PL EN


2015 | 4 | 4 | 19-38
Article title

Ochrona zamawiającego przed zmowami przetargowymi w polskim prawie karnym, antymonopolowym oraz prawie zamówień publicznych

Content
Title variants
EN
Protection of the procuring party against tender collusions in Polish criminal, antitrust and public procurements law
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest porównanie zakresu zastosowania przepisów prawa karnego, prawa ochrony konkurencji oraz prawa zamówień publicznych chroniących zamawiającego przed zmowami przetargowymi. W artykule omówiono rodzaje zmów przetargowych oraz tzw. ustawienia przetargu, wskazano, które z nich mogą podlegać ocenie z punktu widzenia poszczególnych dziedzin prawa, a także przedstawiono możliwe sankcje dla przedsiębiorcy oraz osób fizycznych. Zwrócono również uwagę na aspekty proceduralne, w szczególności w zakresie możliwych do wykorzystania środków dowodowych oraz standardu dowodu opartego na poszlakach. W artykule poruszono również kwestię potencjalnej odpowiedzialności osób zarządzających za zawarcie antykonkurencyjnych porozumień przetargowych oraz oceniono zasadność tego rozwiązania w świetle zasady ne bis in idem.
EN
The purpose of this article is to compare the scope of the application of criminal law, competition law and public procurements law in protecting the procuring party against tender collusions. The article discusses the different types of tender collusions as well as “bid rigging”, it indicates which of them may be examined under the provisions of each legal branch, and presents potential sanctions to business entities and natural persons. Addressed also are procedural aspects of the issue, in particular the type of evidence which can be used and the standard of proof in proceedings based on circumstantial evidence. The article continues on to describe the issue of potential liability for tender collusion of persons holding an executive position and assesses it in the light of the ne bis in idem principle.
Year
Volume
4
Issue
4
Pages
19-38
Physical description
Dates
online
2015-06-30
printed
2015-06-30
References
 • Banasiński C., Piontek E., Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, LexisNexis, Warszawa 2009
 • Dolecki H., Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, art. 231, Lex 2011
 • Gałązka M., Kodeks…;
 • Jurkowska-Gomułka A., Piszcz A. [w:] Skoczny T., Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, Legalis, Warszawa 2014
 • Kohutek K., [w:] Kohutek K., Sieradzka M., Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, Lex 2014
 • Kohutek K., Opracowanie. Kara pieniężna nakładana na osobę zarządzającą za naruszenie reguł konkurencji, Lexis.pl 2015
 • Król-Bogomilska M., Zwalczanie…
 • Kulik M. [w:] Mozgawa M. (red.), Kodeks karny. Komentarz, Lex 2014
 • Łabuda G., [w:] Giezek J. (red.), Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz, Lex 2014
 • Łabuda G., [w:] Mozgawa M. (red.), Kodeks karny. Komentarz, Lex 2014
 • Marek A., [w:] Mozgawa M. (red.), Kodeks karny. Komentarz, Lex 2014
 • Makowski M., Wejście w porozumienie na szkodę zamawiającego – (de)penalizacja zmów przetargowych w systemie zamówień publicznych, „Palestra” 2014, nr 3–4
 • Marek A.; Kodeks karny. Komentarz, Lex 2010
 • Jurkowska-Gomułka A., Publiczne i prywatne egzekwowanie zakazów praktyk ograniczających konkurencję, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2013
 • Materna G., Zakres podmiotowy zakazu zmów przetargowych w polskim prawie ochrony konkurencji i prawie karnym, „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 2013, nr 12
 • Nowicki J., [w:] Bazan A., Nowicki J., Prawo zamówień publicznych. Komentarz, Lex 2014
 • Pohl Ł. [w:] Zawłocki R., Prawo karne gospodarcze. System Prawa Handlowego. Tom 10, Legalis, Warszawa 2012
 • Semeniuk P., „Polskie zmowy przetargowe” – krytyka, internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny, 2013, nr 1(2)
 • Skorupka J., Przestępstwo utrudniania przetargu (art. 305 k.k.) de lege lata i de lege ferenda, „Przegląd Sądowy” 2005, nr 11-12
 • Stawicki A. [w:] Stawicki A., Stawicki E. (red.), Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, Lex 2011
 • Szostak R., „Zmowy przetargowe w zamówieniach publicznych - Kwartalnik PZP 2014/1, C.H.. Beck 2014
 • Wiśniewski P., Zmowy przetargowe, „Monitor Zamówień Publicznych” 2013, nr 8
 • Wojtczak D., Zwalczanie zmów przetargowych w Polsce, „Państwo i Prawo” 2010, nr 7
 • Zawłocki R., Prawo karne gospodarcze. System Prawa Handlowego. Tom 10, Legalis, Warszawa 2012
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2299-5749
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-e3ab5c3c-1fd4-4244-9ad6-900f0c87a97d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.