PL EN


2018 | 538 | 444-464
Article title

Przedsiębiorczość publiczna przesłanką kształtowania modeli biznesu w sektorze publicznym

Content
Title variants
EN
Public entrepreneurship as the premise for shaping business models in the public sector
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Aktualne rozważania w zakresie problematyki modeli biznesu dotyczą w szczególności sektora biznesu. Novum w tym zakresie stanowi teza o potrzebie kształtowania modeli biznesu w sektorze publicznym i organizacjach non profit. Eksploracja zagadnień dotyczących przedsiębiorczości publicznej pozwala zauważyć związek pomiędzy działaniami przedsiębiorców publicznych a dążeniem do formułowania modeli biznesu. Celem artykułu jest ukazanie potrzeby i specyfiki implementacji koncepcji modeli biznesu w sektorze publicznym w kontekście przedsiębiorczości publicznej. W opracowaniu wskazano definicję oraz usystematyzowano aktualne uwarunkowania przedsiębiorczości publicznej wraz z odniesieniem do koncepcji wartości publicznej, scharakteryzowano kontekst zależności koncepcji modelu biznesu i przedsiębiorczości, a następnie zaprezentowano założenia modelu biznesu w sektorze publicznym, wskazano jego atrybuty oraz dokonano oceny implementacji w tym obszarze. Artykuł stanowi rezultat kwerendy aktualnej literatury przedmiotu w zakresie podjętego problemu.
EN
Current reflections in the field of business models concern in particular the business sector. Novum in this regard is a thesis about the need to shape business models in the public sector and non-profit organizations. Exploration of issues related to public entrepreneurship allows to note the relationship between the activities of public entrepreneurs and the desire to formulate business models. The aim of this article is to identify the need and specifics of the implementation of the concept of business models in the public sector in the context of public entrepreneurship. The study identifies and systematizes the current conditions of public entrepreneurship with reference to the concept of public value, characterizes the context of the concept of business model and entrepreneurship, and then presents the assumptions of the business model in the public sector, its attributes and evaluation of implementation in this area. The article is the result of a query of the current literature on the subject in terms of the problem.
References
 • Boyett I., 1996, The public sector entrepreneur – a definition, International Journal of Public Sector Management, no 9 (2), s. 36-51.
 • Cyfert S., Krzakiewicz K., 2011, Wykorzystanie koncepcji modeli biznesu w zasobowej teorii firmy, [w:] Krupski R. (red.), Rozwój szkoły zasobowej zarządzania strategicznego, Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych, s. 99-107.
 • Ćwiklicki M., 2017, Public Entrepreneurship and Its Role in Public Value Creation, Problemy Zarządzania, nr 1 (65), s. 86-96.
 • Demil B., Lecoq X., 2010, Business model: Toward a dynamic consistency view of strategy, Long Range Planning, no 43 (2-3), s. 227-246.
 • Falencikowski T., 2013, Spójność modelu biznesu. Koncepcja i pomiar, CeDeWu, Warszawa.
 • Falencikowski T., 2018, Od modelu biznesu przedsiębiorstwa do modelu biznesu organizacji publicznej, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, Wydawnictwo SAN, t. XIX, z. 6, cz. 2, s. 211-224.
 • Frączkiewicz-Wronka A., Cziura P., 2017, Możliwość wykorzystania modeli biznesu do kształtowania wizerunku przedsiębiorstw społecznych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 313, s. 61-73.
 • George G., Bock A.J., 2011, The business model in practice and its implications for entrepreneurship research, Entrepreneurship Theory and Practice, no 35 (1), s. 83-111.
 • Jabłoński M., 2013, Kształtowanie modeli biznesu w procesie kreacji wartości przedsiębiorstw, Difin, Warszawa.
 • Kearney C., Hisrich R., Roche F., 2007, Facilitating public sector corporate entrepreneurship process: a conceptual model, Journal of Enterprising Culture, no 15 (3) September 2007, s. 275-299.
 • Kearney C., Hisrich R., Roche F., 2008, A Conceptual Model of Public Sector Corporate Entrepreneurship, International Entrepreneurship and Management Journal, no 4 (3), s. 295-313.
 • Klein P.G., Mahoney J.T., McGahan A.M., Pitelis C.N., 2010, Toward a theory of public entrepreneurship, European Management Review, no 7 (1), s. 1-15.
 • Kraśnicka T., 2009, Przedsiębiorczość sektora publicznego i jej uwarunkowania, [w]: Frączkiewicz-Wronka A. (red.), Zarządzanie publiczne – elementy teorii i praktyki, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice.
 • Leyden D.P., Link A.N., 2015, Public sector entrepreneurship. U.S. Technology and Innovation Policy, Oxford University Press.
 • Luke B., Verreynne M.L., Kearins K., 2010, Innovative and entrepreneurial activity in the public sector: The changing face of public sector institutions, Innovation: Management, Policy & Practice, no 12 (2), s. 138-153.
 • Moore M.H., 1995, Creating Public Value, Harvard University Press, Cambridge, Massachusettes, London, England.
 • Musialik G., Musialik R., 2013, Kreacja wartości publicznej, Współczesne Zarządzanie, nr 2, s. 141-148.
 • Najmaei A., Sadeghinejad Z., 2016, Toward a theory of business models and business modeling in public entrepreneurship, [w:] Liddle J. (red.) New Perspectives on Research, Policy & Practice in
 • Public Entrepreneurship, Emerald Group Publishing Limited, Bingley, UK, s. 49-59.
 • Nogalski B., 2009, Modele biznesu jako narzędzia reorientacji strategicznej przedsiębiorstw, Master of Business Administration, t. 17, nr 2, s. 3-14.
 • Osterwalder A., Pigneur Y., 2012, Tworzenie modeli biznesowych. Podręcznik wizjonera, Wydawnictwo Helion, Gliwice.
 • Ramamurti R., 1986, Public entrepreneurs: Who they are and how they operate, California Management Review, no 28 (3), s. 142-158.
 • Røste R., Miles I., 2005, Differences between public and private sector innovation, [w:] Halvorsen T., Hauknes J., Miles I., Roste R. (red.), On the differences between public and private sector innovation,
 • Publin Report, no D9, NIFU STEP, Oslo, s. 22-39, http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/apcity/unpan046809.pdf (14.09.2018).
 • Sadler R.J., 2000, Corporate entrepreneurship in the public sector: The dance of the Chameleon, Australian Journal of Public Administration, no 59 (2), s. 25-43.
 • Teece D.J., 2010, Business models, business strategy and innovation, Long Range Planning, no 43 (2-3), s. 172-194.
 • Wodecka-Hyjek A., 2017, Konceptualizacja przedsiębiorczości w sektorze publicznym – przegląd wybranych podejść, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, nr 7 (810), s. 59-68.
 • Zott C., Amit R., Massa L., 2011, The business model: Recent developments and future research, Journal of Management, no 37 (4), s. 1019-1042.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-e4bbbfb0-cce7-4184-a83a-4eb19c846724
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.