PL EN


2007 | 07 | 125-142
Article title

Kilka uwag na temat Szadkowskiego Koła Zjednoczonych Ziemianek na początku wieku XX

Content
Title variants
EN
Some remarks on Szadkowskie Koło Zjednoczonych Ziemianek at the beginning of the twentieth century
Languages of publication
PL
Abstracts
Year
Issue
07
Pages
125-142
Physical description
Contributors
References
 • Andrysiak E., Leopold Józef, [w:] Polanowski S. E., Molenda H. (red.), Słownik biograficzny Wielkopolski południowo-wschodniej, Kalisz 1993.
 • Archiwum Pa stwowe w Lublinie, Lubelski Gubernialny Urz d ds. Stowarzysze (1906–1915), sygn.59, Obszczestwo Sojedliniennych Ziemli edielic, Ustawa Stowarzyszenia Zjednoczonych Ziemianek.
 • Barty J., Kółka rolnicze w Królestwie Polskim, Warszawa 1974.
 • Boniecki A., Herbarz Polski, t. 4, Warszawa 1901; t. 8, Warszawa 1905.
 • Choma R., Zmiany własno ciowej struktury agrarnej guberni kaliskiej w latach 1864–1914, „Rocznik Kaliski” 1968, t. 1.
 • Choma R., Struktura agrarna Królestwa Polskiego na przełomie XIX i XX w., Warszawa 1970.
 • D browska D., Udomowiony wiat. O kobiecym do wiadczaniu historii, Szczecin 2004.
 • „Dobra Gospodyni”, ró ne numery.
 • Graeve S., Jacques L. de V. (oprac.), Przewodnik po guberni kaliskiej, cz. 2, Warszawa 1912.
 • Grzybowski K., Historia pa stwa i prawa. Od uwłaszczenia do odrodzenia pa stwa, t. 6, Warszawa 1982.
 • Jankowska Z., Organizacja ziemianek i jej działalno , [w:] Lutosławski J. (red.), Ksi ga Pami tkowa na 75–lecie „Gazety Rolniczej”, t. 1, Warszawa 1938.
 • Jankowski S., Towarzystwa i zwi zki rolnicze, [w:] Janicki S. (red.), Stosunki rolnicze Królestwa Kongresowego, Warszawa 1918.
 • Kitzwalter T., Procesy modernizacji a emancypacja kobiet na ziemiach polskich w XIX wieku, [w:] arnowska A., Szwarc A. (red.), Kobieta i społecze stwo na ziemiach polskich w XIX w. Zbiór studiów, Warszawa 1990.
 • Kleniewska M., Sprawozdanie z Delegacji Gospody Wiejskich przy Muzeum Przemysłu i Handlu, Biblioteka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, rkps. 1307, k. 16.
 • Kleniewska M., Wspomnienia, oprac. Włodarczyk W., Wilków 2002.
 • Konarski K., Ruch stowarzyszeniowy w Warszawie w latach 1906–1915 (w wietle akt kancelarii gubernatora warszawskiego), [w:] Tazbir S. (red.), Z dziejów ksi ki i bibliotek w Warszawie, Warszawa 1961.
 • Kostrzewska E., Ruch organizacyjny ziemianek w Królestwie Polskim na pocz tku XX wieku, Łód 2007.
 • Kostrzewska E., Szkoła wychowawczo-gospodarcza dla córek wło cia skich im. Królowej Jadwigi w Mirosławicach. Powstanie i program, „Zeszyty Wiejskie” 2005, z. 10.
 • Kostrzewska E., ony, matki gospodynie. Wizerunki kreowane na łamach ziemia skiej prasy kobiecej w Królestwie Polskim na pocz tku XX w., [w:] Pytlas S., Kita J. (red.), Historia. Społecze stwo. Gospodarka. Profesorowi Wiesławowi Pusiowi w czterdziestolecie pracy naukowej, Łód 2006.
 • Krawczyk-Wasilewska V., Ignacja Pi tkowska. Literatka i folklorystka regionu sieradzkiego, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria” 1983, nr 10.
 • Leopold A. A., Rzepiszew – rys historyczny, „Biuletyn Szadkowski” 2002, t. 2.
 • Marszał T., Szadek. Monografia miasta, Szadek 1995.
 • M drzecki W., Praca kobiety w chłopskim gospodarstwie rodzinnym mi dzy uwłaszczeniem a wybuchem II wojny wiatowej, [w:] arnowska A., Szwarc A.
 • Kobieta i praca wiek XIX i XX. Zbiór studiów, t. 6, Warszawa 2000.
 • Molenda J., Chłopi. Naród. Niepodległo . Kształtowanie si postaw narodowych i obywatelskich chłopów w Galicji i Królestwie Polskim w przededniu odrodzenia Polski, Warszawa 1999.
 • Molenda J., Konflikty i solidarno mi dzy miastem a wsi w warunkach I wojny wiatowej, [w:] Nietyksza M., Szwarc A., Sierakowska K., Janiak-Jasi ska A. (red.), Społecze stwo w dobie przemian. Wiek XIX i XX. Ksi ga Jubileuszowa Profesor Anny arnowskiej, Warszawa 2003.
 • Molenda J., Postawy kobiet wiejskich wobec unowocze niania gospodarki chłopskiej w pierwszym dwudziestoleciu XX wieku, [w:] arnowska A., Szwarc A. (red.),
 • Kobieta i kultura ycia codziennego. Wiek XIX i XX. Zbiór studiów, t. 5, Warszawa 1997.
 • Pami tnik Zjazdu Kobiet Polskich odbytego w dniach 11 i 12 maja 1913 r., Kraków 1913.
 • „Polski Łan”, ró ne numery.
 • Przeniosło M., Chłopi Królestwa Polskiego latach 1914–1918, Kielce 2003.
 • Socha J., Kaliskie Okr gowe Towarzystwo Rolnicze (1906–1929), „Rocznik Kaliski” 1977, t. 10.
 • Socha J., Słownik biograficzny działaczy Centralnego Towarzystwa Rolniczego (1907– 1929), Łód 2003.
 • Spis alfabetyczny obywateli ziemskich Królestwa Polskiego oraz dóbr przez nich posiadanych ze wskazaniem ostatniej stacji pocztowej, Warszawa 1905.
 • Sulimierski F., Chlebowski B., Walewski W. (red.), Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowia skich, t. 3, Warszawa 1882; t. 7, Warszawa 1886; t. 14, Warszawa 1895.
 • Szczepa ski M., To samo regionalna – w kr gu poj podstawowych i metodologii bada , [w:] Badania nad to samo ci regionaln , Łód –Ciechanów 1999. „ wiat Kobiecy” (wydawany od 1905 r.), ró ne numery.
 • Tomaszewicz A., Z Zagadnie ycia kulturalnego w latach 1793–1918, [w:] miałowski J. (red.), Szkice z dziejów sieradzkiego, Łód 1977.
 • „Wie Ilustrowana”, ró ne numery.
 • „Ziemianka”, ró ne numery.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-e53bfd51-e9bf-41f4-b8b1-8151d9d3816c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.