Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 226 | 124-137

Article title

Trade linkages between CEE countries and the world economy during an era of global imbalances

Content

Title variants

PL
Międzynarodowe relacje handlowe gospodarek Europy Środkowo schodniej w okresie globalnej nierównowagi

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem artykułu jest ocena międzynarodowych relacji handlowych gospodarek Europy Środkowo-Wschodniej (EŚW) w ostatniej dekadzie oraz określenie wpływu światowego kryzysu gospodarczego zapoczątkowanego w 2009 r. na sektor zewnętrzny tych gospodarek. W ramach przeprowadzonej analizy empirycznej skoncentrowano uwagę na identyfikacji głównych trendów w sektorze zewnętrznym gospodarek EŚW oraz ocenie znaczenia poszczególnych regionów gospodarki światowej dla sektora zewnętrznego krajów EŚW. W badaniu wykorzystano dane Międzynarodowego Funduszu Walutowego (Direction of Trade, Balance of Payments Statistics), Światowej Organizacji Handlu oraz Konferencji Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju za lata 2005-2013 dla dwunastu krajów EŚW. W ramach analizy zaobserwowano, że gospodarki EŚW, historycznie rejestrujące deficyty rachunku obrotów bieżących, doświadczyły w 2009 r. szokowych korekt w bilansie bieżącym oraz nagłego spadku wskaźnika otwartości w efekcie perturbacji w gospodarce światowej. Podczas gdy korekta salda rachunku bieżącego okazała się trwała, udział handlu zagranicznego w PKB powrócił do poziomów sprzed kryzysu. Fluktuacje te odzwierciedlały ogólne trendy w gospodarce światowej, z korektą zjawiska globalnej nierównowagi na czele. W związku z relatywnie wysokim (w porównaniu do innych regionów gospodarki światowej) poziomem otwartości gospodarki EŚW charakteryzują się dużą wrażliwością na zmiany w otoczeniu zewnętrznym, a ich udział w światowym handlu jest większy niż ich udział w światowym PKB. Obserwowane relacje handlowe gospodarek regionu są odzwierciedleniem ich geograficznej i politycznej bliskości do krajów Europy Zachodniej. Kraje UE-15, Norwegia i Szwajcaria są głównymi partnerami handlowymi gospodarek EŚW, z udziałem wynoszącym ponad 50% zarówno w przypadku eksportu jak i importu. Tym niemniej należy podkreślić, że w ostatniej dekadzie handel wewnątrz grupy krajów EŚW zyskiwał istotnie na znaczeniu kosztem handlu z krajami Europy Zachodniej. Relacje handlowe regionu EŚW z krajami będącymi głównymi aktorami zjawiska globalnej nierównowagi, tj. Stanami Zjednoczonymi oraz Chinami, mają relatywnie mniejsze znaczenie. Tym niemniej warto podkreślić, że udział Chin w handlu zagranicznym krajów EŚW istotnie zwiększył się (zwłaszcza w latach 2010-2013), podczas gdy znaczenie Stanów Zjednoczonych w wymianie handlowej region EŚW zmalało. Tendencje te odzwierciedlają ogólne trendy w gospodarce światowej w ostatniej dekadzie: wzrost udziału Chin w globalnym handlu, w dużej mierze kosztem udziału Stanów Zjednoczonych.
EN
The aim of this paper is to evaluate the trade linkages of Central and Eastern European (CEE) countries with the global economy in the last decade and to measure the influence of the world economic crisis of 2009 on their external trade sector. For this purpose an analysis of IMF data (Direction of Trade, Balance of Payments Statistics), WTO and UNCTAD data for twelve CEE economies for the years 2005-2013 was carried out. Within the empirical examination conducted, a focus was placed on analysing major trends in the external trade sector of CEE economies and measuring the importance of the respective regions of the world economy for the international trading transactions of CEE countries. The exercise revealed that CEE countries, historically current account deficit economies, experienced huge current account reversals and a drop in the openness ratio as a result of the world economic turbulences starting in 2009. Whereas the transition in the current account balance turned out to be durable, trade openness recovered later in the period analysed. These fluctuations reflected general trends in the world economy, with the reduction in global imbalances at the forefront. The relatively high (by international standards) openness ratio for CEE economies makes them broadly dependent on external developments. Due to the extensive openness, the participation of CEE countries in global trade is larger than their share in global production. The pattern of trade linkages observed currently in the CEE region clearly reflects their geographical and political proximity to Western Europe. The EU-15, Norway and Switzerland are major trading partners for the CEE region, accounting for more than a half of its exports and imports. Nevertheless, in the last decade CEE intra-group trade had been gaining in importance at the expense of trade with Western Europe. The trading relations of the CEE region with the largest contributors to global imbalances, i.e. the United States and China, are of a relatively smaller magnitude. Nevertheless, it is worth noting that the share of China in CEE trade has been dynamically expanding (especially in the years 2010-2013), whereas that of the US economy has been decreasing. These developments are in line with general trends in the world economy over the last decade: an increase in China’s share of global trade, in large part at the expense of the United States.

Year

Volume

226

Pages

124-137

Physical description

Contributors

References

 • Anderton, R., Di Mauro, F., Moneta, F. (2004), Understanding the Impact of the External Dimension on the Euro Area: Trade, Capital Flows and Other International Macroeconomic Linkages. ECB Occasional Paper.
 • Aristovnik, A. (2007), Short-And Medium-Term Determinants of Current Account Balances In Middle East And North Africa Countries. William Davidson Institute Working Paper at the University Of Michigan, No. 862. http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.988171.
 • Boehm Ch., Flaaen A., Pandalai N. (2014), Input Linkages and the Transmission of Shocks: Firm-Level Evidence from the 2011 Tōhoku Earthquake. Paper presented at the 15th Jacques Polak Annual Research Conference, International Monetary Fund, www.imf.org.
 • Chinn, M.D., Prasad, E.S. (2003), Medium-term Determinants of Current Accounts in Industrial and Developing Countries: an Empirical Exploration. „Journal of International Economics”, Vol. 59, Issue 1. http://dx.doi.org/10.1016/S0022-1996(02)00089-2.
 • Embassy of Ukraine to the People’s Republic of China, 2015, http://china.mfa.gov.ua/en/ukraine-cn/trade [accessed on 08.02.2015].
 • Forbes K.J. (2001), Are Trade Linkages Important Determinants of a Country Vulnerability to Crises? NBER Working Paper No. 8194.
 • Frankel J.A., Rose A.K. (1996), The Endogeneity of the Optimum Currency Area Criteria. NBER Working Paper No. 5700.
 • Giovanni J. di, Levchenko A.A. (2009), Putting the Parts Together: Trade, Vertical Linkages, and Business Cycle Comovement. WP/09/181. International Monetary Fund.
 • Gotz-Kozierkiewicz D. (2002), Deficyt rachunku obrotów bieżących w gospodarce transformowanej-obiektywne przesłanki a polityka makroekonomiczna, „Ekonomista”, No. 3.
 • IMF (2014), World Economic Outlook. Legacies, Clouds, Uncertainties, October, World Economic and Financial Surveys, International Monetary Fund.
 • IMF (2013), World Economic Outlook. Transitions and Tensions, October, World Economic and Financial Surveys, International Monetary Fund.
 • Sobański K. (2010), Zjawisko globalnej nierównowagi a stabilność rozwoju gospodarki światowej – ujęcie retrospektywne i prospektywne (Global imbalances and stability of the world economy – retrospective and prospective views), [in:] Bilski J., Feder-Sempach E. (eds.), Wybrane problemy funkcjonowania Unii Gospodarczej i Walutowej (Functioning of the European and Monetary Union – selected issues), Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica, No. 238, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Sofia News Agency, http://www.novinite.com/articles/162905/Bulgaria+Eyes+Further +Rise+in+Exports+to+China [accessed on 08.02.2015].
 • WTO (2014), World Trade Report 2014, Trade and Development: Recent Trends and the Role of the WTO, World Trade Organisation.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-e48cf609-e9b0-4c33-96b1-cbb02bea8d8a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.