PL EN


2014 | 179 | 186-195
Article title

Kierunki zmian systemu zabezpieczenia społecznego w Polsce - wybrane aspekty

Content
Title variants
EN
Directions of the System Changes of the Social Security in Poland
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The system of the social security is the law which has a constitutional established position in Poland as well as finds numerous connections to the files of international law. However, as a result of different social-economic conditioning, it a is subject to transformations. These changes should contribute to reducing of the effects of appearances of the living risk. According to the authors, it is possible, in many cases, to assess implemented reforms as the withdrawing of the state from the guaranteed constitutionally and internationally social standard. Healing of the public finance and the improvement in the trade boom should be an essential stage in reforming of the system of the social security
Year
Volume
179
Pages
186-195
Physical description
Contributors
References
 • Banaszak B.: Konstytucja RP. Komentarz. C.H. Beck, Warszawa 2009.
 • Błędowski P.: Demograficzne starzenie się społeczeństwa jako wyzwanie dla polityki społecznej. W: Współczesne obrazy polityki społecznej i gospodarczej. Księga pamiątkowa dedykowana Profesor Lucynie Frąckiewicz. Red. W. Koczur, A. Rączaszek. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach nr 87, Katowice 2012.
 • General Comment No. 6; The Economic, Social, and Cultural Rights of Older Persons, E/C.12/1995/16/Rev. 1 (1995).
 • Grabiec R.: Zabezpieczenie społeczne. Istota i elementy systemu. Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2008.
 • Góra M.: Wpływ systemu zabezpieczenia społecznego na rynek pracy. "Ekonomista" 2003, nr 1.
 • http://www.ecddp.pl/pl/download/1278494470_akt.2.pdf [dostęp: 19.01.2014].
 • Informacja o rozmiarach i kierunkach emigracji z Polski w latach 2004-2010. GUS, Warszawa 2011.
 • Kabaj M.: System kształcenia zawodowego i kierunki jego doskonalenia w warunkach integracji i wzrostu konkurencyjności. Związek Rzemiosła Polskiego, Warszawa 2011.
 • Keynes J.M.: Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. Dz.U. 1997, nr 78, poz. 483.
 • Konwencja Nr 102 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotycząca minimalnych norm zabezpieczenia społecznego. Dz.U. 2005, nr 93, poz. 775.
 • Łuszczyk M.: Rola kapitału intelektualnego w gospodarce opartej na wiedzy. W: Zarządzanie jakością - doskonalenie organizacji. T. I. Red. T. Sikora. Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, Kraków 2010.
 • Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych otwarty do podpisu w Nowym Jorku dnia 19 grudnia 1966 r. Dz.U. 1977, nr 38, poz. 169.
 • Orczyk J.: Ewolucja polityki społecznej w Polsce po 1990 roku. W: Współczesne obrazy polityki społecznej i gospodarczej. Księga pamiątkowa dedykowana Profesor Lucynie Frąckiewicz. Red. W. Koczur, A. Rączaszek. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach nr 87, Katowice 2012.
 • Piotrowski J.: Zabezpieczenie społeczne. Problematyka i metody. Książka i Wiedza, Warszawa 1966.
 • Podstawowe informacje o sytuacji demograficznej Polski w 2011 roku. Notatka informacyjna. GUS, Warszawa 2012.
 • Przyborowska-Klimczak A.: Prawo międzynarodowe publiczne. Wybór dokumentów. Lubelskie Wydawnictwa Prawnicze, Lublin 1998.
 • Recommendation No 67, Recommendation Concerning Income Security. W: Convention and Recommendation Adopted by the International Labour Conference 1919-1966. International Labour Office, Geneva 1966.
 • Salwa Z.: Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995.
 • Szumlicz T.: Metoda ubezpieczenia w systemie zabezpieczenia społecznego. W: Społeczne aspekty rozwoju rynku ubezpieczeniowego. Red. T. Szumlicz. Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-e3c4f6ca-ee39-40f8-80dd-15b743f1de73
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.