PL EN


2019 | 4 (29) | 85-106
Article title

Change of social value orientation affected by the observed mimical expression of the interaction partner

Authors
Content
Title variants
PL
Zmiana orientacji społecznej pod wpływem obserwowanej ekspresji mimicznej partnera interakcji
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Kwestie poruszone w tym artykule dotyczą możliwej zmiany orientacji społecznej obserwatora pod wpływem określonego wyrazu emocjonalnego postrzeganego na twarzy innej osoby. Artykuł wpisuje się w nurt badań nad związkiem między orientacjami społecznymi, a percepcją emocjonalnej ekspresji mimicznej. Badanie reprezentatywne typu „omnibus” przeprowadzono w schemacie eksperymentalnym za pośrednictwem Internetu (N = 972). Wykorzystywane narzędzia to: zmodyfikowana wersja Metody Kołowej Liebranda do pomiaru orientacji społecznych; zdjęcia ekspresji mimicznych (radość, złość, neutralna) do manipulacji eksperymentalnej. W świetle uzyskanych danych można po raz pierwszy mówić o orientacjach społecznych jako wymiarze podatnym na zmianę pod wpływem obserwowanej ekspresji mimicznej. Wskazano na zróżnicowanie wskaźników orientacji na innych oraz rozkładu grup dominujących orientacji społecznych sprzed i po manipulacji eksperymentalnej, zależnie od rodzaju prezentowanej mimicznej ekspresji emocji podstawowej (radość vs złość). Kierunkowe przewidywania uzyskały potwierdzenie w odniesieniu do manipulacji negatywnej (ekspresją złości), po której nastąpiło zmniejszenie się orientacji na innych i zmniejszenie się ogólnej liczby altruistów, natomiast w wyniku manipulacji pozytywnej (ekspresją radości) zaobserwowano ogólny wzrost liczby altruistów. Pozostaje to w zgodzie z charakterystyką przewidywań, iż obserwacja pozytywnego wyrazu twarzy wyzwala tendencje prospołeczne, natomiast obserwacja negatywnego wyrazu twarzy osłabia tendencje prospołeczne.
EN
The issues addressed in this paper relate to a possible change in the observer’s social value orientation under the influence of a specific emotional expression being perceived on another individual’s face. The paper fits into the trend in the research into the link between social value orientations and the perception of a facial emotional expression. An „omnibus” type representative survey was carried out according to the experimental scheme, entirely via the Internet (N = 972). The following tools were used: for the measurement of social value orientations, a modified version of the Ring Measure of Social Values; for the experimental manipulation, photographs of facial expressions (happiness, anger, neutrality). In the light of the data obtained, one may, for the very first time, speak of social value orientations as of a dimension being susceptible to a change under the influence of a facial expression. A diversity of the indicators of the orientation on the others was shown, as well as of the distribution of the groups of the dominant social value orientations before and aft er the experimental manipulation, depending on the type of a basic facial emotional expression being presented (happiness vs anger). Directional predictions were confirmed with regard to the negative manipulation (expression of anger) which was followed by a reduction in the orientation on the others and a reduction in the total number of altruists, while the positive manipulation (expression of happiness) resulted in a general increase being observed in the number of altruists. It remains in line with the trend in predictions that observation of a positive facial expression triggers prosocial tendencies, while observation of a negative facial expression undermines prosocial tendencies.
Year
Issue
Pages
85-106
Physical description
Contributors
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
References
 • Abric J., Kahan J., Th e eff ects of representations and behaviour in experimental games, „European Journal of Social Psychology” 1972 nr 2, p. 129-144.
 • Biele C., Spostrzeganie twarzy u ludzi i zwierząt [Perception of the face in humans and animals], „Studia Psychologiczne” 2002 nr 40, p. 5–25.
 • Dolata E., Psychologia poznawania twarzy i ich ekspresji [Psychology of recognizing faces and their expressions], Trans Humana, Białystok 2001.
 • Dolata E., Czerniawska M., Czy widzisz to, co ja czuję; czy czujesz to, co ja widzę – dylematy komunikacji opartej o ekspresje mimiczne [Can you see what I am feeling?; can you feel what I am seeing? – Dilemmas about the communication based on facial expressions], „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska” 2005 nr 16(76), p. 347–351.
 • Doliński D., Ekspresja emocji. Emocje podstawowe i pochodne [Expression of emotions. Basic and secondary emotions], in: J. Strelau (ed.), Psychologia. Podręcznik akademicki [Psychology.University textbook], Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2003, vol. 2, p. 351–367.
 • Ekman P., Friesen W., Constants across cultures in the face and emotion, „Journal of Personality and Social Psychology” 1971 nr 17(2), p. 124–129.
 • Ekman P., Sorenson E., Friesen W., Pan-cultural elements in the facial displays of emotions, „Science” 1969 nr 164, p. 86–88.
 • Friedman H., Th e interactive eff ects of facial expressions of emotion and verbal messages on perceptions of aff ective meaning, „Journal of Experimental Social Psychology” 1979 nr 15, p. 453–469.
 • Griesinger D., Livingstone J., Toward a model of interpersonal motivation in experimental games, „Behavioral Science” 1973 nr 18, p. 73–78.
 • Grzelak J., Preferences and cognitive processes in interdependence situations: a theoretical analysis of cooperation, in: V. Derlega, J. Grzelak (ed.), Cooperation and helping behavior. Th eory and research, New York Academic Press, 1982, p. 97-127.
 • Grzelak J., Homo economicus uspołeczniony? Motywacyjne i poznawcze uwarunkowania działania w interesie społecznym. [Homo economicus socialized? Motivational and cognitive determinants of acting in the public interest], „Studia Psychologiczne” 1988 nr 26, p. 5-30.
 • Grzelak J., Kontrola, preferencje kontroli, postawy wobec problemów społecznych [Control, preferences of control, attitudes towards social problems], in: M. Lewicka, J. Grzelak (ed.), Jednostka i społeczeństwo [An individual and the society], GWP, Gdańsk 2002, p. 131-149.
 • Grzelak J., Współzależność społeczna. [Social interdependence], in: J. Strelau (ed.), Psychologia. Podręcznik akademicki [Psychology. University textbook], GWP, Gdańsk 2003, vol. 3, p. 125-145.
 • Grzelak J., Ossewska E., Wyszogrodzki D., Bobrowski K., 3 less than 2? A negative eff ect of the number of allocation participants on prosocial orientations, „Polish Psychological Bulletin” 1994 nr 25, p. 223–240.
 • Hamburger H., Guyer M., Fox J., Group size and cooperation, „Journal of Confl ict Resolution” 1975 nr 19, p. 503-531.
 • Iedema J., Poppe M., Th e Eff ect of Self-Presentation on Social Value Orientation, „The Journal of Social Psychology” 2001 nr 134(6), p. 771-782.
 • Jakubiec H., Czy istnieją uniwersalne gatunkowo i stabilne w czasie cechy fizyczne twarzy człowieka zdradzające jego orientację społeczną? [Are there any universal (in terms of the species) and stable over time, physical features of a human face that reveal his/her social value orientation?], unpublished MSc thesis, Faculty of Psychology at the University of Warsaw, Warsaw 2008.
 • Kaufman H., Similarity and cooperation received as determinants of cooperation rendered, „Psychomic Science” 1967 nr 9, p. 73-74.
 • Kelley H., Stahelski A., Social interaction basis of cooperator’s and competitor’s beliefs about others, „Journal of Personality and Social Psychology” 1970 nr 16, p. 66-91.
 • Kelley H., Th ibaut J., Interpersonal Relations: A theory of interdependence, Wiley, New York 1978.
 • Kuhman D., Photon study, unpublished materials, University of Delaware, USA 2006.
 • Kuhman D., Photon study, unpublished materials, University of Delaware, USA 2007.
 • Latane B., Nida S., Ten years of group size and helping, „Psychological Bulletin” 1981 nr 89, p. 308-324.
 • Liebrand W., McClintock C., Th e ring easmure of social values: a computerized procedure for assessing individual diff erences in information processing and social value orientation, „European Journal of Personality” 1988 nr 2, p. 217-230.
 • Liebrand W., Th e eff ect of social motives, communication and group size on behaviour in a N-person multi-stage mixed-motive game, „European Journal of Social Psychology” 1984 nr 14, p. 239-264.
 • Liebrand W., Jansen R., Rijken V., Suhre C., Might over morality: Social values and the perception of other players in experimental games, „Journal of Experimental Social Psychology” 1986 nr 22, p. 203-215.
 • Mazur M., Orientacje społeczne [Social value orientations], in: M. Lewicka,
 • J. Grzelak (ed.), Jednostka i społeczeństwo [An individual and the society], GWP, Gdańsk 2002, p. 117-130.
 • Messick D., McClintock C., Motivational basis of choice in experimental games, „Journal of Experimental Social Psychology” 1968 nr 4, p. 1-25.
 • Ohme R., Podprogowe informacje mimiczne. Ujęcie psychologii eksperymentalnej [Subliminal facial information. From the perspective of experimental psychology], Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN, Warszawa 2003.
 • Pochwatko, G., Sweklej, J., Automatyczne powiązanie afektu z reakcjami typu zbliżanie się – oddalenie. Dystans względem zdjęć z ekspresją mimiczną emocji podstawowych [Automatic linking of the aff ect with reactions of the type: approaching – distancing. Distance in relation to photographs depicting a facial expression of basic emotions], „Studia Psychologiczne” 2003 nr 41(4), p. 43–66.
 • Rutkowska D., Szuster A., (ed.). O różnych obliczach altruizmu [About the various faces of altruism], Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2008.
 • Sattler D., Kerr N., Might versus morality explained: Motivational and cognitive interpersonal orientation, „American Journal of Sociology” 1991 nr 71, p. 179-186.
 • Shelley G., Page M., Rives P., Yeagley E., Kuhlman D., Nonverbal communication and detection of individual diff erences in social value orientation, in: R. Kramer, M. Bazerman, A. Tenbrunsel (ed.), Social decision making: Social dilemmas, social values, and ethical judgments, Psychology Press, New York 2009, p. 147-169.
 • Swingle P. G., Santi, A. (1972). Communication in non-zero-sum games, „Journal of Personality and Social Psychology” 1972 nr 23, p. 54-64.
 • Tornatzky L., Geiwitz P., Th e eff ects of threat and attraction on interpersonal bargaining, „Psychomic Science” 1968 nr 13, p. 125-126.
 • van Lange P., What People Look for in Others: Infl uences of the Perceiver and Perceived on Information Selection, „Personality and Social Psychology Bulletin” 2000 nr 26, p. 206-219.
 • van Lange P., Liebrand W., On perceiving morality and potency: Social values and the eff ects of person perception in a give-some dilemma, „European Journal of Personality” 1989 nr 3, p. 209-225.
 • Wojciechowski Ł., Ewolucyjne widzenie altruizmu – od redukcjonizmu do… [The evolutionary perception of altruism – from reductionism to…], in: D. Rutkowska, A. Szuster (ed.), O różnych obliczach altruizmu. [About the various faces of altruism], Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2008, p. 21-45.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-e58fea0c-5c42-41ce-bd86-f5a321ec80ce
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.