Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 1 | rb.ujw.pl/local

Article title

„Barometr zawodów” – prognozy zapotrzebowania na rynku pracy

Content

Title variants

EN
“Professions’ barometer” – the labor market demand forecasts

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Sytuacja na rynku pracy, w szczególności zaś duża konkurencja pomiędzy kandydatami do pracy, zmiany w specyfice pracy w poszczególnych grupach zawodowych związane z postępem technologicznym, wymagania pracodawców oraz zmienność oczekiwań i zapotrzebowania na zawody sprawiają, że projektując rozwój zawodowy, należy: 1) umiejętnie analizować rynek edukacyjno-zawodowy; 2) zwrócić uwagę na wybór drogi zawodowej (w tym głównie na kierunek kształcenia zawodowego); 3) rozwijać/ aktualizować swoje umiejętności zawodowe w ramach dokształcania/doskonalenia zawodowego. Pomocne w tym celu może być praktyczne narzędzie służące prognozowaniu zapotrzebowania na poszczególne zawody – „Barometr zawodów”.
EN
The situation on the labor market, in particular intense competition among the applicants for jobs, changes in the specifics of the work in particular occupational groups related to technological progress, the demands of employers and the volatility of expectations and demand for occupations mean that when we are designing professional development we should: 1) skillfully analyze the educational and professional market; 2) pay attention to the choice of career path (including mainly the direction of vocational education); 3) develop/ update our professional skills in the framework of professional training/ improvement. Useful for this purpose can be a practical tool for forecasting the demand for individual professions – the “Professions’ barometer”.

Year

Issue

1

Pages

rb.ujw.pl/local

Physical description

Contributors

  • Uniwerystet Zielonogórski
  • Uniwersytet Zielonogórski

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-e4bf9903-6ac9-4b25-9843-8803f6d6ff45
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.