PL EN


2018 | 12 | 2 | 23-31
Article title

Wspieranie zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami w świetle koncepcji Arthura Pigou i Ronalda Coase

Authors
Content
Title variants
EN
System of employment of people with disabilities in the light of the concepts by Arthur Pigou and Ronald Coase
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W 1960 r. ekonomista Ronald Coase opublikował artykuł pt. „Problem kosztów społecznych”, który do dziś jest jednym z najczęściej cytowanych tekstów ekonomicznych i nadal wzbudza żywe dyskusje. Napisał tam, że problem kosztów zewnętrznych ma dwojaką naturę: negatywne efekty zewnętrzne generowane przez jeden podmiot przynoszą drugiemu stratę, lecz zakazanie szkodzenia jest automatycznie stratą dla pierwszego. Argumentował, że w przypadku dobrze zdefiniowanych praw własności i niskich kosztów transakcyjnych problem efektów zewnętrznych może być rozwiązany poprzez transakcje pomiędzy stronami, których te efekty dotyczą. Stało to w opozycji do wcześniejszych prób rozwiązania tego problemu poprzez regulację rządową lub opodatkowanie zaproponowane przez Arthura Pigou. W istocie – patrząc przez pryzmat systemu wspierania zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami – rozwiązanie sprowadza się do rozstrzygnięcia: czy opłaca się ograniczyć zatrudnienie osób sprawnych lub zasoby finansowe pracodawców, aby zapewnić pracę mniej wydajnym osobom z niepełnosprawnościami, czy pozostawić te osoby bez wsparcia na rynku pracy. W każdym przypadku chodzi o wyrządzenie jak najmniejszej szkody społecznej. W niniejszym artykule przedstawiono obie koncepcje na przykładzie systemu wspierania zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami w Polsce.
EN
In 1960, Economist Ronald Coase published the article entitled „The Problem of Social Costs”, which is still one of the most frequently cited economic texts raising heated discussions. He wrote that the problem of external costs is twofold, i.e. concerning external effects generated by one entity causing loss for another, where the suppression of injustice is automatically a loss for the first one. He argued that in the case of well-defined property rights and low transaction costs, the problem of external effects can be solved through transactions between parties affected by these effects. Such an understanding of the issue was in opposition to the former attempts to solve this problem through governmental regulation or taxation proposed by Arthur Pigou. In fact, looking through the prism of the system of supporting employment of people with disabilities, the solution causes a dilemma whether it is profitable to limit the employment of efficient people or financial resources of employers in order to provide work for less-efficient people with disabilities, or to leave these people without support on the labour market. In each case, it is about doing the least possible social damage. This article presents both concepts on the example of the system of supporting the employment of people with disabilities in Poland.
Year
Volume
12
Issue
2
Pages
23-31
Physical description
Dates
published
2018
Contributors
author
 • Uniwersytet Zielonogórski
References
 • Arrow, K.J. (1969). Agency and market. W: K.J. Arrow, M.D. Intrilligator (red.), Handbook of Mathematical Economics (s. 1183-1195). Amsterdam: Elsevier.
 • Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności BAEL (2017). GUS: Warszawa. Pobrane z: http://www.niepelnosprawni.gov.pl/p,81,bael
 • Begg, D., Fischer, S., Dornbusch, R. (2003). Mikroekonomia. Warszawa: PWE.
 • Bovenberg, A.L., Goulder, H. (1969). Optimal Environmental Taxation in the Presence of Other Taxes: General Equilibrium Analyses. American Economic Review, 86(4), 985-1006.
 • Coase, R. (1959). The Federal Communications Commission. Journal of Law and Economics, 2, 1-40. https://doi.org/10.1086/466549
 • Coase, R. (1960). The Problem of Social Cost. Journal of Law and Economics, 3, 1-44. https://doi.org/10.1086/466560
 • Coase, R. (1988). The Firm, the Market and the Law. Chicago: University of Chicago Press.
 • Davies, W. (2014), The Limits of Neoliberalism: Authority, Sovereignty and the Logic of Competition. London: SAGE. https://doi.org/10.4135/9781473906075
 • De Alessi, L. (1998), Reflections on Coase, cost and efficiency. W: B. Monissen, J. M. Buchanan (red.), The Economist’ Vision (s. 91-114). Franfurt: Campus Verlag.
 • Hayek, F.A. (1969). Freiburger Studien. Gesammelte Aufsätze. Tübingen: JCB Mohr.
 • Klimczak, G. (2002). Działania grup interesów okresie transformacji – teoria i zastosowanie. Ekonomista, 4, 495-523.
 • Kubisz, J. (2017). Teoria Ronalda Coase’a a własność i odpowiedzialność za szkodę. W: M. Machaj (red.) Pod prąd głównego nurtu ekonomii (s. 49-72). Warszawa: Instytut Ludwiga von Misesa.
 • Mankiw, G.N., Taylor, M.P. (2009). Mikroekonomia. Warszawa: PWE.
 • Merrill, T.W., Smith, H.E. (2017). Property: Principles and Policies, University Casebook Series (3rd ed.). St. Paul: Foundation Press.
 • Pezzey, J.C.V. (1989). Economic Analysis of Sustainable Growth and Sustainable Development. Washington: World Bank, Environment Department Working Paper No.15.
 • Pigou, A.C. (1920). The Economics of the Welfare. London: Macmillan and co.
 • Sen, A. (1991). Welfare, preference and freedom. Journal of Econometrics, 50(1-2), 15-29. https://doi.org/10.1016/0304-4076(91)90087-T
 • Stiglitz, J.E. (2004). Ekonomia sektora publicznego. Warszawa: PWN.
 • Tietenberg, T. (1992). Environmental and Natural Resource Economics, New York: HarperCollins.
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, Dz. U. 1997, Nr 123, poz 777.
 • Wilkin, J. (2010). Słabość państwa w jego relacji do gospodarki i słabość ekonomicznej teorii państwa. Zarządzanie Publiczne, 1(11), 25-35.
 • Williamson, O.E. (1998). Ekonomiczne instytucje kapitalizmu. Firmy, rynki, relacje kontraktowe. Warszawa: PWN.
 • Williamson, O.E. (2000). The New Institutional Economics: Taking Stock, Looking Ahead. Journal of Economic Literature, 38, 595-613. https://doi.org/10.1257/jel.38.3.595
 • Ząbkowicz, A. (2003). Współczesna ekonomia instytucjonalna wobec głównego nurtu ekonomii. Ekonomista, 6, 795-823.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2081-6081
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-e30b72b8-504c-4790-9da7-aeb633e6359c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.