PL EN


2017 | 8 | 4 | 108-113
Article title

Edukacja muzyczna w gimnazjach tarnowskich w dobie autonomii Galicji

Content
Title variants
EN
Musical Education in Gymnasiums of Tarnów in the Age of Autonomy of Galicia
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W dobie autonomii Galicji Tarnów posiadał dwa gimnazja, które miały w siatce godzin przedmioty: śpiew i muzyka. Były to przedmioty nadobowiązkowe, na które młodzież chętnie uczęszczała w porównaniu z innymi przedmiotami. Nauczanie śpiewu miało na celu przygotowanie chóru szkolnego, który zapewniał oprawę muzyczną różnych uroczystości kościelnych i szkolnych. Nauka odbywała się w dwóch oddziałach: I – niższym i II – wyższym, a liczba godzin nie przekraczała 4 tygodniowo. Repertuar obejmował przede wszystkim pieśni religijne i świeckie. Oprócz śpiewu w gimnazjach tarnowskich prowadzono także nauczanie muzyki. W I gimnazjum działała orkiestra mieszana, a w II – dęta, smyczkowa i mandolinowa. Orkiestry wchodziły w skład Kołka Muzycznego. W repertuarze zespołów znajdowały się utwory patriotyczne, muzyka poważna (operowa, operetkowa) oraz powszechnie znane i przyjemne do słuchania marsze, polo-nezy, mazury itp. Wysoka frekwencja na lekcjach śpiewu oraz w zespołach muzycznych potwierdza chęć rozwoju zainteresowań muzycznych gimnazjalistów i świadczy o potrzebie kształcenia muzycznego na każdym etapie edukacji człowieka.
EN
In the era of autonomy of Galicia Tarnow had two gymnasiums, which had in their curriculum subjects like singing and music. Although these were facultative subjects, young people were eager to attend the lessons, in comparison with other facultative subjects.Teaching singing was intended to prepare the school choir, which provided the musical setting for the church and school ceremonies. Learning was organised at two levels, I – the lower and II – higher. The number of hours did not exceed four per week. The repertoire included mostly religious songs and secular songs. Apart from singing in gymnasuims music was taught . In the I gymnasium was a mixed orchestra, and in the II gymnasium brass, string and mandolin. The orchestras was a part of Musical Circle.The repertoire of instrumental ensembles included patriotic songs, classical music (opera, operetta), commonly known and pleasant to listen to tunes, such as: marches, polonaises, mazurs. High attendance in singing lessons and in music ensembles confirms the desire to develop musical interest among junior high school students and testifies to the need for music education at every stage of human education.
Year
Volume
8
Issue
4
Pages
108-113
Physical description
Dates
published
2017
Contributors
  • Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Muzyki, Zakład Metodyki Nauczania Muzyki, Polska
References
  • Kiryk, F., Ruta, Z. (red.) (1983). Tarnów. Dzieje miasta i regionu. Tarnów: KAW Rzeszów.
  • Ruta, Z. (1983). Szkolnictwo średnie ogólnokształcące w Tarnowie. W: F. Kiryk, Z. Ruta (red.), Tarnów. Dzieje miasta i regionu (s. 318–359). Tarnów: KAW Rzeszów.
  • Sprawozdania Dyrekcji c.k. I Gimnazjum w Tarnowie za lata 1875–1914. Tarnów.
  • Sprawozdania Dyrekcji c.k. II Gimnazjum w Tarnowie za lata 1906–1914. Tarnów.
  • Zdrada, J. (1983). Ziemia tarnowska w okresie autonomii galicyjskiej (1849–1918). W: F. Kiryk, Z. Ruta (red.), Tarnów. Dzieje miasta i regionu (s. 91–258). Tarnów: KAW Rzeszów.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-e4b58bc7-5ed1-4b7c-9b1f-41bd3eb96a5b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.