami. Artykuł przedstawia w sposób przeglądowy aspekty teoretyczne, prawne oraz praktyczne określania wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Przedstawiono w nim genezę tego problemu, syntetycznie scharakteryzowano regulacje prawne kształtujące zasady wyceny. Ostatnia część publikacji prezentuje wybraną nieruchomość gruntową niezabudowaną pozostawioną w mieście Stolin, na terenie obecnej Białorusi i uproszczoną procedurę szacowania jej wartości rynkowej.
EN
The paper discusses the issue of determining the value of property abandoned beyond the present borders of the Polish state. Determining the value of the so-called Bug River property is an interesting element of Polish legislation and practice in the field of real estate management. The article presents the theoretical, legal and practical aspects of the issue. It shows the genesis of the problem and the characteristics of regulations affecting the valuation principles. The last part of the publication presents a selected undeveloped land property left behind in Stolin, now in Belarus, and a simplified procedure for estimating its market value.
Year
Issue
Pages
15-20
Physical description
Dates
published
2017-03-30
Contributors
 • AGH Akademia Górniczo–Hutnicza, Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska, Katedra Geomatyki
 • AGH Akademia Górniczo–Hutnicza, Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska, Katedra Geomatyki
References
 • Bieniek, G. (2006). Mienie zabużańskie. W: G. Bieniek, S. Rudnicki (red.), Nieruchomości. Problematyka Prawna. (s. 171–200). Warszawa: Wydawnictwo LexisNexis.
 • Czerniakiewicz, J., Czerniakiewicz, M. (2005). Przesiedlenia ludności w Europie 1915-1959. Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TW.
 • Jasińska, E., Preweda, E. (2006). Methods of selecting factors in the analysis of the real estates market. Geodezja: półrocznik Akademii Górniczo–Hutniczej im. Stanisława Staszica wKrakowie, 12, 117-129.
 • Jasińska, E., Preweda E. (2012). Sprzedaż gruntów przez agencję nieruchomości rolnych na przykładzie województwa podkarpackiego. Infrastruktura i ekologia terenów wiejskich, 1, 31-40.
 • Jasińska, E., Preweda E. (2013). The use of regression trees tothe analysis of real estate market of housing. Referat wygłoszony na „13th International Multidisciplinary Scientific Geoconference, SGEM 2013", Albena, Bułgaria, 6-22 czerwca 2013 r.
 • Geoconference On Informatics, Geoinformatics And Remote Sensing – Conference Proceedings. Vol II. Book Series: International Multidisciplinary Scientific GeoConference–SGEM.
 • Krajowy Standard Wyceny Specjalistyczny Nr 1.1 „KSWS 1.1 – STANDARDY WYCENY DO CELÓW PUBLICZNYCH” (2007). Wycena nieruchomości, pozostawionych poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej, na potrzeby realizacji prawa do rekompensaty.
 • Łaski, P. (2002). Refleksje na temat żądań odszkodowawczych zabużan z tytułu utraty mienia na Kresach Wschodnich w świetle prawa międzynarodowego i prawa polskiego. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 4, 41–50.
 • Michniewicz-Wanik, K. (2008). Mienie zabużańskie. Prawne podstawy realizacji roszczeń. Wrocław: Wydawnictwo NORTOM.
 • Młynarska-Sobaczewska, A. (2010). Odpowiedzialność państwa polskiego za mienie zabużańskie. Państwo i Prawo, 2, 57–69.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. wsprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. 2004 nr 207 poz. 2109 z późniejszymi zmianami).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz.U. 2011 nr 165 poz. 985).
 • Układ między PKWN a rządem LSRR oprzesiedleniu ludności litewskiej z terytorium Polski do LSRR i obywateli polskich z terytorium LSRR do Polski z dnia 22 września 1944 r.
 • Umowa graniczna pomiędzy Polską a ZSRR z 16 sierpnia 1945 r. (Dz. U. RP nr 35, poz. 167 z 1947 r.)
 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst ogłoszony: Dz. U. 1997 nr 115 poz. 741, tekst ujednolicony: Dz. U. z 2015 r. poz. 1774, 1777, z2016 r. poz. 65).
 • Ustawa z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (tekst ogłoszony: Dz.U. 2005 nr 169 poz. 1418, tekst jednolity: Dz. U. z2014 r. poz. 1090, z2016 r. poz. 585.).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-e2e1f820-4aa1-4144-bddc-06666bce3135
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.