PL EN


2019 | 40 | 2 | 61-72
Article title

The Pasja pedagogiczna streetworkerów w Polsce jako towarzyszenie dzieciom ulicy

Content
Title variants
EN
The Experience of accompanying street children as a way of developing polish streetworkers’ pedagogical passion
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Praca w grupach dzieci i młodzieży zdefiniowanych włóczęgowskim stylem życia i utrwaloną egzystencją w przestrzeni miasta prowadzona jest metodą streetworkingu przez odpowiednio przygotowanych i przeszkolonych streetworkerów. Nie tylko względnie stałe wartości składające się na etykę pracy, ale interesująca jest również refleksja nad sposobem przeżywania pracy przez jednostki i grupy, który może być pozytywny lub negatywny. Artykuł ma na celu prezentację determinantów satysfakcji z pracy streetworkerów wśród dzieci ulicy w Polsce analizowanych w kategorii pasji pedagogicznej rozumianej jako towarzyszenie. W narracjach badanych streetworkerów jest to pasja dla dobra dzieci ulicy prezentowana w trzech formach: pomoc, obecność w środowisku oraz intencjonalność spotkania.
EN
Work among children and teenagers shaped by a vagabond lifestyle and leading a life permanently inscribed in the urban space is carried out by means of streetworking, by well-prepared and trained streetworkers. This type of service may become an interesting subject of reflection, not only due to the relatively fixed values of the work’s ethics, but also to ways, both positive and negative, in which both individual streetworkers and groups of streetworkers experience the undertaken work. The article presents satisfaction determinants associated with work of streetworkers among street children in Poland, being analysed within the category of pedagogical passion understood as accompaniment. This passion, according to what they claim, is directed at the children’s welfare, and it is manifested in three different ways such as: help, presence in the group and, last but not least, intentional character of meetings.
Year
Volume
40
Issue
2
Pages
61-72
Physical description
Dates
printed
2019-06-30
Contributors
 • Akademia Ignatianum w Krakowie
References
 • Ablewicz, Krystyna. 1996. Cierpienie warunkiem wzrostu? Rozważania nad sensem bolesności życia w wymiarze pedagogicznym, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Pedagogiczne, 25, 51-65.
 • Ablewicz, Krystyna. 2002. Człowiek jako metodologiczny problem pedagogiki. Horyzonty Wychowania, 1(1), 85-105.
 • Adamczyk, Barbara. 2015. Dzieci ulicy w Polsce i na świecie. Definicja, typologia, etiologia. Kraków: Akademia Ignatianum, Wydawnictwo WAM.
 • Adamczyk, Barbara. 2016. Dzieci ulicy w Polsce i na świecie. Funkcjonowanie w przestrzeni miejskiej i strategie przystosowawcze. Kraków: Akademia Ignatianum, Wydawnictwo WAM.
 • Attwood, Janet Bray i Chris Attwood. 2011. Żyj z pasją. Odkryj swoje przeznaczenie, tłum. Anna Boniszewska. Warszawa: Wydawnictwo G+J.
 • Bałchan, Anna i Magdalena Lasota. 2010. Przewodnik po streetworkingu. Katowice-Opole: Zakład Poligraficzny Sindruk.
 • Bauman, Zygmunt. 2009. Sztuka życia, tłum. Tomasz Kunz. Kraków: Wydawnictwo Literackie.
 • Bernasiewicz, Maciej. 2012. Streetworking (praca uliczna) wśród dzieci ulicy jako forma zapobiegania przestępczości nieletnich. W: Profilaktyka i probacja w środowisku lokalnym, red. Bronisław Urban i Marek Konopczyński, 377-383. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Bielecka, Elżbieta. 2010. Tradycyjne i innowacyjne metody interwencji społecznej. Pedagogika Społeczna, 2, 7-28.
 • Buksiński, Tadeusz. 2001. Doświadczenie w naukach społecznych. W: Doświadczenie, red. Tadeusz Buksiński, 63-97. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.
 • Dębski, Maciej i Anna Michalska. 2012. Podręcznik streetworkera bezdomności. Gdańsk: Pomorskie Forum na Rzecz Wychodzenia z Bezdomności.
 • Dubois, Jean. 1975. Dictionnaire du français contemporain. Paris: Librairie Larousse.
 • Dudzikowa, Maria i Marian Nowak. 2015. Wprowadzenie. W: O pasjach cudzych i własnych – profesorowie, red. Maria Dudzikowa i Marian Nowak, 7-12. Lublin: Wydawnictwo KUL.
 • Dunaj, Bogusław. 2000. Słownik współczesnego języka polskiego. Kraków: Wydawnictwo SMS.
 • Dziura, Małgorzata. 2009-2010. Kultura konsumpcji. Roczniki Wydziału Nauk Prawnych i Ekonomicznych KUL, 5-6(2), 271-286.
 • Fromm, Erich. 2003. Mieć czy być?, tłum. Jan Karłowski. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.
 • Gadacz, Tadeusz. 2007. O umiejętności życia. Kraków: Wydawnictwo Znak.
 • Hornby, Albert Sydney. 1980. Oxford advanced learner's Dictionary of current English. Oxford: Oxford University Press.
 • Konopczyński, Marek. 2008. Metody twórczej resocjalizacji. Teoria i praktyka wychowawcza. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Konopczyński, Marek. 1996. Twórcza resocjalizacja: wybrane metody pomocy dzieciom i młodzieży. Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej: Editions Spotkania.
 • Konwencja o Prawach Dziecka 1989 przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 roku.
 • Kopaliński, Władysław. 1994. Słownik wyrazów obcych i zwrotów językoznawczych z almanachem. Warszawa: Wiedza Powszechna.
 • Krüger, Heinz-Herman. 2003. Koncepcje i metody badań biograficznych w naukach o wychowaniu. W: Jakościowe orientacje w badaniach pedagogicznych, red. Danuta Urbaniak-Zając i Jacek Piekarski, 77-90. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Kupisiewicz, Czesław i Małgorzata Kupisiewicz. 2009. Słownik pedagogiczny. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Lippitz, Wilfried. 2000. Zrozumieć „obcego” czyli doświadczenie pedagogicznej irytacji. W: Edukacja alternatywna. Nowe teorie, modele badań i reformy, red. Jacek Piekarski i Bogusław Śliwerski, 62-69. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
 • Międzynarodowa Sieć Streetworkerów Społecznych. 2008. Międzynarodowy przewodnik metodologiczny po streetworkingu na świecie, tłum. Ewa Szymczyk. Warszawa.
 • Nalaskowski, Aleksander. 2009. Natura i kultura dzieciństwa. W: Oblicza współczesności w perspektywie pedagogiki społecznej, red. Wioleta Danilewicz, 123-137. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie ŻAK.
 • Olszewska-Baka, Grażyna i Lesław Pytka. 2000. Dzieci ulicy – metodologiczne aspekty profilaktyki interwencyjnej. W: Dzieci ulicy – problemy, profilaktyka, resocjalizacja, red. Grażyna Olszewska-Baka, 15-28. Białystok: Wydawnictwo eRBe.
 • Pearsall, Judy. 1998, The New Oxford Dictionary of English. Oxford: Clarendon Press.
 • Procter, Paul. 1978. Longman Dictionary of Contemporary English. London: Harlow.
 • Queff, Daniel. 2005. Potrzeba działań pedagogicznych w środowisku otwartym, Pedagogika Społeczna, 4,121-128.
 • Réseau Internetional des Travailleurs Sociaux de Rue. 2008. Międzynarodowy przewodnik metodologiczny po streetworkingu na świecie, tłum. Ewa Szymczyk. Bruxelles.
 • Rey-Debove, Josette i Alain Rey. 1993. Le Nouveau Petit Robert. Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française. Paris: Dictionnaires le Robert.
 • Sobol. Elżbieta. 1997. Słownik wyrazów obcych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Sulima, Roch. 2003. Znikająca codzienność. W: Życie codzienne Polaków na przełomie XX i XXI w., red. Roch Sulima, 230-248. Łomża: Oficyna Wydawnicza „Stopka”.
 • Szluz, Beata. 2014. Streetworking jako nowa forma interwencji i pracy z osobami wykluczonymi społecznie. Seminare, 2, 101-111.
 • Theiss, Wiesław. 1996. Zniewolone dzieciństwo. Socjalizacja w skrajnych warunkach społeczno- politycznych. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.
 • Tischner, Józef. 1992. Świat ludzkiej nadziei. Wybór szkiców filozoficznych 1966-1975. Kraków: Wydawnictwo Znak.
 • Tokarski, Jan. 1983. Słownik wyrazów obcych. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo PWN.
 • Wasilewska-Ostrowska, Katarzyna. 2018. Znaczenie streetworkingu w systemie pomocy społecznej. Seminare, 2, 95-105.
 • Zgółkowa, Halina. 2000. Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny, t. 28. Poznań: Wydawnictwo Krupisz.
 • Zingarelli, Nicola. 1984. Il nuovo Zingarelli. Vocabolario della lingua italiana. Bologna: Zanichelli.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-e3ce660f-99cc-4efd-b916-551a987416d8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.