PL EN


Journal
2013 | 3 | 22-25
Article title

Stan wiedzy i podejmowane działania profilaktyczne studentów kierunków medycznych w dziedzinie szczepień ochronnych

Authors
Content
Title variants
EN
A level of knowledge about prophylactic vaccinations among students of medical studies
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Wstęp: Szczepionka to preparat pochodzenia biologicznego, stosowany do uodpornienia czynnego, który zawiera zabite chorobotwórcze drobnoustroje, fragmenty lub metabolity ich struktury, bądź pozbawione zjadliwości żywe (atentowane) drobnoustroje z zachowanymi właściwościami antygenowymi przy braku właściwości chorobotwórczych. Po wprowadzeniu do organizmu człowieka szczepionka podejmuje produkcję swoistych przeciwciał. W Polsce dokumentem regulującym kwestię szczepień jest Program Szczepień Ochronnych (PSO). Składa się z trzech części: szczepień obowiązkowych - kalendarza szczepień, szczepień zalecanych i informacji uzupełniających. Cel pracy: Celem pracy jest sprawdzenie poziomu wiedzy studentów kierunków medycznych na temat szczepień i pojęć: „szczepionka”, „objaw poszczepienny”, „kalendarz szczepień”, a także określenie ilości wykonywania szczepień wśród badanej grupy i czynników mających wpływ na podjęcie decyzji o szczepieniu ochronnym. Materiał i metoda: Badanie przeprowadzono za pomocą metody ankietowej wśród 100 studentów, gdzie średnia wieku to 26 lat. Respondenci byli studentami kierunków medycznych: pielęgniarstwa, położnictwa, fizjoterapii, kosmetologii i zdrowia publicznego w Opolu i w Bytomiu. Narzędziem badawczym był autorski kwestionariusz ankiety, który zawierał 15 pytań. Wyniki: Pojęcia „objaw poszczepienny”, „szczepionka”, „kalendarz szczepień” są nieznane odpowiednio: 78, 30 i 16 % studentów kierunków medycznych. Dodatkowym szczepieniom poddaje się co 3 badany. Wysokie ceny dodatkowych szczepień ochronnych powodują że 45 % respondentów nie poddaje się szczepieniom. Wnioski: Studenci kierunków medycznych wykazują bardzo niski poziom wiedzy na temat podstawowych pojęć związanych ze szczepieniami. Nie posiadają także wiedzy na temat podstawowych definicji związanych ze szczepieniem.
EN
Introduction:A vaccine is a biological preparation that improves immunity to a particular disease. A vaccine typically contains an agent that resembles a disease-causing microorganism, and is often made from weakened or killed forms of the microbe, its toxins or one of its surface proteins. If it had been applied into human body may effect in production of specific antibod-ies. In Poland a matter of vaccinations is regulated by Prophylactic Vaccination Program (originally: PSO – Program Szczepień Ochronnych). The document consists of 3 parts: compulsory vaccinations consistent with the vaccinations’ schedule, recom-mended vaccinations and complementary information. Aim of the research: Nowadays, the possibility of being inoculated is very easily and widely available. The goal of this thesis is evaluation of the level of knowledge about inoculations among students of medical studies and the terms: vaccination, post-vaccinal symptom, vaccinations’ schedule. Additionally, the thesis concerns a quantity of inoculating actions taken within examined group and the elements that determine the decision about applying a prophylactic vaccination. Materials and methods: The thesis’ survey was conducted within 100 students, aged on average 26. A group of respondents constitute graduates of medical studies from Opole and Bytom. In the research an author used questionnaires created by themselves, and included of 15 inquiries. The results: The terms like post-vaccinal symptom, inoculation and vaccinations’ schedulehave not been properly recognized by 78%, 30% and 16% of medical graduates. On the other hand, every third person treats themselves supplementary inoculations. However, as many as 45% of people are deterred to complementary prophylactic vaccinations by their high prices. Conclusions:Unfortunately, the medical studies’ respondents reveal really poor cognizance of basic terms connected with inoculation. A familiarity with basic definitions is also gross low.
Journal
Year
Issue
3
Pages
22-25
Physical description
Dates
accepted
2013-08-13
Contributors
author
  • Szpitalny Oddział Ratunkowy Szpitala Wojewódzkiego w Opolu
References
  • Ślusarczyk J.: Charakterystyka szczepionek w: Wakcynologia, red. Magdzik W. et al., [wersja online] 2012 kwiecień [cyt. 20.04.2013]. Dostępny na URL: http://www.szczepienia.pl/O_szczepionkach/Jaka_jest_rola_szczepien.aspx
  • Ganczarska E. Szczepienia ochronne, Med Rodz 2002; 5: 166-168
  • Załącznik do Komunikatu Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 26 października 2011 r. (poz. 71) [cyt. 30. 05. 2013]. Dostępny na URL: http://www.pis.gov.pl/userfiles/file/Departament%20EP/szczepienia/zal_szczep%20PSO%202012.pdf
  • Dworakowska M., Kiciński M., Szyda-Grad M., Klawe J. J. Grypa i zasady profilaktyki- aktualny stan wiedzy przyszłych pracow-ników służby zdrowia. Nowiny Lek 2004; 73: 434-436.
  • Tarczoń I., Domaradzka E., Czajka H. Co na temat szczepień ochronnych wiedzą rodzice i pracownicy ochrony zdrowia? Przew Lek 2009; 66: 1-2, 27-33.
  • Brydak L. B. Grypa chorobą rodziny. 6. Fam Med Prim Care Rev 2011; 13, 2: 281–286.
  • Wysocki J., Popowicz W., Szymiec W. Szczepienia ochronne a zapobieganie zakażeniom układu oddechowego. Przew Lek 2007; 1: 93-97.
  • Rogalska J., Augustynowicz E., Gzyl A., Stefanoff P. Źródła informacji oraz wiedza rodziców na temat szczepień ochronnych w Polsce. Przegl Epidemiol 2010; 64: 83-90
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2080-2021
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-e315d876-9bf2-4599-a4df-d899c30ce061
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.