Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 29 | 1 | 126-137

Article title

Implikacje długu publicznego dla polskiej gospodarki XXI wieku

Authors

Content

Title variants

EN
The implications of public debt for the Polish economy in XXI century

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Dług publiczny, będący w dużej mierze konsekwencją deficytów budżetowych, jest zjawiskiem dosyć powszechnie występującym na świecie. Wiąże się to z odejściem w polityce budżetowej krajów od fundamentalnej zasady równowagi budżetowej. Kryzys z 2008 roku potwierdził jednak, że dług publiczny może stanowić poważne zagrożenie bezpieczeństwa finansowego kraju, jego wzrostu i rozwoju gospodarczego. Wynika to z faktu, iż z długiem publicznym wiążą się koszty jego obsługi oraz szereg ryzyk, takich jak: ryzyko kredytowe, ryzyko płynności, ryzyko refinansowania itp. Artykuł jest próbą odpowiedzi na następujące pytania badawcze: Co to jest deficyt budżetowy oraz jaka jest jego natura? Jakie są istota i źródła długu publicznego? Jakie są granice długu publicznego w teorii i praktyce gospodarczej? Kiedy i dlaczego dług publiczny staje się zagrożeniem dla gospodarki kraju? Jaka jest wielkość i struktura długu publicznego Polski? Na czym polega zarządzanie długiem publicznym? Odpowiedzi uzyskane na powyższe pytania badawcze pozwolą zdiagnozować konsekwencje długu publicznego dla polskiej gospodarki oraz kierunki jego oddziaływania.
EN
Public debt, which is largely a consequence of budget deficit, is a quite common problem in the world. This is related to the discontinuation of balanced budget policy as the fundamental principle. However, the crisis of 2008 confirmed that budget deficit may cause a serious threat to financial security, economic growth and development of countries. This is due to the fact that public debt is associated with costs of servicing as well as a number of risks such as credit risk, risk of liquidity, risk of refinancing, etc. The article is an attempt to answer following research question: – What is a budget deficit and its nature? – What is the essence and source of public debt? – What are the limits of public debt in theory and economic practice? – When and why public debt becomes a threat to the country’s economy? – What is the size and structure of the Polish public debt compared to selected European Union countries? – What is the sense of debt management? Responses to the questions above will help diagnose the consequences of public debt for Polish economy and the directions of its impact.

Contributors

author
 • Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Politologii, Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej

References

 • Analiza wykonania budżetu (2014, 30 kwietnia). Pozyskano z http:// www.nik.gov.pl/aktualnosci/przemowienie- prezesa-nik-analiza-wykonania-budzetu.html.
 • Bertalanffy, L. (1984). Ogólna teoria systemów. Podstawy, rozwój, zastosowania. Warszawa: PWN.
 • Dalton, H. (1948). Zasady skarbowości. Łódź: Wydawnictwo Kazimierza Rutskiego.
 • Dług publiczny w Polsce rośnie (2014). Pozyskano z http://www.finanse.egospodarka.pl/47524.
 • Draft guidelines for public debet managment (2000). IFT and the World Bank.
 • Kell, M. (2001). An assessment of fiscal rules in the United Kingdom. IMF Working Paper, 91.
 • Kowalewski, P. (2001). Euro a międzynarodowy system walutowy, Warszawa: Twigger.
 • Łaszek, A. (2014). Ukryty dług na liczniku długu publicznego. Forum Obywatelskiego Rozwoju.
 • Marchewka-Bartkowiak, K. (2011). Stability and Growth Pact, Infos, 11.
 • Neil, M. (2010). Financial Future. Personal Excellence, 5.
 • Owsiak, S. (2013). Finanse publiczne. Teoria i praktyka. Warszawa: PWN.
 • Pach, J. (2013). Problem długu publicznego w kontekście bezpieczeństwa finansowego Polski. W: Bezpieczeństwo RP. Historia-Ekonomia-Polityka. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego.
 • Polski dług publiczny na tle państw regionu (2014, 30 czerwca). Pozyskano z http://www.dlugpubliczny.org.pl/pl/metoda-liczenia.
 • Procedura nadmiernego deficytu wobec Polski zawieszona (2014, 20 listopada). Pozyskano z http:// www.euractiv.pl/gospodarka/artykul/procedura-nadmiernego-deficytu-wobec-polski-zawieszona Próchnicki, L. (2012). Rola deficytu budżetowego w gospodarce – ewolucja teorii. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 27. Szczecin: Uniwersytet Szczeciński.
 • Standard Bank: rubel załamał się, bo gospodarka niezdywersyfikowana (2014, 17 grudnia). Pozyskano z http://biznes.onet.pl/wiadomosci/swiat/standard-bank-rubel-zalamal-sie-bo-gospodarka-niezdywersyfikowana/ 95bj8l.
 • Strategia zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2011–2014 (2010). Warszawa: Ministerstwo Finansów.
 • Strategia zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2013–2016 (2012). Warszawa: Ministerstwo Finansów.
 • Strategia zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2014–2017 (2013). Warszawa: Ministerstwo Finansów.
 • Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-e552e2d0-74af-482e-a4e1-a9ea0191f64e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.