PL EN


2014 | 14/2 | 271-280
Article title

Kształtowanie się wiedzy lekarzy oraz studentów ostatnich lat medycyny w zakresie prawa pacjenta do poufności informacji

Content
Title variants
EN
Knowledge of doctors and final year of medicine students on the patient’s right to confidentiality
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W polskim prawie najważniejszym aktem prawnym w zakresie praw pacjenta jest ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Cel badań: Ocena poziomu wiedzy lekarzy oraz studentów ostatnich lat medycyny na temat prawa do dostępu do dokumentacji medycznej oraz prawa do ochrony danych zawartych w dokumentacji medycznej. Materiał i metoda: Badania przeprowadzone zostały w okresie 12.03.2013–04.04.2013 r. na grupie 27 lekarzy różnych specjalności oraz 52 studentów ostatnich lat medycyny. Do przeprowadzenia badań wykorzystany został autorski anonimowy kwestionariusz ankiety. Wyniki: Lekarze posiadają większy zasób wiedzy teoretycznej na temat prawa pacjenta do poufności informacji niż studenci ostatnich lat medycyny. Wnioski: Choć lekarze i studenci ostatnich lat medycyny posiadają pewien zasób wiedzy, to wiedza ta wciąż wymaga pogłębienia.
EN
In Polish law, the most important piece of legislation is the Act of 6 November 2008 on the rights of the patient and the patient’s Ombudsman. Aim: The evaluate the knowledge of doctors and final year student of medicine about the rights of patients of access to medical records and the right to the protection of the data contained in medical records. Material and methods: The survey was conducted in the period 12.03.2013-04.04.2013, at a group of 27 doctors of various specialties and 52 :nal year students of medicine. The research was used, an anonymous questionnaire. Results: Doctors have more theoretical knowledge about the patient’s right to con:dentiality of information than medical students. Conclusions: Although doctors and medical students have some knowledge about patients’ rights to condentiality of information is knowledge still requires deepening.
Year
Volume
Pages
271-280
Physical description
Contributors
author
  • Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, sandrakryska@vp.pl
References
  • Augustynowicz A., Budziszewska-Makulska A., Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta: komentarz, Warszawa 2010.
  • Boś J., Trzpiel K., Prawa pacjenta, „Magazyn Pielęgniarki i Położnej” 2011, nr 10.
  • Bujny J. (red.), Nowa książka praw pacjenta. Obowiązkowa informacja o prawach przysługującym osobom korzystającym ze świadczeń oraz zasady udostępniania dokumentacji medycznej zgodnie z aktualnymi przepisami, Poznań 2009.
  • Drozdowska U., Cywilnoprawna ochrona praw pacjenta, Warszawa 2007.
  • Jacek A., Ożóg K., Przestrzeganie praw pacjenta przez personel medyczny, „Hygeia Public Health” 2012, nr 47(3).
  • Nawrocka A., Etos w zawodach medycznych, Kraków 2008.
  • Olejniczak M., Michowska M., Basińska K., Opinie studentów Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego na temat przestrzegania praw pacjenta w czasie odbywania zajęć klinicznych, Ann. Acad. Med. Gedan. 2011, nr 41.
  • Paszkowska M., Prawa pacjenta w  szpitalu, „Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie” 2011.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-e4199f81-6d92-4d5c-a738-5f8cabb51601
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.