PL EN


2016 | 11 | 2(40) | 85-96
Article title

„…i niech świat dla Ciebie zatańczy…” Wspieranie rozwoju ucznia poprzez stwarzanie mu drugiej szansy

Authors
Content
Title variants
EN
“…and Let the World Dance for You…” Supporting Student Development by Offering Them a Second Chance
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Autor prezentuje ideę drugiej szansy jako podstawowego wymiaru respektowania przez nauczyciela uczniowskiego prawa do błędu. Podkreśla znaczenie czasu niezbędnego dla realizacji drugiej szansy i wskazuje na jej metaforyczny charakter. Widzi w niej ideę, która powinna przenikać wszystkie szczeble edukacji. Po drugiej uczeń miałby otrzymywać trzecią, czwarta i kolejną szansę. Jest to uzasadnione sposobem rozumienia uczniowskiej porażki, która nie może być przez nauczyciela traktowana jako kres uczniowskich osiągnięć, lecz impuls do inicjowania działań wspierających. Wiąże się to z koniecznością przełamywania upowszechnionego w praktyce edukacyjnej wzorca kultury, którego cechą dominującą jest traktowanie czasu wykonywania zadań jako naczelnego kryterium oceny. Wzorzec ten ma swoje umocowanie w systemie testów szkolnych, które zdominowały proces ewaluacji osiągnięć szkolnych. Ten uczeń, który pracuje wolniej, uzyskuje gorsze oceny. W ocenie wielu nauczycieli wolniejsza praca to marnotrawienie jednej z najcenniejszych wartości, jaką stanowi czas. Dawanie uczniowi drugiej szansy jest więc dla Autora kwestią nie tyle metodyczną, ile przede wszystkim etyczną, związaną z odpowiedzialnością nauczyciela za efekty pracy jego podopiecznych.
EN
The Author presents the idea of a second chance as a fundamental dimension of respect by the teacher for the student’s right to make mistakes. He stresses the importance of time necessary for the realization of a second chance and indicates its metaphorical character. He sees it as an idea that should permeate all levels of education. After the second chance, the student should receive the third, fourth, and another chance. The Author associates it with the understanding of student failure, which cannot be treated by the teacher as the end of student achievement, but the impulse to initiate support activities. He combines this with the necessity of overcoming the cultural pattern widespread in educational practice, the dominant feature of which is time treated as the main criterion of assessment. This pattern is anchored in the system of school tests which predominates in student evaluation. For this reason, the Author claims it is not only a methodical but first and foremost an ethical issue connected with the teacher’s responsibility for the results of his students work.
Contributors
References
  • Bortnowski S., Spór ze szkołą, Wyd. Literackie, Kraków 1982.
  • Danilewska J., O wychowaniu na arenie szkolnego wieloboju. Pedagogiczna baśń o rywalizacji, Impuls, Kraków 2014.
  • Lamm Z., From the Absence of any Chance to Unlimited Opportunities: The Concept of
  • ‘A Second Chance’ Viewed Ideologically, [w:] Second Chance in Education, red. D.E. Inbar, The Falmer Press, London 1990.
  • Polak K., Teorie indywidualne nauczycieli. Geneza – badania – kształtowanie, Wyd. UJ, Kraków 1999.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-e3f953a4-a059-416e-8a74-8a2420e0c141
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.