PL EN


2017 | 13. Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości | 405-417
Article title

Postawy abiturientów wobec rynku pracy. Szczecin i Czerniowce–studium przypadku

Content
Title variants
EN
Attitudes of High School Graduates toward the Labour Market. Szczecin and Chernivtsi – Case Study
Conference
Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Na postawę młodego człowieka wobec rynku pracy ma wpływ grupa indywidualnych czynników związanych z wrodzonym potencjałem intelektualnym i z wychowaniem danej osoby. Niewątpliwy wpływ na zachowania przedsiębiorcze ma także grupa czynników zewnętrznych związanych z otoczeniem społeczno-ekonomicznym, wśród których ważną rolę odgrywa miejsce zamieszkania oraz miejsce edukacji (szkoła). Często niedoceniany pozostaje czynnik historyczno-kulturowy, który wprost – a czasami pośrednio –rzutuje na postawę życiową człowieka (także jego działalność). Celem artykułu było porównanie postaw abiturientów liceów ogólnokształcących pochodzących ze Szczecina oraz ukraińskiego miasta Czerniowce wobec rynku pracy. Przyjęto, że badane grupy mają bardzo zróżnicowane warunki wejścia, a następnie funkcjonowania na rynku pracy, który w obu krajach ma bardzo odmienne uwarunkowania działania, a tym samym oferuje różne możliwości osiągnięcia sukcesu zawodowego dla pracowników. Nie bez znaczenia pozostaje przy tym nieco odmienny model edukacji, w tym wiek abiturientów. Głównym narzędziem pomiarowym była ankieta skierowana do absolwentów wiodących szkół średnich w Szczecinie (Polska) i Czerniowcach (Ukraina), którą przeprowadzano w przekrojowym badaniu bezpośrednim, w okresie od kwietnia do maja 2016 r. Jak wynika z analizy, nie ma zasadniczych różnic pomiędzy postawami abiturientów z Czerniowców i ze Szczecina. Rozbieżności dotyczą jedynie skali podobnych odpowiedzi, co może wynikać z różnicy wieku respondentów, modelu rodziny i zamożności, a przede wszystkim odmiennych środowisk.
EN
A young person’s approach to the labour market is affected by a group of individual factors connected with their innate intellectual potential and upbringing. Also, a group of external factors connected with the socio-economic environment, such as the place of residence and school, which both play an important role, undoubtedly influences entrepreneurial behaviours. The historic and cultural factor is frequently underappreciated, whereas it may affect a person’s attitude (as well as their activity), either directly or sometimes indirectly. The aim of the article was to compare the attitudes of secondary school graduates from Szczecin and the Ukrainian city Chernivtsi towards the job market. It was assumed that the examined groups have very diversified conditions of entering, and then functioning on the job market, which are significantly different for both countries, and consequently, the opportunities to achieve professional success. The slightly different education model, including the age of secondary school graduates is also considered as significant. The main measuring tool was a survey addressed to secondary school graduates at leading secondary schools in Szczecin and Chernivtsi, which was used in a direct cross-sectional study conducted from April 2016 until May 2016. As the conducted analysis shows, there are no fundamental differences in the approach of secondary school graduates from Chernivtsi and Szczecin. Any discrepancies concern solely a scale of similar answers, which may be the result of the difference in the secondary school graduates’ age, their family models and affluence, or, most importantly, it may be affected by them living in differing environments.
Contributors
 • Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk o Ziemi Katedra Badań Miast i Regionów
author
 • Narodowy Uniwersytet im. J. Fedkowycza w Czerniowcach, Wydział Geograficzny, Katedra Geografii Ekonomicznej i Zarządzania
References
 • Czapliński, P. (2006). Postawy uczniów ponadpodstawowych szkół ogólnokształcących dla dorosłych wobec rynku pracy. Przedsiębiorczość – Edukacja, 2, 236–241.
 • Czapliński, P., Kibycz, A. (2010). Вплив туризму на соціально-культурне середовище (на прикладі Гуцульщини та Кашуб), Науковий збірник Чернівецького університету. Географія, 519–520, 149–153.
 • Czapliński, P., Szymańska, W. (2013). The features of economic behavior of the urban population in the ethnic the region of Kashubia. Miscellanea Geographica-Regional Studies on Development, 30–37. DOI: 10.2478/v10288-012-0032-3.
 • Czapliński, P., Vepryk N. (2008). Postawy młodzieży Polski i Ukrainy wobec rynku pracy. Dokumentacja Geograficzna, 36, 165–170.
 • Kryńska, E., Kwiatkowski, E. (2013). Podstawy wiedzy o rynku pracy. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Psyk-Piotrowska, E. (red.). (2015). Uwarunkowania i mechanizmy zrównoważonego rozwoju na obszarach wiejskich – identyfikacja i ocena postaw młodzieży wiejskiej w zakresie przedsiębiorczości i innowacyjności oraz możliwości ich wykorzystania dla rozwoju lokalnego. Łódź: Katedra Socjologii Wsi i Miasta Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Rachwał, T. (2013). Jestem przedsiębiorczy – kształtowanie postaw przedsiębiorczych wśród młodzieży z wykorzystaniem innowacyjnych metod i narzędzi. Poznań: Centrum Kompetencji, Grupa Szkoleniowo-Doradcza.
 • Tytuła, M., Łosiak, M. (2013). Polski bez błędów. Poradnik językowy dla każdego. Warszawa – Bielsko-Biała: Wydawnictwo Szkolne PWN.
 • Zioło, Z. (2011). Problemy kształtowania przestrzeni geograficznej. W: Z. Długosz, T. Rachwał (red.). Priorytety badawcze i aplikacyjne geografii polskiej. Kraków: Wydawnictwo Naukowe UP, 26–42.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-e320ed2d-5853-4ca8-9ff8-0c9cccb8af90
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.