Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 3(53) | 76-88

Article title

Umowy cywilnoprawne w instytucjach kultury

Authors

Content

Title variants

EN
Civil law contracts in cultural institutions

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Niniejszy artykuł ma na celu zbadanie zasadności, możliwości i zgodności z prawem stosowania przez kierowników instytucji kultury umów cywilnoprawnych, w szczególności umów zlecenia i umów o dzieło. Analiza badawcza skupia się na uwypukleniu niejednolitego stosowania przez kierowników jednostek danego typu umowy w podobnych sytuacjach, czego skutkiem może być przykładowo brak obowiązkowego opłacania składek na ubezpieczenie społeczne i w związku z tym konsekwencje prawne. Badania skupiają się także na podkreśleniu w przedmiotowym zakresie orzecznictwa sądów powszechnych i Sądu Najwyższego oraz opinii Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
EN
The purpose of this text is aimed at examining the legitimacy, feasibility, and lawfulness to use the civil-law contracts by the heads of the cultural institutions. The article concentrates on contracts of mandate and specific tasks contract. The research focuses on highlighting that the heads of the institution use different types of agreements for the similar type of jobs, by doing so they avoid paying compulsory social security contributions, which is punishable by law. The analysis also focuses on highlighting the case law of common courts and the Supreme Court, as well as the opinion of the Social Insurance Institution.

Contributors

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Prawa i Administracji

References

 • Brzozowski, A. (2011). Umowa o dzieło. W: J. Rajski (red.), System prawa prywatnego. Prawo zobowiązań – część szczegółowa. (t. 7) (s. 367 – 384). Warszawa: C. H. Beck.
 • Ciborski, P. (2017). Umowy o dzieło. W: P. Ciborski i in., Vademecum dokumentacji instytucji kultury (s. 65 – 115). Warszawa: Wiedza i Praktyka.
 • Drapała, P. (2017). Komentarz do art.734 Kodeksu cywilnego. W: J. Gudowski (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. (t. 5: Zobowiązania: część szczegółowa)(wyd. 2) Warszawa: Lex a Wolters Kluwer business. Pobrane 26 marca 2018, z: System Informacji Prawnej Lex, nr: 10540.
 • Fuchs, B. (2015). Komentarz do art. 353(1) Kodeksu cywilnego. W: M. Fras, M. Habdas i in., Kodeks cywilny. Komentarz. (t.3: Zobowiązania. Część ogólna (art. 353-534)). Warszawa: Lex a Wolters Kluwer business. Pobrane 4 marca 2018, z: System Informacji Prawnej Lex, nr: 10766.
 • Jeżek, P. (2017). Rozliczanie umów zlecenia i o dzieło – problemy oskładkowania i opodatkowania z uwzględnieniem minimalnej stawki godzinowej. Gdańsk: ODDK. Jędrasik-Jankowska, I. (2018). Pojęcia i konstrukcje prawne ubezpieczenia społecznego. Warszawa: Lex a Wolters Kluwer business.
 • Kopaczyńska-Pieczniak, K. (2014). Komentarz do art.750 Kodeksu cywilnego. W: Kidyba, A. i in., Kodeks cywilny. Komentarz. (t. 3: Zobowiązania - część szczególna) (wyd. 2). Warszawa: Lex a Wolters Kluwer business. Pobrane 10 marca 2018, z: System Informacji Prawnej Lex, nr 462826
 • Kozieł, G. (2014). Komentarz do art. 627 Kodeksu cywilnego. W: Kidyba, A. i in. Kodeks cywilny. Komentarz. (t. 3: Zobowiązania - część szczególna) (wyd. 2). Warszawa: Lex a Wolters Kluwer business. Pobrane 26 marca 2019, z: System Informacji Prawnej Lex, nr 462676
 • Mądrzycki, B. (2015). Prawne aspekty bezpieczeństwa w bibliotece. Bibliotheca Nostra. Śląski Kwartalnik Naukowy, 4, 81-91.
 • Raczkowski, M., Żelechowski, Ł. (2019). Kodeks cywilny. Komentarz Art. 627 KC. W: K. Osajda (red.)., Kodeks cywilny. Komentarz. (wyd. 21). Warszawa: Beck Online Komentarze. Pobrane 10 marca 2019, z: System Informacji Prawnej Legalis.
 • Rotkiewicz, M. (2016). Dzieło a zlecenie, W: I. Nowacka, M. Rotkiewicz, Umowy cywilnoprawne jako formy zatrudnienia: umowa zlecenia, umowa o dzieło. (wyd. 2). Pobrane 6 listopada 2018, z: System Informacji Prawnej Legalis.
 • Rotkiewicz, M. (2016). Umowa cywilnoprawna na prowadzenie wykładów. Pobrane 6 listopada 2018, z: System Informacji Prawnej Legalis.
 • Świątkowski, M. (2015). Cywilnoprawne zatrudnienie niepracownicze. W: K. W. Baran i in., System prawa pracy, (t. 7) (s. 133 – 143). Warszawa: Lex a Wolters Kluwer business.
 • Targosz, T., Włodarska-Dzierżyńska, K. (2010). Umowy przenoszące autorskie prawa majątkowe. Opublikowano: Lex 2010. Pobrane 7 marca 2019, z: System Informacji Prawnej Lex, nr: 122277.
 • (Postanowienie, 2014). Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 26 listopada 2014 r. III AUa 957/14. Pobrane 6 listopada 2018, z: System Informacji Prawnej Legalis nr 1164211.
 • (Ustawa, 2002). Ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. (Dz.U. 2017, poz. 847).
 • (Ustawa, 1998). Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. (Dz.U. 2017, poz. 1778).
 • (Ustawa, 1997). Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o bibliotekach. (Dz.U. 2018, poz. 1669).
 • (Ustawa, 1994). Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. (Dz.U. 2018, poz. 1191).
 • (Ustawa, 1991). Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. (Dz.U. 2018, poz. 1608).
 • (Ustawa, 1964). Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny. (Dz.U. 2018, poz. 1025).
 • (Wyrok, 2018). Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 28 lutego 2018 r. III AUa 643/17. Pobrane 6 listopada 2018, z: System Informacji Prawnej Legalis nr 1752334.
 • (Wyrok, 2017a). Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 19 stycznia 2017 r. VI SA/Wa 1293/16. Pobrane 6 listopada 2018, z: System Informacji Prawnej Legalis nr 1602595.
 • (Wyrok, 2017b). Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z dnia 10 stycznia 2017 r. III UK 53/16. Pobrane 6 listopada 2018, z: System Informacji Prawnej Legalis nr 1546751.
 • (Wyrok, 2017c). Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 kwietnia 2017 r. II GSK 2681/15. Pobrano 6 listopada 2018, z: System Informacji Prawnej Legalis nr 1638038.
 • (Wyrok, 2015). Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 2 czerwca 2015 r. III AUa 753/14. Pobrane 6 listopada 2018, z: System Informacji Prawnej Legalis nr 1337338.
 • (Wyrok, 2014).Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z dnia 10 lipca 2014 r. II UK 454/13. Pobrane 6 listopada 2018, z: System Informacji Prawnej Legalis nr 1044889.
 • (Wyrok, 2010). Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 28 kwietnia 2010 r. II UK 334/09. Pobrano 6 listopada 2018, z: System Informacji Prawnej Lex, nr 604221.
 • Wyrzykowski, W. (2018). Komentarz do art.627 Kodeksu cywilnego W: M. Fras, M. Habdas i in. Kodeks cywilny. Komentarz. (t. 4: Zobowiązania. Część szczególna (art. 535-764(9)). Warszawa: Lex a Wolters Kluwer business. Pobrane 5 marca 2019, z: System Informacji Prawnej Lex, nr 10761.
 • Ziemiak, P. M. (2015). Swoboda w kształtowaniu treści umowy cywilnoprawnej a ubezpieczenia społeczne W: M. Szabłowska-Juckiewicz, M. Wałachowska, J. Wantoch-Rekowski (red.), Umowy cywilnoprawne w ubezpieczeniach społecznych (s. 175-199). Warszawa: Lex a Wolters Kluwer business.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-e544c92c-6cdd-4845-81a9-06fc8c0c92c3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.