PL EN


2009 | 10 | 1 | 265-285
Article title

BADANIE INFORMACYJNEJ EFEKTYWNOŚCI RYNKU W FORMIE SILNEJ NA PRZYKŁADZIE WYBRANYCH FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Content
Title variants
EN
INVESTIGATION OF THE STRONG FORM EFFICIENT MARKET HYPOTHESIS: THE EXAMPLE OF SELECTED INVESTMENT FUNDS
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Celem badań jest ocena efektywności 19 wybranych otwartych funduszy inwestycyjnych działających na polskim rynku. Analizy przeprowadzono dla danych dziennych z okresu od 2.11.2006r. do 2.11.2008r. Badaniem objęto szeregi 3-, 6-, 12- i 24-miesięczne. Do oceny efektywności wykorzystano wskaźniki Sharpe’a, Treynora i Jensena. Badano również selektywność i wyczucie rynku za pomocą metod Treynora-Mauzy’ego oraz Henrikssona-Mertona. Za indeks rynku przyjęto indeks WIG, a za instrumenty wolne od ryzyka - bony skarbowe.
EN
The aim of the research is evaluation of the efficiency of 19 selected open-end investment funds that have been operating at the Polish market. Analysis is based on daily data and covers the period from November, 2, 2006 to November, 2, 2008. Investigation is provided for the time series that contain observations from 3, 6, 12 and 24 months. The risk-free instruments are represented by selected treasury bonds and the market index is represented by the WIG (Warsaw Stock Exchange Index). In the research we apply Sharpe, Treynor and Jensen ratios as well as we investigate selectivity and market timing employing Treynor-Mauzy and Henriksson-Merton models.
Contributors
 • Katedra Statystyki i Ekonometrii SGGW
author
 • Katedra Statystyki i Ekonometrii SGGW
References
 • Buczek S.B. (2005) Efektywność informacyjna rynków akcji. Teoria a rzeczywi-stość, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
 • Czekaj J. (2008) Rynki, instrumenty i instytucje finansowe, Wydawnictwo Na-ukowe PWN, Warszawa.
 • Czekaj J., Woś M., Żarnowski J. (2001) Efektywność giełdowego rynku akcji w Polsce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Fama E.F.: Efficient capital market: (1970) A review of theory and empirical work, Journal of Finance, vol. 25.
 • Fiszeder P. (2005) Estymacja współczynników beta na podstawie wielorownanio-wego modelu GARCH. Acta Universitatis Nicolai Copernici, Ekonomia XXXVI, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń.
 • Gajdka J., Brzeszczyński J.: (2007) Estymacja parametru β przy użyciu modeli klasy ARCH, [w:] Tarczyński W. [red.], Rynek kapitałowy. Skuteczne inwestowa-nie. Część I, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • Henrrikson R., Merton R.: On Market Timing and Investment Performance. II Sta-tistical Procedures for Evaluating Forecasting Skills, Journal of Business 54, No. 4, s. 513 – 533, 1981.
 • Henrrikson R., Market Timing and Mutual Fund Performance. An Empirical Inve-stigation, Journal of Business 57, s. 73 -96.
 • Jajuga K., Jajuga T. (2005) Inwestycje. Instrumenty finansowe. Ryzyko finansowe. Inżynieria finansowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Kompa K., Matuszewska – Janica A. (2008) Charakterystyki opisowe i efektywno-śc informacyjna wybranych instrumentów notowanych na GPW, W. Tarczyński (red.), Rynek Kapitałowy. Skuteczne inwestowanie. Studia i prace Wydziału Na-uk Ekonomicznych i Zarządzania, Uniwersytet Szczeciński, Nr 9, Szczecin, s. 614 – 629.
 • Olbryś J. (2008) Parametryczne testy umiejętności wyczucia rynku- porównanie wybranych metod na przykładzie OFI Akcji, Binderman Z. (red.), Metody ilościo-we w badaniach ekonomicznych Nr 9, cz. I: Analiza rynków finansowych, modele ekonometryczne, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, War-szawa.
 • Ostrowska E. (2003) Efektywność funduszy inwestycyjnych na polskim rynku finansowym – wskaźniki Sharpe’a, Treynora i Jensena, [w] Prace naukowe akade-mii Ekonomicznej we Wrocławiu, Inwestycje finansowe i ubezpieczenia – tenden-cje światowe a polski rynek, red. nauk. Jajuga K., Ronka-Chmielowiec W., Wy-dawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 • Ostrowska E. (2005) Banki na rynkach kapitałowych, PWE, Warszawa.
 • Szyszka A.: Efektywność Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie na tle rynków dojrzałych, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2003.
 • Tarczyński W. (1997) Rynki kapitałowe – Metody ilościowe. Tom 2, Agencja Wy-dawnicza Placet, Warszawa.
 • Treynor J. L., Mazuy K. (1966) Can Mutual Funds Outguess the Market?, Harvard Business Review, 44, s. 131 – 136
 • Witkowska D., Matuszewska A., Kompa K. (2008) Wprowadzenie do ekonometrii dynamicznej i finansowej, Wydawnictwa SGGW, Warszawa.
 • Witkowska D., Żebrowska – Suchodolska D. (2008) Badanie słabej formy efek-tywności informacyjnej GPW, W. Tarczyński (red.), Rynek Kapitałowy. Skutecz-ne inwestowanie. Studia i prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Uniwersytet Szczeciński, Nr 9, Szczecin, s. 155 - 165.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-e4b9efa3-cefa-43ab-bad8-e80bd803bff0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.