PL EN


2013 | 20 | 191-211
Article title

Zygmunt Wdowiszewski (1894–1978) – archiwista, bibliotekarz, muzealnik, znawca nauk pomocniczych historii

Content
Title variants
EN
Zygmunt Wdowiszewski (1894-1978) - Archivist, Librarian, Museologist, Expert on Auxiliary Sciences of History
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W 2013 r. mija 35 rocznica śmierci doc. dr Zygmunta Wdowiszewskiego (1894-1978), pracownika Archiwum Głównego Akt Dawnych oraz wybitnego znawcy genealogii i heraldyki. Dorobek naukowy Wdowiszewskiego obejmował obok archiwistyki, dyplomatykę, sfragistykę i przede wszystkim genealogię. W czasie kilkunastoletniej pracy w AGAD zdołał zebrać materiał archiwalny, który posłużył mu do przygotowania edycji źródłowych, artykułów i książek, m. in. pomnikowej Genealogii Jagiellonów (Warszawa 1968). Materiały do swych publikacji Wdowiszewski gromadził podczas kwerend prowadzonych w archiwach i bibliotekach w Polsce, a także w Austrii, Czechosłowacji, Niemczech, Szwajcarii i Włoszech. Wdowiszewski był działaczem Polskiego Towarzystwa Heraldyczne, współredaktorem czasopisma „Miesięcznik Heraldyczny” oraz członkiem redakcji „Wiadomości Numizmatycznych”. Do ważniejszych publikacji opublikowanych podczas pracy Wdowiszewskiego w AGAD (1923-1935) należą: Nieznane zapiski heraldyczne (Kraków 1926), Ród Bogoriów w wiekach średnich (Kraków 1928) oraz Wywód przodków Kazimierza Wielkiego (Warszawa 1936).
EN
This year, 2013, marks the 35th anniversary of the death of Dr. Zygmunt Wdowiszewski (1894-1978), an employee of the Central Archives of Historical Records and renowned expert in genealogy and heraldry. Wdowiszewski’s scientific publications include subjects of archival sciences, diplomatics, sigillography and especially genealogy. During several years of work in AGAD he managed to collect archival material that was used for publication of edition of the sources, articles and books, among others monumental The Jagiellons Genealogy (Warsaw, 1968). Wdowiszewski gathered materials for his publications during the queries run in archives and libraries in Poland, as well as, in Austria, Czechoslovakia, Germany, Switzerland and Italy. He actively acted in the Polish Heraldic Society, co-editored the journal "Monthly Heraldic" and was the member of Editorial Board of "Numismatic News". The most significant publications of Wdowiszewski’s employment at the Central Archives of Historical Records (1923-1935) include: Unknown Heraldic Records (Krakow 1926), The Bogorias Family in the Middle Ages (Krakow 1928) and Ancestors of Kazimierz Wielki (Warsaw 1936).
Year
Issue
20
Pages
191-211
Physical description
Dates
published
2013-09-18
Contributors
 • Archiwum Główne Akt Dawnych, Warszawa
References
 • Archeion, t. 2, 1927, s. 138
 • Archiwum Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, sygn. III-232, nr 82
 • Archiwum UMK w Toruniu, sygn. 2/139, H-3/93
 • Archiwum Zakładowe Muzeum Narodowego w Warszawie, sygn. 153/239
 • Bednarski T. Z., Maurizio Parys (1813-1890), właściciel cukierni i działacz gminy ewangelickiej w Krakowie, PSB, t. 20, s. 265-266
 • Bem K., Z ziemi szwajcarskiej do Polski, „Jednota. Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu ewangelicyzmowi i ekumenie”, 2008, nr 1-2
 • Bieniak J., Polskie rycerstwo średniowieczne. Wybór pism, Kraków 2002
 • Brzozowski S. M., Maurizio Adam [w:] PSB, t. 20, s. 263-264
 • Chwalewik E., Zbiory polskie, t. 2, Warszawa-Kraków 1927
 • Dworzaczek W., Genealogia, Warszawa 1959
 • Encyklopedia Krakowa, Warszawa-Kraków 2000
 • Jasiński K. [rec.]: Z. Wdowiszewski, Genealogia Jagiellonów, „Studia Źródłoznawcze”, t. 15, 1970, s. 239-243
 • Jasiński K., Zygmunt Wdowiszewski (1894-1978), „Zapiski Historyczne”, t. 44, 1979, z. 3, s. 217-218
 • Kieniewicz S., Archiwum Skarbowe w Warszawie [w:] Straty bibliotek i archiwów warszawskich , w zakresie rękopiśmiennych źródeł historycznych, t. 2, Archiwa porozbiorowe i najnowsze, red. K. Konarski, Warszawa 1956
 • Kosman M. [rec.]: Genealogia Jagiellonów, „Kwartalnik Historyczny”, t. 77, 1970, s. 188-189
 • Kośka M., Archiwum Przezdzieckich 1536–1896 [w:] Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie. Informator o zasobie archiwalnym, red. D. Lewandowska, Warszawa 2008, s. 627-630
 • Krzyżanowska A., Bibliografia prac Zygmunta Wdowiszewskiego, „Rocznik Muzeum Narodowego w Warszawie”, t. 24, 1979, s. 401-410
 • Krzyżanowska A., Kuczyński S. K., Doc. dr Zygmunt Wdowiszewski (1894-1978); „Wiadomości Numizmatyczne”, t. 22, 1978, z. 3-4 (85-86), s. 251-253
 • Kuczyński S. K., Wdowiszewski Zygmunt [w:] Słownik historyków polskich, red. M. Prosińska-Jackl, Warszawa 1994, s. 548-549
 • Miasta polskie w Tysiącleciu, t. 1-2, red. M. Siuchniński, oprac. M. Haisig, Z. Wdowiszewski przy współudziale M. Gumowskiego, Wrocław 1965-1967
 • Miesięcznik Heraldyczny, t. 10, 1921, s. 6-8
 • Przewodnik po zasobach Archiwum PAN, red. H. Krajewska, A. Kulecka, Warszawa 1999
 • Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego, t. 6-7, 1923-1926
 • Ruch służbowy. Archiwa Państwowe, „Archeion”, t. 5, 1929, s. 69–70
 • Schwennicke D., Europäsche Stammtafeln, t. 2, Marburg 1984
 • Semkowicz W., Ród Bogoriów w wiekach średnich, „Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego”, t. 9, 1930, s. 1-95
 • Spieralski Z., Swieżawski A. [rec.]: Genealogia Jagiellonów, „Kwartalnik Historyczny”, t. 77, 1970, s. 185-188
 • Stasiak J., Archiwiści warszawscy i ich spuścizna w zbiorach Polskiej Akademii Nauk. Archiwum w Warszawie, „Biuletyn Archiwum PAN”, nr 52, 2011, s. 163-164
 • Stojanowski J., Archiwum Akt Nowych [w:] Straty bibliotek i archiwów warszawskich w zakresie rękopiśmiennych źródeł historycznych, t. 2, Archiwa porozbiorowe i najnowsze, red. K. Konarski, Warszawa 1956
 • Tęgowski J., Genealogia Jagiellonów w historiografii [w:] Z. Wdowiszewski, Genealogia Jagiellonów i Domu Wazów w Polsce, Kraków 2005, s. 5-25
 • Tytuły polskie nadawane cudzoziemcom, oprac. i wstępem opatrzył Z. Wdowiszewski [w:] Materiały do biografii, genealogii i heraldyki polskiej, t. 3, red. S. Konarski, Buenos Aires - Paryż 1966, s. 9-28
 • Wdowiszewski Z., Archiwa szwajcarskie, „Archeion”, t. 6-7, 1930, s. 84-101
 • Wdowiszewski Z., Epitaphium toruńskie z h. Doliwa z XV w., „Miesięcznik Heraldyczny”, t. 10, s. 181-183
 • Wdowiszewski Z., Genealogia domu Wazów w Polsce, „Miesięcznik Heraldyczny”, t. 17, s. 81-112
 • Wdowiszewski Z., Genealogia Jagiellonów, „Sprawozdania Towarzystwa Naukowego w Toruniu”, 1952, s. 57-62
 • Wdowiszewski Z., Genealogia Jagiellonów, Warszawa 1968
 • Wdowiszewski Z., Jeszcze o skarbach z Dobiesławic i Karczmisk. Nowy brakteat z czasów Krzywoustego, „Wiadomości Numizmatyczne”, t. 3, 1959, s. 49-57
 • Wdowiszewski Z., Kilka słów o portrecie Kazimierza margrabiego brandenburskiego pędzla Hansa z Kulmbachu w Starej Pinakotece w Monachium, „Prace Komisji Historii Sztuki PAU”, t. 5, Kraków 1930, s. 55-56
 • Wdowiszewski Z., Maurizio Jan Ulryk [w:] PSB, t. 20, s. 265
 • Wdowiszewski Z., Moneta zastępcza Radziwiłłów, „Wiadomości Numizmatyczne”, t. 1, 1957, z. 2, s. 75-77
 • Wdowiszewski Z., Najdawniejsza pieczęć miasta Torunia, „Miesięcznik Heraldyczny”, t. 9, s. 30
 • Wdowiszewski Z., Nieznane dyplomy średniowieczne do dziejów opactwa cystersów w Wąchocku, „Archeion”, t. 16, 1938-1939, s. 39-46
 • Wdowiszewski Z., Nieznane materiały do biografii Tomasza Dolabelli, malarza nadwornego królów polskich, „Prace Komisji Historii Sztuk PAU”, t. 4, Kraków 1927, z. 1, s. 38-40
 • Wdowiszewski Z., Nieznane zapiski heraldyczne. II. Zapiski mazowieckie z XV i XVI w., „Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego”, t. 8, 1926-1927, s.149-161
 • Wdowiszewski Z., Pieczęcie panów litewskich przy drugim akcie Konfederacji Warszawskiej 1573 r., „Miesięcznik Heraldyczny”, t. 9, s. 57-62
 • Wdowiszewski Z., Pieczęć Jana Sobieskiego jako marszałka i hetmana wielkiego koronnego, „Miesięcznik Heraldyczny”, t. 13, s. 91-92
 • Wdowiszewski Z., Pieczęć Kazimierza Ziemomysłowica ks. kujawskiego z I poł. XIV w., „Rocznik Muzeum Narodowego”, t. 2, Warszawa 1957, s. 735-740
 • Wdowiszewski Z., Pieczęć opactwa Benedyktynów na zamku płockim, „Miesięcznik Heraldyczny”, t. 12, s. 171
 • Wdowiszewski Z., Polska bibliografia heraldyczno-genealogiczna za lata 1914-1921, „Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego”, t. 6, s. 173-198
 • Wdowiszewski Z., Polska bibliografia heraldyczno-genealogiczna za lata 1922-1924 i uzupełnienia za lata 1914-1921, „Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego”, t. 7, s. 244-255
 • Wdowiszewski Z., Polska bibliografia heraldyczno-genealogiczna za lata 1925-1928, „Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego”, t. 9, 1930, s. 281-300
 • Wdowiszewski Z., Skarb monet z Sejn, „Wiadomości Numizmatyczne”, t. 11, 1967, z. 1, s. 23-29
 • Wdowiszewski Z., Straty archiwalne Biblioteki Przezdzieckich w Warszawie [w:] Straty bibliotek i archiwów warszawskich, t. 3, Biblioteki, red. P. Bańkowski, Warszawa 1955, s. 374–395
 • Wdowiszewski Z., Uposażenie ks. Wigunta Olgerdowicza przez Władysława Jagiełłę [w:] Księga ku czci Oskara Haleckiego wydana w XXV-lecie jego pracy naukowej, Warszawa 1935, s. 263-274
 • Wdowiszewski Z., W sprawie pieczęci opactwa Benedyktynów na zamku płockim, „Miesięcznik Heraldyczny”, t, 13, s. 30
 • Wdowiszewski Z., Wiadomość o Archiwum Ostrowskich w Maluszynie, „Archeion”, t. 5, s. 65-69
 • Wdowiszewski Z., Wilno. Skarb monet litewskich z XV w., „Wiadomości Numizmatyczne”, t. 13, 1969, z. 3, s. 184
 • Wdowiszewski Z., Wykazy. Linia śląska [w:] Chronologia polska, red. B. Włodarski, Warszawa 1957
 • Wdowiszewski Z., Zapiski liwskie z XV w., „Miesięcznik Heraldyczny”, t. 11, s. 1-5
 • Wdowiszewski Z., Zatwierdzenie w r. 1639 tzw. serwitoriatu królewskiego przez malarza Władysława IV udzielonego Bartłomiejowi Stroblowi z Wrocławia i zaginionych obrazach tego malarza w katedrze wileńskiej, „Prace Komisji Historii Sztuki PAU”, t. 4, Kraków 1928, z. 2. s. 56-58
 • Wdowiszewski Z., Ze studiów nad sfragistyką Kazimierza Jagiellończyka [w:] Księga pamiątkowa 75-lecia Towarzystwa Naukowego w Toruniu, Toruń 1952, s. 229-236
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-e3cc46b4-044f-4b51-a02e-122bbad7eba2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.