PL EN


2019 | 22 | 37-49
Article title

Uniwersały Rady Nieustającej z lat 1775–1788. Część I: Charakterystyka ogólna

Authors
Content
Title variants
EN
Universals of the Permanent Council in 1775–1788. Part I: General Characteristics
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Universals (pol. uniwersały) – normative acts of an executive or information nature adopted by the Permanent Council (pol. Rada Nieustająca) in 1775–1788 – constitute an important, though not yet widely discussed in the literature, aspect of its activity. They were addressed to the indicated group of entities: central and local offices, courts, civil and military authorities, magistrates or residents of specific lands and voivodships. Universals, issued between the sessions of the Sejm, enabled the Council to systematically organize and regulate matters not reserved for the legislative authority. The general scope of the universals included, among others, the problems of the court system, substantive and procedural law, economy, social and educational policy, and border issues.
PL
Uniwersały – akty normatywne o charakterze wykonawczym lub informacyjnym uchwalane przez Radę Nieustającą w latach 1775–1788 – stanowią istotny, choć nieomawiany dotąd szerzej w literaturze aspekt jej działalności. Adresowano je do określonej grupy podmiotów: urzędów centralnych i lokalnych, sądów, władz cywilnych i wojskowych, magistratów lub mieszkańców konkretnych ziem i województw. Uniwersały, wydawane między obradami sejmu, umożliwiały Radzie bieżące porządkowanie i regulowanie materii niezarezerwowanych dla władzy ustawodawczej. Zakres przedmiotowy uniwersałów obejmował między innymi problematykę: ustroju sądów, prawa materialnego i procesowego, gospodarki, polityki społecznej i edukacyjnej oraz spraw granicznych.
Contributors
  • Uniwersytet Łódzki
References
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-e504a758-366b-4613-a6c2-c0ba5a5e8a27
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.