Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2012 | 3 (338) | 62-71

Article title

Wpływ cen i polityki cenowej państw Unii Europejskiej na import równoległy produktów leczniczych

Content

Title variants

EN
Impact of Prices and the European Union Countries Policy on the Parallel Imports of Medicinal Products
RU
Влияние цен и политики государств Европейского Союза в области медикаментов на параллельный импорт медикаментов

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Cel: wyjaśnienie pojęcia importu równoległego na rynku farmaceutycznym, opisanie procesów jego funkcjonowania oraz przedstawienie mechanizmu wpływu ceny produktów leczniczych i polityki lekowej państw Unii Europejskiej na import równoległy leków. Wynik: czynnikiem wywołującym zjawisko importu równoległego jest różnica cenowa tych samych medykamentów w różnych krajach Unii Europejskieju. Przykładowo, w Niemczech, Wielkiej Brytanii czy Holandii ceny farmaceutyków są znacznie wyższe niż w Grecji czy Hiszpanii. Wniosek: różnice cen leków w poszczególnych krajach Unii Europejskiej oraz zjawisko dyskryminacji cenowej trzeciego stopnia są bezpośrednimi i głównymi ekonomicznymi przyczynami umożliwiającymi występowanie importu równoległego produktów leczniczych.
EN
Objective: to explain the notion of parallel imports in the market for pharmaceuticals, to describe the processes of its functioning and to present the mechanism of impact of the price for medicinal products and drug policy of the European Union member states on parallel imports of medicines. Result: the factor causing the phenomenon of parallel imports is the price difference of the same medicines in various countries of the European Union. For example, in Germany, the United Kingdom or the Netherlands, prices for pharmaceuticals are considerably higher than in Greece or Spain.Conclusion: differences in prices for medicines in individual countries of the European Union and the phenomenon of third degree price discrimination are the direct and main economic reasons enabling the occurrence of parallel imports of medicinal products.
RU
Цель: объяснить понятие параллельного импорта на фармацевтическом рынке, описать процессы его функционирования и представить механизм влияния цены лекарственных средств и политики в области медикаментов государств-членов Европейского Союза на параллельный импорт лекарств.Результат: фактором, вызывающим явление параллельного импорта, является разница в цене одних и тех же медикаментов в разных странах Евросоюза. Примерно в Германии, Великобритании или Нидерландах цены фармацевтиков значительно выше, чем в Греции или Испании. Вывод: разницы в цене лекарств в отдельных странах Евросоюза, а также явление ценовой дискриминации третьей степени – непосредственные и основные экономические причины, способствующие появлению параллельного импорта лекарственных средств.

Year

Issue

Pages

62-71

Physical description

Dates

published
2012-05-2012-06

Contributors

 • Warszawski Uniwersytet Medyczny

References

 • Commission Communication on parallel imports of proprietary medicinal products for which marketing authorisations have already been granted, COM (2003) 839 final, http://eur-lex.europa.eu.
 • Commission Communication on the community marketing authorisation procedures for medicinal products, http://www.ec.europa.eu
 • Czarny E., Nojszewska E., Mikroekonomia, PWE, Warszawa 2000.
 • Desogus C., Antitrust issues in the European pharmaceutical market: an economic analysis of recent cases on parallel trade, http://www.upf.edu
 • European Medicines Agency, Procedure for Notifications of Parallel Distribution of Centrally Authorised Medicinal Products, http://www.ema.europa.eu
 • Gonzalez R. I., Parallel Imports: A Copyright Problem with no Copyright Solution, Kanada 2009, http://www.tspace.library.utoronto.ca
 • Instrumenty promocji leków OTC – Promocja leków wydawanych z przepisu lekarza, http://www.unifarm.pl
 • Macrì E., Parallel importations. New perspectives, Włochy 2009, http://www.wipo.int
 • Mantovani A., Naghavi A., Intellectual Property Rights, Parallel Import and Cost Reducing Innovation, Włochy 2007, http://www.etsg.org
 • Müller-Langer F., A Game Theoretic Analysis of Parallel Trade and the Pricing of Pharmaceutical Products, Niemcy 2007, http://www.uk.cbs.dk
 • Raport z badania rynku hurtowego obrotu lekami w Polsce, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Warszawa 2006, http://www.uokik.gov.pl
 • Shades of grey: arguments for and against parallel trade in pharmaceuticals, http://www.oxera.com
 • Stawki podatku VAT w UE, http://www.msp.money.pl
 • Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne, http://www.isap.sejm.gov.pl

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
0438-5403

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-e4c8cec4-c43d-46d6-9ddc-a0ea6150e3bd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.