Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 1 | 8-11

Article title

Determinanty czasu dotarcia do pracowni hemodynamicznej pacjentów w wieku podeszłym z zawałem STEMI

Content

Title variants

EN
Factors determining time of arrival at the catheterization laboratory among elderly patients with STEMI

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Wstęp. Ostre zespoły wieńcowe (OZW), w tym przede wszystkim zawał serca, to jedne z najczęstszych stanów zagrożenia życia. W przypadku podejrzenia OZW leczenie należy rozpocząć jak najszybciej, aby zwiększyć szanse chorego na uratowanie jego zdrowia i życia. Diagnostyka choroby wieńcowej jest trudniejsza niż w młodszej populacji ze względu na bardziej złożoną symptomatologię, rzadsze występowanie typowej stenokardii, a częstsze objawy niecharakterystyczne lub ich brak Cel pracy. Ukazanie wpływu czasu dotarcia do pracowni hemodynamicznej chorych w wieku podeszłym z powodu zawału STEMI na funkcje poznawcze Materiał i metody. Do badania włączono 80 pacjentów w wieku od 60. roku życia leczonych z powodu zawału STEMI. W badaniu wykorzystano narzędzia kwestionariuszowe – ankieta własnego autorstwa oraz kwestionariusz MMSE. Wyniki. Najliczniejszą grupę badanych stanowiły osoby, u których czas od momentu wystąpienia pierwszych symptomów zawału do wezwania karetki pogotowia oscylował w przedziale 30–60 minut (31%). Badani pacjenci, w większości, czekali na przyjazd pogotowia od 30 do 60 minut (49%), a czas od momentu pojawienia się bólu wieńcowego do dotarcia do pracowni hemodynamicznej wynosił zazwyczaj 4–5 godzin (31%). Analiza statystyczna nie wykazała istotnych korelacji między wynikami uzyskanymi na podstawie kwestionariusza MMSE, a czasem dotarcia do pracowni hemodynamicznej. Wnioski. Zaburzenie funkcji poznawczych nie wpływa istotnie na czas transportu do pracowni hemodynamiki.
EN
Background. ACSs, especially myocardial infarction, are among the most common life-threatening conditions. When an ACS is suspected, treatment must be started as quickly as possible to maximize the chances of saving the patient's life and health. Ischemic heart disease diagnosis is more difficult in the elderly population than in younger patients, due to the higher complexity of symptoms, the less frequent occurrence of typical angina, and more frequent nonspecific symptoms or asymptomatic course. Objectives. To demonstrate the relationship between time of arrival at the catheterization lab following a STEMI in elderly patients and the patients' cognitive function. Material and methods. The study included 80 patients above 60 years of age, treated for STEMI. The study used an own questionnaire and the MMSE questionnaire. Results. Most patients called an ambulance between 30 and 60 minutes after experiencing first myocardial infarction symptoms (31%). The majority of patients waited 30–60 minutes for the ambulance to arrive (49%), and the time between the occurrence of chest pain and arrival at the catheterization lab was typically 4–5 hours (31%). Statistical analysis showed no significant correlations between MMSE scores and time of arrival at the catheterization lab. Conclusions. Cognitive impairment does not significantly affect the time of transport to the catheterization lab.

Year

Issue

1

Pages

8-11

Physical description

Dates

printed
2015-11-22

Contributors

  • Oddział Kardiologii, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu

References

  • 1. Szczeklik A, Tendery M. Kardiologia. Podręcznik oparty na faktach. Kraków: Medycyna Praktyczna; 2009: 332.
  • 2. Artykuł w internecie [cyt. data]. Dostępny na URL: www.czytelnia medyczna .pl /2719,ostre-zawaly-wiencowe.html.
  • 3. Artykuł w internecie [cyt. data]. Dostępny na URL: Zawal serca.net/robic-przypadku-wystapienia-objawow-zawalu-serca/#more.
  • 4. Giannitsis E, Katus H. Ostre zespoły wieńcowe. Wrocław: Elsevier Urban & Partner; 2011: 1–60.
  • 5. Van de Verf F, Bax J, Betrin A, et al. Management of acute myocardial infarction in patients presenting with persistent ST – segment elevation: the Task Force on the Management of ST – Segment Elevatin Acute Myocardial Inafarction of the Europea Society of Cardiology. Eur Heart J 2008; 29: 2909–2945.
  • 6. Kawecka-Jaszcz K, Bryniarski L. Odrębności diagnostyki choroby niedokrwiennej serca w wieku podeszłym. W: Grodzicki T, Gryglewska B, Dubiel JS, red. Kardiologia u osób w podeszłym wieku. Wybrane zagadnienia. Warszawa: Medical Press; 2003: 19–31.
  • 7. Kostka T, Koziarska-Rościszewska M. Choroby wieku podeszłego. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL; 2009: 76–79.
  • 8. Folstein M, Folstein S, McHugh P. „Mini-Mental State”. A practical method for grading the cognitive state of patients for the clinician. J Psychiatr Res 1975; 12(3): 189–198.
  • 9. Trzeciak P, , i wsp. Ostre zespoły wieńcowe – postępy 2014. Med Prakt 2015; 4(290).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISBN
2084-4212

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-e45b641b-0bea-448e-84e5-8ff3db18b1b8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.