Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 6 (359) | 111-121

Article title

Reklama piwa w świetle wybranych regulacji prawnych i opinii konsumentów

Content

Title variants

EN
Beer Advertising in the Light of Selected Legal Regulations and Consumers’ Opinions
RU
Реклама пива в свете избранных правовых регуляций и мнений потребителей

Languages of publication

PL EN RU

Abstracts

PL
Celem rozważań jest ocena reklam piwa w świetle opinii konsumentów oraz w kontekście wybranych regulacji prawnych. Reklama wpływa zarówno na wybory konsumentów, jak również na postrzeganie konkretnych marek piwa. Może ona wpłynąć na zwiększone spożycie tego napoju alkoholowego, zwłaszcza wśród młodzieży. Dlatego tak ważne jest istnienie regulacji prawnych i jednocześnie edukacja konsumencka w tym zakresie. Artykuł jest przeglądem literatury.
EN
An aim of considerations is to assess beer advertisements in the light of consumers’ opinions as well as in the context of selected legal regulations. Advertising affects both consumers’ choices and perception of specific beer brands. It may affect an increased consumption of this alcoholic beverage, particularly among youths. That is why so important is existence of legal regulations and, at the same time, consumer education in this respect. The article is a literature review.
RU
Цель рассуждений – оценить рекламы пива в свете мнений потребителей и в контексте избранных правовых регуляций. Реклама влияет как на выборы потребителей, так и на восприятие конкретных марок пива. Она может повлиять на повышенное потребление этого алкогольного напитка, особенно среди молодежи. И потому столь важно существование правовых регуляций и заодно обучение потребителей в этом отношении. Статья – обзор литерату- ры.

Year

Issue

Pages

111-121

Physical description

Contributors

author
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

References

 • Anderson P. (2009), Is it time to ban alcohol advertising?, Clinical Medicine, “Journal of the Royal College of Physicians”, Vol. 9, No. 2.
 • Bogacz K. (2014), Największe rynki piwa na świecie, „Przemysł Fermentacyjny i Owocowo- Warzywny”, t. 58, nr 1.
 • Boratyńska K. (2009), Rynek piwa w Polsce i perspektywy jego rozwoju, „Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej”, nr 75.
 • Branża piwowarska chce usunięcia z sieci śmiertelnie niebezpiecznej gry (2014), Portal Spożywczy, http://www.portalspozywczy.pl/piwo/wiadomosci/branza-piwowarska-chce-usuniecia-z-siecismiertelnie-niebezpiecznej-gry,97270.html [dostęp: 21.03.2014].
 • Browary mocno zwiększają wydatki na reklamę, ale spożycie piwa spada − raport (2013), Portal Spożywczy, http://www.portalspozywczy.pl/alkohole-uzywki/wiadomosci/browary-mocno-zwiekszajawydatki-na-reklame-ale-spozycie-piwa-spada-raport,93980.html [dostęp: 16.02.2014].
 • Chen M.-J., Grube J., Bersamin M., Waiters E., Keefe D. (2005), Alcohol Advertising: What Makes It Attractive to Youth?, “Journal of Health Communication”, No. 10.
 • Cichecka M., Cyganiak M. (2013), Trendy i perspektywy na rynku piwa w Polsce, Nielsen, Rzeszów.
 • Drozdowski K. (2012), Samoregulacja w reklamie, (w:) Namysłowska M. Reklama. Aspekty prawne, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 • Dyrektywa (2010), Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/13/UE z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie koordynacji niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich dotyczących świadczenia audiowizualnych usług medialnych (dyrektywa o audiowizualnych usługach medialnych).
 • GUS (2014), Produkcja piwa lekko wzrosła w 2013 roku, http://www.portalspozywczy.pl/alkohole-uzywki/wiadomosci/gus-produkcja-piwa-lekkowzrosla-w-2013-roku,96211.html [dostęp: 20.09.2014].
 • Harasimiuk D.E. (2011), Zakazy reklamy towarów w prawie europejskim i polskim, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 • Hellman M., Gosselt J., Pietruszka M., Rolando S., Rossetti S., Wothge J. (2010), Interpretations of Individualistic and Collectivistic Drinking Messages in Beer Commercials by Teenagers from Five European Countries, “Cross-Cultural Communication”, Vol. 6, No. 4.
 • Jąder K. (2013), Preferencje i zachowania zakupowe studentów na rynku piwa, Journal of Agribusiness and Rural Development, No. 29(03).
 • Matter M. (2013), Beer Commercials: A Contradiction in Communication, “Midwest Journal of Undergraduate Research”, Ripon College.
 • Ożóg M. (2011), Reklama, promocja, informowanie o sponsorowaniu napojów alkoholowych, C.H. Beck, Warszawa.
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2003 r. w sprawie treści, wielkości, wzoru i sposobu umieszczania na reklamach piwa napisów informujących o szkodliwości spożywania alkoholu lub o zakazie sprzedaży alkoholu małoletnim (Dz.U. z 2003 r., Nr 199, poz. 1950).
 • Rynek używek, Cz. 1, Rynek alkoholu i napojów alkoholowych, stan i perspektywy (2013), Dział Wydawnictw IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 • Sidoruk M. (2010), Osobowość marki w preferencjach konsumenckich. Psychologiczne badania nad wyborem marek piwa, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie”, t. 1, 2.
 • Status Report on Alcohol and Health in 35 European Countries (2013), WHO Regional Office for Europe, Copenhagen.
 • Ustawa (1982) z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, (Dz.U. z 2012 r. poz. 1356 z późn. zm.).
 • „W ciąży nie piję alkoholu” - nowy znak na etykietach piw (2013), „Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny”, t. 57, nr 10, s. 22-23.
 • Wzory konsumpcji alkoholu w Polsce (2008), PARPA, CBOS, Warszawa.
 • Załącznik nr 1 Standardy Reklamy Piwa [w:] Kodeks Etyki Reklamy (2013), Rada Reklamy, Warszawa, http://www.radareklamy.org/kodeks-etyki-reklamy.html?showall=&start=10 [dostęp: 30.03.2014].

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-e4f40965-fab8-4816-8f7b-7fd4ed418df3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.