PL EN


2009 | 9 | 31-45
Article title

Czy niemodne są dziś systemy? Etyka prostomyślności a recentywizm

Authors
Content
Title variants
RU
Немодны ли сегодня системы? Этика простого мышления и рецентивизм
EN
Are Systems out of Fashion Today? The Ethics of Straight Thoughtfulness and Recentivism
Languages of publication
PL
Abstracts
RU
В работе я поставил вопрос о философской системе, о еѐ присутствии на фоне современной философии. Анализ я концентрирую на современном примере системы, то есть на рецентивизме. Предлагается не столько обращение к философии Ю. Баньки, отделение общепринятого понятия системы от рецентивистской системы, но, прежде всего, презентация нового взгляда на рецентивистскую систему путѐм анализа проблемы рецентивизма и этики простого мышления. Результатом проведѐнных исследований является представление собственной дефиниции рецентивистской системы, опирающейся на работы Ю. Баньки. Работа является не только предложением, но и интеллектуальной провокацией.
EN
In my paper I raised a question concerning philosophy system and its presence in view of contemporary philosophy. My analyses are focused on a contemporary example of a system i.e. recentivism. The proposal is less a reference to the philosophy of J. Bańka as a distinction between the commonly comprehended term of system and a recentivistic system, but rather a presentation of a new attitude toward the recentivistic system through the analysis of the issue of recentivism and the ethics of right-mindedness. The consequence of the research performed is the presentation of my own definition of the recentivistic system based on J. Bańka’s works. The paper is not only a proposal but also an intellectual provocation.
Keywords
Contributors
 • Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania w Katowicach
References
 • Bańka J. 1985. Intuicjonizm Henryka Bergsona. Katowice: Wyd. UŚ.
 • Bańka J. 1995. Myśl systematyczna i historyczna w badaniach filozoficznych. Katowice: Wyd. UŚ.
 • Bańka J. 1995. System jako sztuka powtórzonego a recentiori prawa. W Myśl systematyczna i historyczna w badaniach filozoficznych, J. Bańka (red.). Katowice: Wyd. UŚ.
 • Bańka J. 2000. Intelektualizm etyczny Spinozy a etyka prostomyślności. Poznań: Stowarzyszenia Psychologia i Architektura.
 • Bańka J. 2000. Główne zasady etyki prostomyślności. Poznań: „Print-B”.
 • Bańka J. 2002. Nowa encyklopedia nauk filozoficznych, t. III: Nauka o wartościach. Poznań: Stowarzyszenia Psychologia i Architektura.
 • Bańka J. 2003. Świat poręczenia moralnego. Medytacje o etyce prostomyślności. Katowice: Wyd. UŚ.
 • Bańka J.S. 1995. System i pojęcie jedności. W Myśl systematyczna i historyczna w badaniach filozoficznych, J. Bańka (red.), Katowice: Wyd. UŚ.
 • Hartmann N. 1994. Myśl filozoficzna i jej historia. Systematyczna autoprezentacja, przekł. J. Garewicz. Toruń: „Comer”.
 • Jaroń J. 2005. Etyka prostomyślności Józefa Bańki. W Między recentywizmem a etyką prostomyślności. Księga jubileuszowa z okazji 70. rocznicy urodzin Profesora Józefa Bańki, P. Skudrzyk, G. Mitrowski (red.). Katowice: Wyd. UŚ.
 • Kubok D. 1995. Pytanie o filozofię. W Myśl systematyczna i historyczna w badaniach filozoficznych, J. Bańka (red.), Katowice: Wyd. UŚ.
 • Niemczuk M. 1995. Antynomie myśli systematycznej i historycznej w uprawianiu filozofii. W Myśl systematyczna i historyczna w badaniach filozoficznych, J. Bańka (red.), Katowice: Wyd. UŚ.
 • Spinoza B. 1954. Etyka w porządku geometrycznym dowiedziona, przekł. I. Myślicki. Warszawa: PAN.
 • Zachariasz A.L. 1995. Historia filozofii jako dzieje systemów a problem rozwoju wiedzy i trwałości idei. W Myśl systematyczna i historyczna w badaniach filozoficznych, J. Bańka (red.), Katowice: Wyd. UŚ.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-e4154137-c096-42a1-8055-70c9bd800305
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.