PL EN


2018 | 15 (1) | 143-156
Article title

Zadania Kościoła i państwa w służbie człowiekowi. Wybrane zagadnienia

Title variants
EN
The Tasks of the Church and the State in the Service of Man. Selected Issues
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Kościół to rzeczywistość Bosko-ludzka, do której należą wszyscy ochrzczeni. Kościół jest społecznością religijną, której głównym celem i najwyższym prawem jest zbawienie dusz, zgodnie z zasadą Salus animarum suprema semper lex esse debet. Państwo jest społecznością naturalną, którą tworzą ludzie dla zaspokojenia potrzeb doczesnych. Człowiek dla pełnego rozwoju potrzebuje tych dwóch społeczności.
EN
The Church is a Divine-human reality to which belong all baptized people. The Church is a religious community, whose main purpose and the supreme law is the salvation of souls, according to the rule: Salus animarum suprema semper lex esse debet. The state is a natural community that people create for satisfying their simple needs. A man needs these two communities for his full development.
Contributors
 • kierownik Katedry Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, Polska
References
 • Bączkowicz, Franciszek, Józef Baron, i Władysław Stawinoga. 1957. Prawo kanoniczne. Podręcznik dla duchowieństwa. T. 1. Wyd. 3. Opole: Wydawnictwo Diecezjalne św. Krzyża w Opolu.
 • Grabowski, Ignacy. 1948. Prawo kanoniczne. Wyd. 4. Warszawa: Nakładem Gebethnera i Wolffa.
 • Krukowski, Józef. 2013. Kościelne prawo publiczne. Prawo konkordatowe. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
 • Rahner, Hugo. 1986. Kościół i państwo we wczesnym chrześcijaństwie, przeł. Maria Radożycka [komentarz autora], Jan Radożycki [teksty greckie i łacińskie]. Warszawa: Instytut Wydawniczy Pax.
 • Sawicki, Jakub. 1947. Historia stosunku Kościoła do państwa. Warszawa: Nakładem Akademii Spółdzielni Wydawniczej z odp. udz. w Warszawie, Wydawnictwo IV.
 • Sitarz, Mirosław. 2002. „Zadania Kościoła względem Narodu w nauczaniu Prymasa Wyszyńskiego.” Roczniki Nauk Prawnych 12, z. 2:21-36.
 • Sitarz, Mirosław [i in.]. 2012. „Od Redaktorów.” W Kościelne prawo publiczne. Wybór źródeł, red. Mirosław Sitarz, Michał Grochowina, Mariola Lewicka, Agnieszka Romanko, i Piotr Wierzbicki, 11-12. Lublin: Wydawnic-two KUL.
 • Sitarz, Mirosław. 2016a. „Relations between Church and State in „Gaudium et Spes”.” Philosophy and Canon Law t. 2:185-202.
 • Sitarz, Mirosław. 2016b. „Teologiczne i prawne podstawy relacji Kościół-państwo.” W Aktualni problemi krajoznawczoj nauki. Materiali IV Miżnarodnoj naukowo-praktticznoj internet-konferencii (m. Łuck, 15-16 listopada 2016 r.), red. Władimir Łażnik, 206-211. Łuck: Weża-Druk.
 • Sitarz, Mirosław. 2017. „Posłannictwo Kościoła wobec Narodu w ujęciu Prymasa Polski Stefana Kardynała Wyszyńskiego.” W Kościół a Naród i Państwo w perspektywie 1050. rocznicy Chrztu Polski. Historia i teraźniejszość, red. Józef Krukowski, Mirosław Sitarz, i Ireneusz Dosz, 161-194. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
 • Sitarz, Mirosław. 2018. „Zadania Kościoła i państwa w służbie człowiekowi. Wybrane zagadnienia.” W Miżnarodni widnosini: teoretiko-prakticzni aspekti. Zbirnik naukowich prac, red. Ministerstwo Oswiti i Nauki Ukraini, Ministerstwo Kulturi Ukraini, Kniwskij Nacionalnij Uniwersitet Kulturi i Mistectw. Wipuck 2, 298-307. Kniw: Widawniczij Centr Knikim.
 • Sobański, Remigiusz. 1992. „Problem stosunku Kościół-państwo w teorii i w praktyce.” Prawo Kanoniczne 35, nr 3-4:9-23.
 • Szołtysik, Piotr. 2004. Wzajemne relacje między Kościołem a państwem w nauczaniu społecznym Kościoła. Katowice: Wydawnictwo Księgarnia św. Jacka.
 • Wyszyński, Stefan. 2016. „Co Kościół daje Narodowi na nowe wiary tysiąclecie. Słowa Prymasa Polski podczas głównej uroczystości milenijnej diecezji podlaskiej, Siedlce, katedra, 18 września Roku Milenijnego 1966.” W Stefan Kardynał Wyszyński Prymas Polski. Dzieła zebrane. Tom XVIII wrzesień-grudzień 1966, red. Iwona Czarcińska, Beata Mackiewicz, i Anna Rastawicka, 97-105. Warszawa-Częstochowa: Wydawnictwo Im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Soli Deo.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-e477cffb-cef5-42d4-83e6-d29a251fc7be
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.