Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 1(5) | 121-134

Article title

Służby wywiadowcze i kontrwywiadowcze w strukturze organów państwa Republiki Estonii

Content

Title variants

EN
Intelligence and Counterintelligence in the Structure of the State Organs of the Republic of Estonia
RU
Службы разведки и контрразведки в структуре государственных органов Эстонской Республики

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem artykułu jest analiza statusu prawnego, organizacji i uprawnień służb specjalnych Republiki Estonii. Autor prezentuje misję i zakres zadań Estońskiej Służby Bezpieczeństwa Wewnętrznego (Kaitsepolitsei), Estońskiej Służby Wywiadowczej (Välisluureamet) oraz Centrum Wywiadu Wojskowego (Luurekeskus). Ukazuje również uwarunkowania historyczne estońskich służb specjalnych oraz ich umiejscowienie w strukturze organów państwa odpowiedzialnych za bezpieczeństwo narodowe, a także przedstawia system nadzoru na ich działalnością.
EN
The article presents an analysis of the legal status, organization and powers of the special services of the Republic of Estonia. The author presents the mission and tasks of the Estonian Internal Security Service (Kaitsepolitsei), the Estonian Foreign Intelligence Service (Välisluureamet) and the Military Intelligence Centre (Luurekeskus). The article show the historical aspect of the Estonian special services and their location in the structure of state organs responsible for national security. In addition, the author presents a surveillance system on the activities of intelligence and counterintelligence services.

Contributors

References

 • Bożek Martin, Czuryk Małgorzata, Karpiuk Mirosław. 2014. Kostrubiec Jarosław, Służby specjalne w strukturze władz publicznych. Warszawa: Wolters Kluwer.
 • Kai-Helin Kaldas. 2005. The Evolution of Estonian Security Options During the 1990s, Garmisch-Partenkirchen Partnership for Peace Consortium of Defense Academies and Security Studies Institutes (PfPC).
 • Kaitseministeerium 2018. Hanso: Military intelligence rights should be brought into conformity with the challenges of the security environment. http://www.kaitseministeerium.ee/en/news/hanso-military-intelligence-rights-should-be-brought-conformity-challenges-security-environment.
 • Kamiński Mariusz Antoni. 2018. Obrona Narodowa Republiki Estonii. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Kamiński Mariusz Antoni. 2018. Uprawnienia służb specjalnych w zakresie dostępu do danych osobowych [w:] Reforma ochrony danych osobowych, (red.) J. Taczkowska-Olszewska, M. Nowikowska, A. Brzostek Silva Rerum.
 • Kamiński Mariusz Antoni. 2018. Zadania Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego [w:] Prawo wojskowe, (red.) W. Kitler, M. Stepnowska, D. Nowak, Wolters Kluwer.
 • KAPO. 2018. Estonian Internal Security Service in 1920-1940, http://www.kapo.ee/en/ content/estonian-internal-security-service-1920-1940.html
 • Kapo. 2018. Re-establishment of the Security Police, http://www.kapo.ee/en/content/re-establishment-security-police.html.
 • Karabeshkin Leonid. 2002. Civil-military Relations in Estonia: Legal Background and Contemporary Discourse. The Estonian Case, Peace Research Institute, Frankfurt 2007.
 • Lewandowski Jan, Historia Estonii. Wrocław: Ossolineum.
 • Minkina Mirosław. 2011. Wywiad w państwie współczesnym. Warszawa: Akademia Obrony Narodowej.
 • Minkina Mirosław. 2014. Sztuka wywiadu w państwie współczesnym. Warszawa: Bellona.
 • O’Connor Kevin. 2003. The History of the Baltic States. London Greenwood Westport-Connecticut.
 • Przybyła Sylwester. 1996. Polityka bezpieczeństwa i siły zbrojne Litwy, Łotwy i Estonii. Warszawa: Biuro Prasy i Informacji Ministerstwa Obrony Narodowej.
 • Riigikogu. 2018. Security Authorities Surveillance Select Committee, https://www.riigikogu.ee/en/parliament-of-estonia/committees/security-authorities-surveillance-select-committee/
 • Rublovskis Raimonds, Šešelgyte Margarita, Kaljurand Riina. 2013. Defence and security for the smal. Perspectives from the Baltic States. Reykjavík: Centre for Small State Studies Institute of International Affairs.
 • Veebel Viljar. 2017. Planning and developing the Estonian Military Forces: Progress, Challenges and Dilemmas. Tallinn: Estonian Foreign Policy Institute.
 • Słowniku terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego. 2008. Warszawa: Akademia Obrony Narodowej.
 • Zalewski Sławomir. 2002. Służby specjalne w państwie demokratycznym. Warszawa: Akademia Obrony Narodowej.
 • Zieliński Jacek. 2004. Instytucjonalizacja przemian ustrojowych na Litwie, Łotwie i w Estonii. Warszawa: Aspra-Jr.
 • Żebrowski Andrzej, Żmigrodzki Marek, Babula Julian. 1999. Rola służb specjalnych w siłach zbrojnych: wywiad i kontrwywiad. Kraków: Oficyna Wydawnicza Abrys.
 • Anti-corruption Act, Passed 06.06.2012 (RT I, 29.06.2012, 1), subsequently amended, https://www.riigiteataja.ee/en/eli/ee/523112017002/consolide/current.
 • Code of Criminal Procedure, Passed 12.02.2003 (RT I 2003, 27, 166), subsequently amended, https://www.riigiteataja.ee/en/eli/ee/506062018001/consolide/current.
 • Estonian Defence Forces Organisation Act, passed 19.06.2008 (RT I 2008, 35, 213), subsequently amended, https://www.riigiteataja.ee/en/eli/ee/530102013067/consolide/ current.
 • Government of the Republic Act, passed 13.12.1995 (RT I 1995, 94, 1628), subsequently amended, https://www.riigiteataja.ee/en/eli/ee/516102017008/consolide.
 • Law Enforcement Act, Passed 23.02.2011 (RT I, 22.03.2011, 4), subsequently amended, https://www.riigiteataja.ee/en/eli/ee/507122016001/consolide/current.
 • Military Service Act, passed 13.06.2012 (RT I, 10.07.2012, 1), subsequently amended, https://www.riigiteataja.ee/en/eli/ee/507112013007/consolide/current.
 • National Defence Act, passed 11.02.2015 (RT I, 12.03.2015, 1), subsequently amended, https://www.riigiteataja.ee/en/eli/ee/510072017008/consolide/current.
 • National Defence Duties Act, Passed 22.02.1995 (RT I 1995, 25, 352), subsequently amended, https://www.riigiteataja.ee/en/eli/ee/518042018001/consolide/current.
 • National Defence Strategy Estonia 2011, http://www.kaitseministeerium.ee/sites/default/files/ elfinder/article_files/national_defence_strategy.pdf.
 • National Security Concept 2017, http://www.kaitseministeerium.ee/sites/default/ files/elfinder/article_files/national_security_concept_2017.pdf.
 • Police and Border Guard Act, Passed 06.05.2009 (RT I 2009, 26, 159), subsequently amended, https://www.riigiteataja.ee/en/eli/ee/515092017001/consolide/current.
 • Riigikogu Rules of Procedure and Internal Rules Act, passed 11.02.2003 (RT I 2007, 44, 316), subsequently amended, https://www.riigiteataja.ee/en/eli/ee/518112014003/ consolide/current.
 • Security Authorities Act, passed 20.12.2000 (RT I 2001, 7, 17), subsequently amended, https://www.riigiteataja.ee/en/eli/ee/514112013020/consolide/current.
 • State Secrets and Classified Information of Foreign States Act, Passed 25.01.2007 (RT I 2007, 16, 77), subsequently amended.
 • Weapons Act, Passed 13.06.2001 (RT I 2001, 65, 377), subsequently amended, https://www.riigiteataja.ee/en/eli/ee/512032018001/consolide/current.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2450-5005

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-e322e1f4-fdfc-44b6-8b43-9cb8816fbfcc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.