PL EN


Journal
2016 | 45 | 245-268
Article title

Wychowanie językowe i terapia logopedyczna w programie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z głębokimi uszkodzeniami słuchu

Content
Title variants
EN
Linguistic education and logopedic therapy in the program for the early support of the development of children with profound hearing impairments
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Zadaniem, które postawiła sobie autorka artykułu jest rozpoczęcie szerokiej profesjonalnej dyskusji nad indywidualnym doborem metod wychowania językowego i terapii logopedycznej do specjalnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci z uszkodzeniami słuchu. Dyskusja ta jest konieczna wobec przemian w dziedzinie opieki medycznej nad osobami z uszkodzeniami słuchu. Istota zmian polega na tym, że zwiększyła się liczba dzieci mających szansę rozwinąć czynności słuchowe mózgu dzięki stymulacji zmysłowej z zastosowaniem protez (aparatów oraz implantów słuchowych). Szanse dziecka są tym większe im wcześniej zostanie zaopatrzone w dobrze dobraną protezę. Dziecko zaopatrzone w protezy nie jest jednak dzieckiem doskonale słyszącym. Indywidualne korzyści z ich używania są różne u poszczególnych osób. Dziecko z uszkodzeniem narządu słuchu potrzebuje opieki logopedycznej i wychowania językowego, nawet wówczas, gdy – na pozór – dobrze reaguje na dźwięki. Metody postępowania powinny być starannie dostosowane do indywidualnych potrzeb rozwojowych i uwzględniać gruntowną i wszechstronną diagnozę czynności językowych i poznawczych dziecka. Celem artykułu jest określenie zadań zespołów specjalistów podejmujących działania w ramach programów wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z głębokimi uszkodzeniami słuchu. Działania te powinny być kierowane do rodzin i do otaczających rodziny środowisk społecznych. Jest to uzasadnione potrzebami rozwojowymi każdego dziecka, wynikającymi nie tylko z deficytu sprawności percepcji, ale przede wszystkim z samej istoty rozwoju człowieka jako bytu integralnego: biologicznego, psychicznego, społeczno-kulturowego i moralno-duchowego. Program działań powinien obejmować wszystkie potrzeby rozwojowe dziecka.
EN
The goal of the author is to begin a wide-ranging, professional discussion on the individual selection of methods of linguistic education and logopedic therapy for special developmental and educational needs of hearing-impaired children. This discussion is necessary in view of changes in the medical care of hearing-impaired persons. The essence of changes lies in that there has been an increase in the number of children that have an opportunity to develop the hearing functions of the brain owing to sensory stimulation, using hearing prostheses (hearing aids and cochlear implants). The child’s chances are the greater, the earlier he is fitted with a well-selected auditory prosthesis. The child fitted with auditory prostheses, however, is not a perfectly hearing child. Individual benefits from using them vary in individual persons. A hearing-impaired child needs logopedic care and linguistic education even when he seemingly responds well to sounds. The methods of management should be carefully adjusted to individual developmental needs and take into consideration a thorough and comprehensive diagnosis of the child’s linguistic and cognitive activities. The objective of the article is to define the tasks of specialist teams taking measures under the program of early assistance of development of profoundly hearing-impaired children. These measures should be addressed to families and their social environments. This is justified by the developmental needs of every child, arising not only from deficit in perceptual ability but first of all from the very essence of development of man as an integral being: biological, mental, socio-cultural and moral-spiritual. The program of activities should comprise all developmental needs of a child.
Journal
Year
Volume
45
Pages
245-268
Physical description
Dates
published
2020-11-15
Contributors
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Katedra Pedagogiki Specjalnej
References
 • Cieszyńska J., 2000, Od słowa przeczytanego do wypowiedzianego. Droga nabywania systemu językowego przez dzieci niesłyszące w wieku poniemowlęcym i przedszkolnym, Kraków.
 • Domagała-Zyśk E. red. i tłum., 2009, Metoda fonogestów w Stanach Zjednoczonych i w Polsce. Wspomaganie rozwoju językowego dzieci i młodzieży z uszkodzonym słuchem, Lublin.
 • Domagała-Zyśk E., 2013, Wielojęzyczni. Studenci niesłyszący i słabosłyszący w procesie uczenia się i nauczania języków obcych, Lublin.
 • Domagała-Zyśk E., Karpińska-Szaj K., 2011, Uczeń z wadą słuchu w szkole ogólnodostępnej. Podstawy metodyki nauczania języków obcych, Kraków.
 • Grabias S., Panasiuk J., Woźniak T. red., 2015, Logopedia. Postępowanie logopedyczne. Standardy, Lublin.
 • Krakowiak K., 1995, Fonogesty jako narzędzie formowania języka dzieci z uszkodzonym słuchem, Lublin, „Komunikacja Językowa i Jej Zaburzenia” 9.
 • Krakowiak K., 20011, Głuchoniemi czy wielojęzyczni? Problemy osób z uszkodzonym słuchem w przyswajaniu języka, „Neofilolog. Czasopismo Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego” nr 36, s. 73–89.
 • Krakowiak K., 2012, Dar języka. Podręcznik metodyki wychowania językowego dzieci i młodzieży z uszkodzeniami narządu słuchu, Lublin.
 • Krakowiak K., 2013a, Wspólne doświadczanie języka (Rozważania o wychowaniu językowym dzieci z uszkodzeniami słuchu), [w:] Język, człowiek, społeczeństwo. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Grabiasowi, red. J. Panasiuk, T. Woźniak, Lublin, s. 489–511.
 • Krakowiak K., 2013b, Wizualizacja mówienia i wielozmysłowe wspomaganie słuchania z zastosowaniem fonogestów, „Nowa Audiofonologia” 2 (1), s. 11–15.
 • Krakowiak K., 2015, Dylematy rodzin wychowujących dzieci z głębokimi uszkodzeniami słuchu, [w:] Odpowiedzialność za edukację osób z uszkodzeniami słuchu, „Nie Głos, Ale Słowo…” 5, red. K. Krakowiak, R. Kołodziejczyk, Lublin, s. 13–46.
 • Krakowiak K., 2016, Pedagogiczno-logopedyczna analiza projektu pt. „Model edukacji dwujęzycznej głuchych”, „Szkoła Specjalna” 2016, nr 1, s. 26–40.
 • Krakowiak K., Sękowska J., 1996, Mówimy z fonogestami. Poradnik dla rodziców i przyjaciół dzieci i młodzieży z uszkodzonym słuchem, Warszawa.
 • Krakowiak K., Kołodziejczyk R., Borowicz A., Domagała-Zyśk E. (red., 2011), Student niesłyszący we wspólnocie akademickiej. Informator o warunkach edukacji wyższej osób z uszkodzeniami słuchu, Lublin.
 • Muzyka-Furtak E., red. 2015, Surdologopedia. Teoria i praktyka, „Logopedia XXI wieku”, red. S. Milewski, E. Czaplewska, Gdańsk.
 • Ostapiuk B., Zaburzenia dźwiękowej realizacji fonemów języka polskiego – propozycja terminów i klasyfikacji, „Audiofonologia” 10 (1997), s. 117–136.
 • Ostapiuk B., 1997, Zaburzenia dźwiękowej realizacji fonemów języka polskiego – propozycja terminów i klasyfikacji, „Audiofonologia” 10 (1997), s. 117–136.
 • Ostapiuk B., 2016, Od głosek słuchanych do głosek mówionych u dzieci z uszkodzeniami słuchu, [w:] Język i wychowanie. Księga Jubileuszowa z okazji 45-lecia pracy naukowej Profesor Kazimiery Krakowiak, red. E. Domagała-Zyśk, A. Borowicz, R. Kołodziejczyk, Lublin, s. 427–442.
 • Pietrzak W., 1993a, Głusi – mity i fakty. „Problemy Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej”, nr 1–2 (135–136), s. 45–51.
 • Pietrzak W., 1993b, Specyficzne problemy sytuacji życiowej i rewalidacji dzieci z wadą słuchu, [w:] Sytuacja życiowa dziecka niepełnosprawnego w rodzinie, red. R. Ossowski, Bydgoszcz, s. 85–93.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-e3b70272-20c9-470a-b671-ecf9df896aba
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.