PL EN


2017 | 3(101) | 77-80
Article title

Wymóg zagospodarowania zbywanych nieruchomości gminnych w procesach rewitalizacji – uwarunkowania prawne

Content
Title variants
EN
The Requirement for the Development of Municipal Real Estate to Be Sold in Revitalisation Processes - Legal Conditioning
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule podjęto dyskusję z rozpowszechnionym w polskiej praktyce działań rewitalizacyjnych, a błędnym, poglądem dotyczącym ograniczenia możliwości oddziaływania gminy na właścicieli nieruchomości nabytych od gminy w drodze sprzedaży. Aby działania rewitalizacyjne mogły być uruchomione na szerszą skalę, niezbędne jest zaangażowanie środków prywatnych i zbycie przez gminy części terenów – zwłaszcza poprzemysłowych – potencjalnym inwestorom. Stereotyp braku możliwości kształtowania warunków ponownego zagospodarowania sprzedanego terenu jest powszechny, najczęściej wzbogacany brakiem odpowiednich narzędzi w systemie planowania przestrzennego. Celem artykułu jest przegląd zapisów umownych umożliwiających wprowadzenie wymogów konkretnego zagospodarowania zbywanych gminnych nieruchomości.
EN
The paper discusses one of the more common misunderstandings in Polish revitalization concerning the limitation of the possibility for the municipality to induce property owners to defined investment. For revitalization activities to be launched on a wider scale, it is necessary to involve private funds and sell some of the land, especially post-industrial, to potential investors. The stereotype of the lack of opportunity to shape the conditions for redevelopment of the land sold is widespread, most often enriched by the lack of appropriate tools in the spatial planning system. The purpose of this article is to review the contractual provisions that make it possible to introduce the requirements for the specific development of the disposed communal real estate.
Year
Issue
Pages
77-80
Physical description
Dates
published
2017-09-30
Contributors
References
 • Adair, A., Berry, J., McGreal, S., Hutchison, N., Watkins, C., Gibb, K. (2003). Urban regeneration and property investment performance. Journal of Property Research, 20(4), 371-386.
 • Jabłońska, D., Jadach-Sepioło, A., Krystek-Kucewicz, B., Spadło, K., Szałaj, M., Pakuła, E., Szymczuk, G. (2016). Postrzeganie partnerstwa publiczno-prywatnego przez przedstawicieli instytucji publicznych. Raport zbadania. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju.
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997 r., przyjęta przez Naród wreferendum konstytucyjnym w dniu 25 maja 1997 r., podpisana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 16 lipca 1997 r. (Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483).
 • Larsson, G. (2012). Systemy planowania przestrzennego w Europie Zachodniej – przegląd. Warszawa: Mazowiecka Okręgowa Izba Architektów RP.
 • Lawlor, E., Nicholas, J. (2008). Hitting the target, missing the point: How government regeneration targets fail deprived areas. New economics foundation. Pobrane z: http://www.neweconomics.org/ gen/z_sys_PublicationDetail.aspx?PID=250 (23.09.2017).
 • Mironowicz, I. (2005). Technika zapisu planistycznego. Kraków: Instytut Rozwoju Miast.
 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Elbląg, położonej przy ul. Radomskiej 23b (Księga wieczysta nr EL1E/00095146/0).
 • Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność miasta Krynicy-Zdroju (objętych księgą wieczystą NS1M/0005914/3 oraz NS1M/00005916/7).
 • Parysek, J. (2016). O najbliższej przyszłości rewitalizacji w Polsce: pragmatycznie i prognostycznie. Problemy Rozwoju Miast, XIII(IV/2016), 5-18.
 • Syms, P. (1997). Perceptions of Risk in the Valuation of Contaminated Land. Journal of Property Valuation and Investment, 15(1), 27-39.
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 2017 poz. 459 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. 2015 poz. 1777).
 • Uzasadnienie wyroku Sądu Najwyższego z dnia 30 lipca 2014 r. (Sygn. akt II CSK 563/13).
 • Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 30 lipca 2014 r. (Sygn. akt II CSK 563/13)
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-e4f39094-82d3-4d8a-ad7e-3f234bc6f52e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.