PL EN


2019 | 29 | 1 | 7-22
Article title

Dobra osobiste i ich ochrona na gruncie Kodeksu cywilnego

Authors
Title variants
EN
Personal Rights and Their Protection under the Civil Code
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem niniejszego artykułu jest przybliżenie czytelnikowi problematyki dotyczącej ochrony dóbr osobistych zawartej w przepisach Kodeksu cywilnego. Praca prezentuje kształtowanie się instytucji ochrony dóbr osobistych na tle historycznym. Głównym przedmiotem badań jest analiza aktualnych przepisów prawa cywilnego odnoszących się do istoty pojęcia dobra osobistego oraz do roszczeń, jakie przysługują poszkodowanemu w przypadku ich naruszenia. W polskim ustawodawstwie nie występuje jedna definicja dobra osobistego, skutkiem czego pojęcie dobra osobistego wypracowane zostało przez przedstawicieli doktryny oraz orzecznictwo sądów. Dobra osobiste człowieka są jego prawami podmiotowymi, skutecznymi erga omnes. Ochrona dóbr występująca w Kodeksie cywilnym przysługuje w momencie zaistnienia bezprawnego zagrożenia ich naruszenia. W wyniku całościowej analizy powyższych zagadnień, postulatem autora jest wprowadzenie ogólnej definicji pojęcia dobra osobistego.
EN
The purpose of this article is to familiarize the reader with the issues concerning the protection of personal interests contained in the provisions of the Civil Code. The work presents the development of institutions for the protection of personal rights in a historical context. The main subject of the research is the analysis of current civil law provisions pertaining to the essence of the concept of personal good and to claims that are entitled to the aggrieved party in case of their violation. There is no single definition of personal good in the Polish legislation, which resulted in the concept of personal good being developed by the representatives of the doctrine and the judicial decisions of the courts. The personal rights of a man are his subjective rights, effective erga omnes. The protection of goods appearing in the Civil Code is vested in the moment of unlawful threat of their violation. As a result of a comprehensive analysis of the above issues, the postulate of the author is the introduction of a general definition of the concept of personal good.
Year
Volume
29
Issue
1
Pages
7-22
Physical description
Contributors
 • InstytutNauk Prawnych, Polska Akademia Nauk
References
 • Batory Weronika: Stulecie rozwoju ochrony patentowej na ziemiach polskich – analiza historyczno-prawna od 1918 roku do okresu bieżącego, Polska Niepodległa 1918-2018. Księga rocznicowa z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości, red. A. Wiśniewiski, Warszawa: Wydawnictwo Think & Make 2018, s. 620-640.
 • Cisek Andrzej: Dobra osobiste i ich niemajątkowa ochrona w kodeksie cywilnym, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 1989.
 • Grzybowski Stefan: Ochrona dóbr osobistych według przepisów ogólnych prawa cywilnego, Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze 1957.
 • Kalus Stanisława: Osoby. Przesłanki ochrony, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz. Tom I, red. M. Habdas, M. Fras, Warszawa: Wolters Kluwer 2018, s. 127-129.
 • Kidyba Andrzej: Prawo handlowe, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck 2016.
 • Puchała Agata: Pojęcie dóbr osobistych, [w:] Dobra osobiste, red. I. Lewandowska–Malec, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck 2017, s. 25-40.
 • Rataj Karolina: Ukształtowanie dóbr osobistych i ich historyczny rozwój, [w:] Dobra osobiste, red. I. Lewandowska–Malec, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck 2017, s. 1-24.
 • Skiba Natalia: Ochrona dóbr osobistych na gruncie polskiego prawa cywilnego, [w:] Dobra osobiste, red. I. Lewandowska–Malec, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck 2017, s. 213-250.
 • Sobolewski Przemysław: Dobra osobiste, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz. Tom I, red. K. Osajda, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck 2013, s. 350-391.
 • Sut Paweł: Problem twórczej wykładni przepisów o ochronie dóbr osobistych, Państwo i Prawo 9 (1997), s. 26-38.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-e4b5f1a7-da02-47b9-9d7c-9bc9093e5bf8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.