PL EN


2014 | 61 | 8: Liturgika | 33-41
Article title

Kult Maryi w polskiej muzyce sakralnej

Title variants
EN
The Cult of Mary in Polish Sacred Music
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
One of the forms of cult, be it liturgical or extra-liturgical, is sacred music. This issue may be approached both from the perspective of the forms that are used in the cultic form, and of the subjects brought up in the music. Also, the subject of the cult expressed in the musical form is an important aspect here. Since the beginning of the existence of Christianity in Poland, beside the Holy Trinity and Christ Himself the Virgin Mary has been the object of cult. The Marian cult in music in Poland goes back to the Medieval times and has been practiced incessantly until modern times. The multitude of forms, like songs, canticles, hymns, sequences, antiphons, Marian oratories, allows not only expressing veneration for the Mother of God, but first of all it becomes a way to discover her presence in Christian life.
PL
Streszczenie Jedną z form kultu tak liturgicznego, jak i pozaliturgicznego jest muzyka sakralna. Problematyka ta może być ujęta zarówno od strony form, które są wykorzystywane w funkcji kultycznej, jak i poruszanej w utworach tematyki. Ważnym aspektem jest również przedmiot kultu wyrażonego w formie muzycznej. Od początku istnienia chrześcijaństwa w Polsce obok Trójcy Świętej i samego Chrystusa przedmiotem kultu jest Najświętsza Maryja Panna. Dotyczy to każdej z epok historii Kościoła w Polsce. Kult maryjny w Polsce w muzyce sięga swymi początkami czasów średniowiecza i trwa nieprzerwanie aż do czasów współczesnych. Wielość form, jak chociażby pieśni, kantyki, hymny, sekwencje, antyfony, oratoria maryjne, pozwala nie tylko na wyrażenie czci Matce Bożej, ale przede wszystkim staje się drogą do odkrycia jej obecności w życiu chrześcijańskim.
Keywords
Contributors
References
  • Filaber A.: Kolędy polskie w rękopisach XV i początku XVI wieku. W: Muzyka religijna w Polsce. Materiały i studia. T. 1 z. 1. Red. J. Pikulik. Warszawa: ATK 1975 s. 15-57.
  • Hinz E.: Motywy maryjne w muzyce polskiego średniowiecza. „Studia Pelplińskie” 23:1992 s. 245-251.
  • Mrowiec K.: Maryja w muzyce polskiej XIX wieku. W: Niepokalana. Kult Matki Bożej na ziemiach polskich w XIX wieku. Księga pamiątkowa V Ogólnopolskiego Kongresu Mariologicznego i Maryjnego. Lublin–Wąwolnica 28-31 VIII 1986. Red. B. Pylak, Cz. Krakowiak. Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL 1988.
  • Mrowiec K.: Polska muzyka współczesna w hołdzie Matce Bożej (1962-1987). W: Przewodniczka. Kult Matki Boskiej w Polsce od „Lumen gentium” do „Redemptoris Mater” 1964-1987. Akta VI Ogólnopolskiego Kongresu Mariologicznego i Maryjnego, Częstochowa-Jasna Góra, 20-23 IX 1990. Red. J. Bogacka. Częstochowa-Jasna Góra: Paulinianum 1994 s. 821-834.
  • Muzyka i śpiew kościelny. Red. J. Zimny. Sandomierz: Wyd. Diecezjalne 2004.
  • Pikulik J.: Śpiewy alleluja o Najświętszej Maryi Pannie w polskich graduałach przedtrydenckich. Warszawa: ATK 1984.
  • Ratzinger J.: Nowa Pieśń dla Pana. Wiara w Chrystusa a liturgia dzisiaj. Tł. J. Zychowicz. Kraków: Wyd. Znak 1999.
  • Stolarska M.: Polskie pieśni wielkopostne od XIV do I połowy XVI wieku. W: Muzyka religijna w Polsce. Materiały i studia. T. 3. Red. J. Pikulik. Warszawa: ATK 1979 s. 11-64.
  • Surzyński J.: Matka Boska w muzyce polskiej. Kraków: [nakł. autora] 1905.
  • Tyrała R.: Soborowa odnowa muzyki kościelnej w Polsce. Kraków: Unum 2000
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-e3f6a668-71c4-4ea7-b89e-764bc75db3a6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.