Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 6 (359) | 55-63

Article title

Wpływ ekologizacji konsumpcji na zmiany w zarządzaniu organizacjami

Content

Title variants

EN
Impact of Consumption Ecologisation on Changes in Organisation Management
RU
Влияние экологизации потребления на изменения в управлении организациями

Languages of publication

PL EN RU

Abstracts

PL
Celem rozważań jest wskazanie zmian w zarządzaniu organizacjami zachodzących pod wpływem ekologizacji konsumpcji. Badania oparto na analizie literatury. Przedsiębiorstwa, sektor publiczny oraz organizacje pozarządowe pod wpływem konsumentów coraz częściej zmieniają nastawienie do środowiska i bardziej angażują się w jego ochronę. Przyczynia się to do przyspieszenia wdrażania procesów zrównoważonego rozwoju. Artykuł ma charakter koncepcyjny.
EN
An aim of considerations is to indicate the changes in organisation management taking place under the impact of ecologisation of consumption. The research was based on a review of literature. Enterprises, the public sector and NGOs under the impact of consumers more and more often change their attitude towards the environment and are more involved in its protection. This contributes to acceleration of implementation of the processes of sustainable development. The article is of the conceptual nature.
RU
Цель рассуждений – указать изменения в управлении организациями, происходящие вод влиянием экологизации потребления. Изучение основано на анализе литературы. Предприятия, публичный сектор и неправительственные организации под влиянием потребителей все чаще меняют свое отношение к окружающей среде и более вовлекаются в ее защиту. Это способствует ускорению внедрения процессов устойчивого развития. Статья имеет концептуальный характер.

Year

Issue

Pages

55-63

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet w Białymstoku

References

 • Burchard-Dziubińska M. (1998), Ekologiczne aspekty restrukturyzacji przemysłu w okresie transformacji systemowej, Ekonomia i Środowisko, Białystok.
 • Gliński P. (2005), Polscy zieloni, PAN, Warszawa.
 • Gotowska M. (2013), Powiązania poziomu i jakości życia ze zrównoważonym rozwojem w ujęciu teoretycznym i badawczym, „Handel Wewnętrzny”, nr 6.
 • Graczyk A. (2011), Popyt na żywność ekologiczną w Polsce, (w:) Wachowiak M. Kiełczewski D., Diefenbacher H. (red.), Nachhaltiger Konsum? Die Entwicklung des Verbrauchervehaltens in Polen und Deutschland, FEST, Heidelberg.
 • Kiełczewski D. (2004), Konsumpcja a perspektywy trwałego i zrównoważonego rozwoju, Wydawnictwo UwB, Białystok.
 • Kiełczewski D. (2005), Przedsiębiorstwo a kształtowanie proekologicznych wzorców konsumpcji, (w:) Wasiak A., Dobrzański G. (red.), Zrównoważony rozwój w przedsiębiorstwie i otoczeniu, CSDEM, Białystok.
 • Kiełczewski D. (2012), Różnorodność stylów życia jako czynnik rozwoju zrównoważonego, „Ekonomia i Środowisko”, nr 2(43).
 • Kiełczewski D. (2008), Sektor publiczny w kształtowaniu wzorców trwałej konsumpcji, „Optimum. Studia Ekonomiczne”, nr 4.
 • Kiełczewski D. (2013), Zielone zamówienia publiczne jako przejaw działań finansowych sektora publicznego na rzecz zrównoważonego rozwoju, „Prace Naukowe UE we Wrocławiu”, nr 297.
 • Kryk B. (2013), Zrównoważona jakość życia a zrównoważona konsumpcja i zachowania ekologiczne polskich konsumentów, „Handel Wewnętrzny”, nr 6.
 • Lewis T., Potter E. (2011), Ethical Consumption. A Critical Introduction, Routledge, London.
 • Michaliszyn B. (2012), Strategie zrównoważonej konsumpcji w Unii Europejskiej, Ekonomia i Środowisko, Białystok.
 • Mróz B. (2010), Dyskretny urok konsumpcjonizmu. Szkic do portretu konsumenta XXI wieku, (w:) Zawadzka A.M., Górnik-Durose M. (red.), Życie w konsumpcji, konsumpcja w życiu, GWP, Sopot Olejniczuk-Merta A. (2007), Rynki młodych konsumentów w nowych krajach Unii Europejskiej, PWE, Warszawa
 • Pchałek M., Jachnik A., Kupczyk P. (2009), Prawne aspekty zielonych zamówień publicznych, (w:) Zielone zamówienia publiczne, Urząd Zamówień Publicznych, Warszawa.
 • Poskrobko B., Poskrobko T. (2012), Zarządzanie środowiskiem w Polsce, PWE, Warszawa.
 • Ryszawska-Grzeszczak B. (2011), Kategorie ekonomii zrównoważonego rozwoju na poziomie gospodarstwa domowego, (w:) Ekonomia rozwoju zrównoważonego w świetle kanonów nauki, WSE, Białystok.
 • Szamrej-Baran I. (2011,) Uwarunkowania energetyczne i ekologiczne zrównoważonego budownictwa w Polsce, „Prace Naukowe UE we Wrocławiu”, nr 229.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-e4f297af-7bd3-4f75-95c7-887cddd90c5e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.